Διευκρινίσεις Γενικού Ελεγκτή για την συντήρηση-ανακαίνιση της κατοικίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Διευκρινίσεις Γενικού Ελεγκτή για την συντήρηση-ανακαίνιση της κατοικίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Την κατά νόμο ευθύνη για τις εγασίες , που «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας»,  φέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του ΤΔΕ.  

Αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση Η Ε.Υ. για τις ανακαινίσεις της προεδρικής κατοικίας: Οι εγκρίσεις «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας» – Αγγελιαφόρος (ageliaforos.com) της Ελεγκτικής Υπηρεσία σας για το προεδρικό και την προεδρική κατοικία ο ageliaforos.com ζήτησε σήμερα γραπτώς από τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλήδη, να διευκρινίσει ποιος ή ποιοι φέρουν ευθύνη και γιατί δεν κατονομάζονται ( οι απαντήσεις  του κ. Μιχαηλίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε τάχιστα  με κόκκινα γράμματα) για τα ακόλουθα:

*Οι εγκρίσεις για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης στην προεδρική κατοικία, στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου,   «δεν ήταν σύννομες και δόθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας». 

-Την κατά νόμο ευθύνη φέρει ο προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα Δημοσίων Έργων) και η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του ΤΔΕ.  

*Η συνολική εργασία συντήρησης και ανακαίνισης της προεδρικής κατοικίας στον 1ο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, ύψους της τάξης των €150.000, θα έπρεπε να είχε περιληφθεί ρητά στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα του κρατικού προϋπολογισμού, ή σε συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, ώστε να τύχει έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

-Την κατά νόμο ευθύνη φέρει ο ελέγχων λειτουργός του σχετικού κονδυλιού, δηλαδή ο Προϊστάμενος της Διοίκησης Προεδρίας 

*Η εργασία αυτή θα έπρεπε να είχε προσφοροδοτηθεί από το ΤΔΕ και να ανατεθεί σε εργολάβο που θα επιλεγόταν μέσω ανοικτών διαδικασιών, σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, 

-Την κατά νόμο ευθύνη φέρει ο προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα Δημοσίων Έργων).

*Οι πολύ περιορισμένες εργασίες, που θα έπρεπε εξ ανάγκης να είχαν ανατεθεί στον ανάδοχο της σύμβασης που αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση, θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί από το ΤΔΕ προ της έκδοσης των οδηγιών εκτέλεσής τους για έγκριση από την ΚΕΑΑ (αυτό αφορά μόνο τις εργασίες των οποίων η ανάθεση σε διαφορετικό εργολάβο θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή).

-Την κατά νόμο ευθύνη φέρει ο προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα Δημοσίων Έργων).

*Για να τηρηθούν οι ορθές διαδικασίες είχε λόγο ο αρμόδιος υπουργός  Επικοινωνιών και Έργων; Αν είχε ποια στάση τήρησε; 

-Ο Υπουργός δεν έχει εξουσία παρέμβασης στο έργο της αναθέτουσας αρχής. Μπορεί μόνο να της ασκήσει ιεραρχικό έλεγχο. Σχετικό είναι το άρθρο 18 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)/1999) που προβλέπει τα ακόλουθα:

18.—(1) Η εξουσία του προϊσταμένου να ελέγχει τον υφιστάμενο προκύπτει από την ιεραρχική σχέση που υπάρχει μεταξύ τους.

(2) Το ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο μπορεί πάντα να ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του υφιστάμενού του οργάνου.

(3) Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση των επιταγών του δικαίου, είτε αυτές περιέχονται στο Σύνταγμα, στους νόμους, στις κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις είτε επιτάσσονται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.

(4) Το ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο δεν έχει εξουσία να ακυρώσει ή να μεταρρυθμίσει για λόγους ουσιαστικούς τις πράξεις του υφιστάμενού του οργάνου, όταν ο νόμος ανέθεσε αποκλειστικά στο υφιστάμενο όργανο την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας.

Επίσης, στην ανακοίνωση σας αναφέρεται: «Όσα ποσά αναφέρεται πιο πάνω ότι μας έχουν δοθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία μας». Γιατί δεν έγινε αυτό; Πώς μπορεί να είναι βέβαιη η Υπηρεσία σας ότι τα ποσά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν είναι μεγαλύτερα;

*Η αναφορά μας αυτή αφορά παλαιότερες δαπάνες (πχ πισίνα, κουζίνα, κατοικία στο Τρόοδος κλπ) που δεν ενέπιπταν στο αντικείμενο ελέγχου. Εφόσον μας δόθηκαν από την ΠτΔ θεωρήσαμε χρήσιμο να τα περιλάβουμε, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία μας δεν τα έχει ελέγξει. 

Υπενθυμίζεται ότι οι παλαιότερες δαπάνες , σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: 

Εργασίες συντήρησης/βελτίωσης/επεκτάσεων των τελευταίων δέκα ετών

Από πληροφόρηση που λάβαμε από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS), την περίοδο 1.3.2013 μέχρι 28.2.2023 δαπανήθηκαν συνολικά τα εξής ποσά από τα τρία σχετικά κονδύλια της Προεδρίας της Δημοκρατίας:

Αρ. Λογαριασμού Περιγραφή Ποσό δαπανών

Συνολικό Ποσό υποχρεώσεων (από Παραγγελίες)

0301200302 Συντήρηση Κτηρίων Γραφείων 899.425 —-

 

0301200303 Συντήρηση Κατοικιών 39.654 —-

 

0301200319 Δευτερεύοντα Έργα 2.668.878 1.170 (αφορά την περίοδο 1/1/2023-28/2/2023)

Για την περίοδο 1/3/2023-13/7/2023 (Υποχρεώσεις από παραγγελίες):

Αρ. Λογαριασμού Περιγραφή Συνολικό

Ποσό υποχρεώσεων

0301200302 Συντήρηση Κτηρίων Γραφείων 81.500
0301200303 Συντήρηση Κατοικιών —-
0301200319 Δευτερεύοντα Έργα 195.708

Επίσης, με βάση πληροφόρηση που μας δόθηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, κατά την τελευταία δεκαετία οι πιο σημαντικές συντηρήσεις/βελτιώσεις/επεκτάσεις που έγιναν στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν οι ακόλουθες:

2020 – 2021: Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), Κόστος €43.543 (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ).

2017: Ανακαίνιση κουζίνας προεδρικής κατοικίας, Κόστος €18.300 πλέον ΦΠΑ.

 

Share this post