Βαρθολομαίος: “Kάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής”

Βαρθολομαίος: “Kάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής”

Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας, αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής εκκλησιολογίας της αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος την Παρασκευή, 26 Iουλίου, το πρωί, χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, που έχει παραχωρηθεί από το Πατριαρχείο προς εξυπηρέτηση της Ρουμανόφωνης Κοινότητας της Πόλεως. “Kάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής”, επεσήμανε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτατος.
“Όντες βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ζούμε και αναπτυσσόμεθα και συνεχίζομεν εντός του όντως μεγάλου Μυστηρίου της Εκκλησίας ως τέκνα φωτόμορφα αυτής και έχομεν την συνείδησιν ότι η βίωσις της σωστής εκφράσεως της Εκκλησίας είναι το θεμέλιον της αληθινής ζωής. Διότι δεν αρκεί να πιστεύωμε μόνον εις ξηρά δόγματα και θέσφατα άνευ γνησίας και αυθεντικής εκκλησιολογίας. Το δόγμα είναι αιώνιος ζωή μόνον εντός της Εκκλησίας, άλλως εις ουδέν ωφελεί. Και το πρώτον στοιχείον αυτής της εκκλησιολογίας είναι ότι κάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. Τούτο το αισθανόμεθα εν όλω τω μεγαλείω εντός αυτής της Θεοτοκουπόλεως διότι έχομεν υπό το ημέτερον ωμοφόριον τέκνα εκ διαφόρων μεν εθνικών καταγωγών τα οποία επειδή ακριβώς ζούν και εργάζονται εις αυτήν την Πόλιν, αποτελούν ιδικόν μας ποίμνιον, ως συμβαίνει και με την ενταύθα ρουμανόφωνον Κοινότητα, με υμάς δηλαδή. Ως και κατ΄αντιστοιχίαν, εάν κάποιο από τα Ορθόδοξα μέλη αυτής της Πόλεώς μας, μεταβή διά να κατοικήση ή να εργασθή εν Βουκουρεστίω, επί παραδείγματι, αποτελεί ποίμνιον του αδελφού Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ. Εις κάθε τόπον και ένας Επίσκοπος, λοιπόν”, σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του στην Κοινοτική Αίθουσα του Ναού.

“Και επειδή πολλά θα ηκούσατε και θα εμάθετε προφανώς περί των προσφάτων ενεργειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Ουκρανίαν, ενημερούμεν και υμάς ότι η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως ελάμβανε από δεκαετιών μηνύματα, εκκλήσεις, ικεσίας ώστε να επιλύση το χρονίζον πρόβλημα εν τη Ουκρανία. Γνωρίζετε ότι ο κάθε Επίσκοπος, θεολογικώς έχει την αυτήν πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Όμως από ιεροκανονικής πλευράς, η Εκκλησία επεφόρτισε με επιπλέον ευθύνας τον Αρχιεπίσκοπον αυτής της Πόλεως, τον Κωνσταντινουπόλεως. Στοιχούντες και ημείς, ως έχομεν υποχρέωσιν, ταύτη τη καθηγιασμένη παραδόσει και αναγνωρίζοντες αυτάς τας ενώπιον του Κυριακού σώματος ευθύνας ημών, εξεδικάσαμεν ευμενώς τας εκκλήτους προσφυγάς και συνεκαλέσαμεν Σύνοδον των εν Ουκρανία αρχιερέων μη εξαιρέσαντες ουδένα. Εκ της Συνόδου ταύτης ανεδείχθη Προκαθήμενος ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριος Επιφάνιος, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, προς τον οποίον και ενεχειρίσαμεν τον Τόμον Αυτοκεφαλίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας Ουκρανίας τα παρελθόντα Θεοφάνεια. Και ούτω μία ακόμη θυγάτηρ Εκκλησία εγεννήθη, υπό την έννοιαν ασφαλώς της εσωτερικής διοικήσεως καθώς μία είναι η Εκκλησία, όπως ομολογούμεν εις το σύμβολον της πίστεως, και χαιρόμεθα και μεριμνώμεν καθημερινώς ώστε αύτη να προκόπτη εν Αγίω Πνεύματι και να διαχειρίζεται καθ΄εαυτήν τα εκκλησιαστικά της ζητήματα”.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στον αείμνηστο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρό Δοσίθεο, στη μνήμη του οποίου, μετά τη Θεία Λειτουργία,τέλεσε Τρισάγιο.
“Ο Ιεροσολύμων Δοσίθεος, αδελφοί και τέκνα, δυνάμεθα να είπωμεν ότι διεκρίνετο διά την ισχυροτάτην και ορθήν εκκλησιολογικήν συνείδησιν και το ακλόνητον φρόνημά του περί της αμωμήτου ημών πίστεως. Μνημειώδης παραμένει και η επιστολή του περί του Κιέβου και των επιχειρηθεισών ενεργειών τότε ίνα τούτο αποσπασθή εκ της Κωνσταντινουπόλεως. Εκοιμήθη εν Κυρίω εν Φαναρίω, εις το Μετόχιον του Παναγίου Τάφου, εις ηλικίαν 66 ετών και ετάφη προσωρινώς εν ταίς αυλαίς της Αγίας Παρασκευής, επί οκταετίαν, μεθ΄ην τα ιερά αυτού λείψανα μετεφέρθησαν εις Ιεροσόλυμα, εις την Μονήν των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Κατά την πολυχρόνιον Πατριαρχείαν του συνέδραμε πολύ όχι μόνον εις την Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων, καθ΄ο είχε υποχρέωσιν, αλλά και εις την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, αναγνωρίζων τας ευθύνας του Κωνσταντινουπόλεως και εμφορούμενος υπό υγιούς εκκλησιαστικού φρονήματος, και διά τούτο είμεθα αιωνίως ευγνώμονες εις το παράδειγμά του”.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προέτρεψε τα μέλη της Ρουμανόφωνης Κοινότητας της Πόλεως να συνεχίζουν να αγωνίζονται για την καλή και αγαθή μαρτυρία Ιησού Χριστού και να καλλιεργούν το Ορθόδοξο φρόνημα και ήθος.
“Ημείς, ως ο πνευματικός υμών πατήρ, ο και έχων την ευθύνην των ψυχών σας, είμεθα δίπλα σας, αγρυπνούντες και προσευχόμενοι ανυστάκτως υπέρ υμών έχοντες εξασφαλίσει δι΄υμάς ένα καλόν κληρικόν, τον π. Σέργιον Βλάντ, ο οποίος είμεθα βέβαιοι ότι διδάσκει εις υμάς ότι είσθε τίμιον ποίμνιον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και ότι ο Πατριάρχης σας, σας αγαπά πολύ και αδιακρίτως”.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστη η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου και ο Πρόξενος της Ρουμανίας στην Πόλη, κ. Alexandru Opaschi.

*ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φώτο: Νικόλαος Μαγγίνας

Share this post