Συμμετοχή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Έργο «Διδάσκοντας τη βιωσιμότητα»

Συμμετοχή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Έργο «Διδάσκοντας τη βιωσιμότητα»

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με άλλους δέκα εταίρους από επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στο Έργο Διδάσκοντας τη βιωσιμότητα (Teaching Sustainability – TAP-TS) στο πλαίσιο της δράσης ErasmusTeacherAcademies. Η συμμετοχή αυτή θεωρείται σημαντική επιτυχία, αφού το εν λόγω έργο πέτυχε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ως μία (1) από τις έντεκα (11) Erasmus+ Teacher Academies προτάσεις που επιλέγηκαν για χρηματοδότηση το  2021, ανάμεσα σε πλήθος προτάσεων από ολόκληρη την Ευρώπη. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 1,5 εκ. ευρώ, για  περίοδο τριών (3) ετών και η επίσημη έναρξή του αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου 2022.

Συντονιστικό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο TUD της Δρέσδης στη Γερμανία. Συμμετέχουν, επίσης, άλλα δυο πανεπιστήμια, το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία και το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Βιέννης στην Αυστρία, δυο ιδρύματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών, ένα εκ των οποίων είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, καθώς και το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Santarém στην Πορτογαλία. Επίσης, συμμετέχουν τρία σχολεία: το Friedrich-Schiller-Γυμνάσιο Πύρνα (Γερμανία – δευτεροβάθμια εκπαίδευση), το King’s Hospital School (Ιρλανδία – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το Grundschule Prückelmayrgasse (Αυστρία –  πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Την ομάδα συμπληρώνουν μία εταιρεία που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας της εκπαίδευσης (EUMMENA, Βέλγιο), ένας οργανισμός που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας (CorEdu Leipzig, Γερμανία), καθώς επίσης και μία εταιρεία διασφάλισης ποιότητας (K&R Education Malmö, Σουηδία).

Το Έργο TAP-TS στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σχολικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της βιωσιμότητας, με έμφαση σε κομβικούς για την Ευρώπη άξονες όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η ψηφιακή ικανότητα, η περιβαλλοντική αειφορία, η επιχειρηματικότητα, καθώς και η διερεύνηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου TAP-TS, θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν πιλοτικά πακέτα μάθησης και διδασκαλίας. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν επαγγελματικά δίκτυα και κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών, για να προωθηθεί η διάδοση και χρήση των πακέτων αυτών. 

Πιο κάτω αναφέρονται οι κύριες δραστηριότητες του Έργου, οι οποίες οργανώνονται σε δέσμες εργασίας.

  • Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και δημοσίευση πακέτων μάθησης και διδασκαλίας υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν ζητήματα βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, πολιτότητας, επιχειρηματικότητας και ψηφιακής ικανότητας. 
  • Ενημέρωση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πακέτων μάθησης, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στην εφαρμογή τους σε ποικίλα πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης και τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής εντός και εκτός της διάρκειας του έργου. Η επίτευξη των πιο πάνω θα γίνει μέσα από διαδικτυακές, υβριδικές και διά ζώσης δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών.
  • Εφαρμογή νέων στρατηγικών διδασκαλίας και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνεργατικού και ψηφιακού υλικού, καθώς και σχετική ανατροφοδότηση για αυτά. Η ανατροφοδότηση θα ληφθεί στο πλαίσιο πρακτικών για εις βάθος μάθηση των εκπαιδευτικών, μέσω διά ζώσης συζητήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών από διάφορες χώρες.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Κύπρου έχει αναλάβει τη διοργάνωση δύο πενθήμερων θερινών σχολείων με στόχο τη διερεύνηση της μάθησης και την αναπλαισίωση των επαγγελματικών ταυτοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, σχετικά με τη διδασκαλία της βιωσιμότητας. Τα θερινά σχολεία θα παρέχουν περαιτέρω ανατροφοδότηση για τα πακέτα μάθησης, εξοικειώνοντας τους/τις εκπαιδευτικούς με το περιεχόμενο. 

Μέσω της συνεχούς κριτικής αλληλεπίδρασης με ειδικούς στον τομέα και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών, των φοιτητών/φοιτητριών, των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη συνεχή επαγγελματική μάθηση, των ατόμων που καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών, θα αξιοποιούνται οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του Έργου.

Τέλος, το Έργο θα αναπτύξει μηχανισμούς, μέσω των οποίων θα επικοινωνεί και θα διαδίδει τα αποτελέσματά του, και θα διασφαλίζει την ευρεία αξιοποίησή τους εντός και εκτός της διάρκειάς του, καθώς και τη βιωσιμότητα της Ακαδημίας. Το TAP-TS επιδιώκει να εμπλέξει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς (φοιτητές/φοιτήτριες) από όλη την Ευρώπη και να διαμορφώσει εμπειρογνωμοσύνη και υλικό για τη μάθηση των εκπαιδευτικών.

Share this post