Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χάρτα Διδασκαλίας Έρευνας για τα έτη 2023-2026

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χάρτα Διδασκαλίας Έρευνας για τα έτη 2023-2026

Τελετή για την υπογραφή της αναθεωρημένης Χάρτας Διδασκαλίας και της πρώτης Χάρτας Έρευνας για τα έτη 2023-2026, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά την οποία οι σχετικές Χάρτες υπεγράφησαν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Προσωρινό Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής και τους/ις Προέδρους όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης στον χαιρετισμό του εστίασε στη σημασία της μετουσίωσης των στόχων που αναγράφονται στις Χάρτες σε πράξεις μέσα από τα έργα και τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας. Στη συνέχεια, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Τατιάνα Ελένη Συνοδινού, επικεντρώθηκε στην έμφαση που δίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο των Χαρτών αποτελεί  οδηγό που πρέπει από όλους/ες να αγκαλιαστεί και να εφαρμοστεί.

Όπως αναφέρεται στη Χάρτα Διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οραματιζόμενο την εδραίωσή του ως ένας πρωτοπόρος θεσμός εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς, πολιτιστικής δημιουργίας και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, έχει αποφασίσει και εφαρμόζει Πολιτική η οποία αποσκοπεί στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της ποιοτικής διδασκαλίας και η αναγνώριση της διδακτικής αριστείας αλληλεπιδρούν συνεκτικά με την αναβάθμιση της Έρευνας, τη Διεθνοποίηση και την Καινοτομία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως παρουσιάζονται στη Χάρτα Διδασκαλίας είναι:

 

  1. Ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης και εφαρμογής ενεργειών αναβάθμισης της ποιότητας της διδασκαλίας.
  2. Αξιοποίηση της τεχνολογίας και σύγχρονων παιδαγωγικών εργαλείων και μεθόδων για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
  3. Ενδυνάμωση των μηχανισμών εργασιακής εμπειρίας και εμπλουτισμού των εγκάρσιων δεξιοτήτων των φοιτητών και των φοιτητριών.
  4. Ανάπτυξη υποδομής και πλαισίου λειτουργίας για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  5. Εφαρμογή βέλτιστων παιδαγωγικών πρακτικών μέσα από την αλληλεπίδραση και τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια.
  6. Προώθηση της ισότητας και ενίσχυση της ενσωμάτωσης και αποδοχής της διαφορετικότητας ως θεμελιωδών αξιών της σύγχρονης πανεπιστημιακής παιδείας.

Στη Χάρτα Έρευνας αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής του για εκπόνηση υψηλής ποιότητας έρευνας και αναγνώρισης της ερευνητικής αριστείας, έχει αποφασίσει και εφαρμόζει πολιτική, η οποία αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση και στη διασφάλιση της ποιότητας της έρευνας που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο. Η εκπόνηση έρευνας υψηλής ποιότητας συμβάλλει στην επέκταση της γνώσης, στην οικονομική ευημερία, στην κοινωνική εξέλιξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και στη διεθνή επιρροή και κατάταξη του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα:

 

  1. Προάγει την υλοποίηση του οράματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε να καταστεί κόμβος ερευνητικής και επιστημονικής αριστείας με συνεισφορά στον εμπλουτισμό της υφιστάμενης γνώσης, στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της βιώσιμης ανάπτυξης της Κύπρου.
  2. Αλληλοεπιδρά συνεκτικά με την αναβάθμιση της διδασκαλίας, τη διεθνοποίηση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις του πανεπιστημίου με την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου και του εξωτερικού.
  3. Βάσει του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ερευνητική αριστεία αποτελεί στρατηγική επιδίωξη, η οποία θα έχει ως απότοκο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου, ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η Χάρτα Διδασκαλίας και η Χάρτα Έρευνας επισφραγίζουν την προσήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου στην επίτευξη των σκοπών και στόχων του με έμφαση στη μάθηση και στην έρευνα και με κινητήρια δύναμη τους ανθρώπους του, την ακαδημαϊκή, ερευνητική, φοιτητική του κοινότητα, το διοικητικό προσωπικό του οργανισμού και το ισχυρό δίκτυο συνεργειών και συνεργασιών του, τοπικά και διεθνώς.

 

Share this post