Εξελέγη Επίσκοπος ο Μ. Εκκλησιάρχης Βενιαμίν

Εξελέγη Επίσκοπος ο Μ. Εκκλησιάρχης Βενιαμίν

Στην εκλογή νέου Επισκόπου, βοηθού του Παναγιωτάτου, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τράλλεων, προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει για δεύτερη ημέρα, στο Φανάρι, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει σχετικά:

Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο Μ.Εκκλησιάρχης Βενιαμίν.

Aκολούθως ο εκλεγείς προσήλθε ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για το μικρό Μήνυμα.

“Ως φιλόστοργος πατήρ προς αγαπητόν υιόν εν Κυρίω απευθυνόμεθα την στιγμήν αυτήν προς σε, ενώπιον της σεβασμίας χορείας των αγίων συνοδικών παρέδρων, διά να σοι αναγγείλωμεν περιχαρείς την ομόφωνον υπ᾿ αυτών εκλογήν σου, προτάσει της ημών Μετριότητος, ως Επισκόπου Τράλλεων”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο και συνέχισε: “Καθίστασαι Βοηθός Επίσκοπος ημών ως Αρχιεπισκόπου και ποιμενάρχου της του Κωνσταντίνου πόλεως και ημείς θα σε τοποθετήσωμεν εις την μεγαλώνυμον Κοινότητα του Σταυροδρομίου διά να βοηθήσης και να συμπαρασταθής τον Ιερώτατον αδελφόν άγιον Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, εκδαπανώμενον εκεί επί σειράν πολλών ετών εις την διακονίαν των ενοριτών αυτής, με υποδειγματικήν στοργήν προς αυτούς, και μάλιστα προς την μαθητιώσαν νεολαίαν, και με επίσης υποδειγματικήν αφοσίωσιν εις την Μητέρα Εκκλησίαν και τον Προκαθήμενον αυτής. Παρ᾿ αυτώ θα διδαχθής πολλά, και ως προς την εκκλησιαστικήν τάξιν και ως προς το ποιμαντικόν έργον – καθήκον της Εκκλησίας προς τα τέκνα της”.

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος σημείωσε:

“Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε άγιε Τράλλεων,

Απορφανισθείς από πατρός εις μικράν ηλικίαν, ετέθης υπό την πατρικήν μέριμναν του μακαριστού προκατόχου ημών Πατριάρχου Δημητρίου, όστις σε εισήγαγεν εις την ιερωσύνην και την Πατριαρχικήν Αυλήν. Εν αυτή, μέχρι και της στιγμής ταύτης, ειργάσθης με ταπεινοφροσύνην, με προθυμίαν, με υπακοήν, με αφοσίωσιν. Σεμνός και πειθαρχικός. Με το χιούμορ που σε διακρίνει και με αγάπην προς όλους τους εν τη Αυλή λοιπούς αδελφούς σου.
Ήλθε, λοιπόν, και διά σε η στιγμή της επιβραβεύσεως των κόπων σου, γινομένης διά της τιμίας ψήφου την περί ημάς προσφιλών αδελφών, τους οποίους και θερμώς ευχαριστούμεν διότι δίδουν τοιουτοτρόπως εις ημάς ένα καλόν Βοηθόν Επίσκοπον εν τω προσώπω σου.
Σε συγχαίρομεν άπαντες, σε ασπαζόμεθα πατρικώς και ευχόμεθα η αρχιερωσύνη σου να είναι μακρά, καρποφόρος και κατά πάντα ευλογημένη. Άξιος!”

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων, βαθειά συγκινημένος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προκαθημένου.

“’Υπόσχομαι ότι μέχρις εσχάτης μου αναπνοής θα διακονώ την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην ’Εκκλησίαν, «την πνευματικήν Μάνα της Ρωμιοσύνης», με ένθεον επίγνωσιν, ότι παντού και πάντοτε η Θεία Χάρις θα θεραπεύη τα ασθενή και θα αναπληρώνη τα ελλείποντα.
Το Φανάρι είναι τόπος αγιασμού, Ορθοδοξίας και φιλανθρωπίας, μνημοσύνης και ακαταλύτου ελπίδος, και Υμείς, Παναγιώτατε, είσθε ο ανύστακτος φύλαξ και υπερασπιστής των Οσίων και Ιερών του Γένους. Δι’ εμέ υπήρξατε και είσθε ο φιλόστοργος και φιλάνθρωπος Πατέρας, πάντοτε συγκαταβατικός, συγχωρητικός και ενθαρρυντικός εις κάθε περίστασιν.
Έρρωσθε, Παναγιώτατε, διά να αντηχή η κρυστάλλινη φωνή της ’Ορθοδόξου πίστεως, της πνευματικής ελευθερίας και του σεβασμού των παραδόσεών μας, διά να ακούεται το «Ευλογητός ο Θεός» και το «Χριστός ᾽Ανέστη» εις την μαρτυρικήν γην της Μικράς ᾽Ασίας, του Πόντου και της Θράκης.
᾽Έρρωσθε, διά να συνεχίζωνται οι Οικουμενικοί Διάλογοι, η καλή μαρτυρία της ᾽Εκκλησίας εν τω κόσμω, ο αγών διά την ειρήνην, την προστασίαν της κτίσεως και του ανθρωπίνου προσώπου”, είπε, μεταξύ άλλων, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επίσκοπος Βενιαμίν
δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

ΦΩΤΟ: Ν. Μαγγίνας

Share this post