Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ο Σταυρός του Χριστού φωτίζει τον δρόμο προς την αγιότητα

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ο Σταυρός του Χριστού φωτίζει τον δρόμο προς την αγιότητα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια, Ἀπογευματινὰ καὶ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ὁμογενειακὲς Ὀργανώσεις καὶ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς Ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,
Καθὼς τιμοῦμε τὴν τρισευλογημένη ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, διατρανώνουμε ἐν ὕμνοις τὴν πίστη μας καὶ μαρτυροῦμε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο πρὸς ὅλον τὸν κόσμο, ὅτι «Σταυρὸς ἀνυψούµενος, τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος, τὸ πάθος τὸ ἄχραντον, ἀνυµνεῖν προτρέπεται κτίσιν ἅπασαν» (Στιχηρὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ). Σήμερα, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ὑψώνουμε τὸν Σταυρὸ ὡς σημεῖο τῆς νίκης καὶ ὡς ἀκαταμάχητη ἀσπίδα. Ὑψώνουμε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διακηρύσσοντας τὴν σωτηρία ἡ ὁποία ἦλθε μέσῳ Αὐτοῦ. Ὑψώνουμε τὸν Σταυρό, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ ἐμᾶς ὑπερβαίνει τὴν ἰσχὺ τοῦ θανάτου. Ὑψώνοντας τὸν Σταυρό, ὑψώνουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, γιὰ νὰ δεῖ ὁ κόσμος ὅλος τὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ νὰ πιστέψει.

 

Ο Τίμιος Σταυρός ( Ιερά Μονή Γρηγορίου , Άγιον Όρος)

Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ ἐμᾶς ὡς Ὀρθοδόξους πιστούς, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ πολὺ ἰδιαίτερη ἡμέρα καὶ γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Κάθε χρόνο, κατὰ τὴν ἑορτὴ αὐτή, ἐπιβεβαιώνουμε τὴν στήριξή μας στὸ ἱερὸ ἔργο τῆς ἀγαπημένης μας Ἑλληνορθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Κατὰ τὴν εὔσημη αὐτὴ ἡμέρα προσευχόμεθα ὑπὲρ τῶν ἐκεῖ διδασκομένων, διδασκόντων καὶ ἐργαζομένων, παροτρύνοντας τὶς ἐνορίες καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ συνδράμουν στὸ ἔργο τῆς Σχολῆς. Προσέτι, προτρέπεσθε νὰ ἐνθαρρύνετε νέους σπουδαστές, οἱ ὁποῖοι θὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἐνορίες σας καὶ νὰ δεσμευθεῖτε ὅτι θὰ ἀναδείξετε ἀκόμη περισσότερους ἡγέτες ποὺ θὰ διακονοῦν τὴν Ἐκκλησία μας.
Ἐφέτος ἡ ἑορτὴ βρίσκει τὴν Σχολή μας σὲ μιὰ κρίσιμη καμπὴ στὴν ἱστορία της καὶ καθὼς ὑψώνουμε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου στὶς κοινότητές μας, σᾶς παρακαλῶ νὰ ἀναπέμψετε δεήσεις καὶ ὑπὲρ τῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἔχουμε ἤδη ἐκκινήσει τὴν διαδικασία γιὰ τὴν ἐξεύρευση νέου προέδρου τοῦ ἱδρύματος. Ἐργαζόμεθα ἐπιμελῶς μαζὶ μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο καὶ τὴν Ἐφορεία τῆς Σχολῆς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ζητήματα καὶ προκλήσεις, ὥστε νὰ ἐξακολουθήσει ἡ προσοχή μας νὰ ἑστιάζεται στὴν κατάρτιση κληρικῶν καὶ ἄλλων ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀφιερώσουν τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας του. Οἱ προσευχὲς καὶ ἡ στήριξή σας εἶναι ἀναγκαῖες, ὥστε νὰ παραμείνει ἡ εὐλογημένη μας Σχολὴ καὶ ἡ κληρονομία της σὲ σταθερὴ τροχιὰ στὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καὶ στὸ ἔργο τῆς γαλούχησης γενεῶν κληρικῶν.
Σήμερα ὑποδεχόμεθα τὸν Σταυρὸ μὲ χαρά, διότι ὁ Σταυρὸς μᾶς δόθηκε ὡς φῶς καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Φωτίζει τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἁγιότητα. Μᾶς καθοδηγεῖ στὴν πορεία πρὸς τὴν αἰώνια ζωή, τὴν ὁποία διανύουμε ἐν πίστει. Μέσα στὴ χαρὰ αὐτὴ εἴθε νὰ ἑορτάσουμε τὴν εὐεργετικὴ παρουσία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μαζὶ μὲ τὸ τεράστιο ἔργο, τὸ ὁποῖο προσέφερε καὶ θὰ συνεχίσει νὰ προσφέρει ἀπὸ τὸν ἁγιασμένο λόφο, ὅπου στέκεται.

 

Ἡ προσφορὰ αὐτὴ συνέβαλε στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, στὴ γαλούχηση τῶν πιστῶν στὶς ἐνορίες μας ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια καὶ στὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς ὡς κοινότητας πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως, ὡς ἀκαδημίας, ἡ ὁποῖα προάγει τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα μὲ ἀγάπη, καὶ ὡς φάρου ἀληθείας καὶ χάριτος.

Εἴθε ἡ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νὰ σᾶς φυλάττει, τὸ φῶς του νὰ σᾶς καθοδηγεῖ καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ νὰ σᾶς ἐμπνέει νὰ ἄρετε τὸν σταυρό σας καθημερινῶς, μὲ τὴν πίστη ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς δίδει τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Α΄ Κορ. ΙΕ΄, 57).
Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Share this post