Βαρθολομαίος: «Η θέσις της Εκκλησίας και της θεολογίας της είναι στην “καρδιά του κόσμου”».

Βαρθολομαίος: «Η θέσις της Εκκλησίας και της θεολογίας της είναι στην “καρδιά του κόσμου”».

Εμπνευσμένη ομιλία για τον ρόλο της Εκκλησίας και της θεολογίας της στην εποχή μας  , με θέμα :«Θεολογία διαλεγομένη», ανέπτυξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το βήμα της  Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε  εκδήλωση , που έγινε χθες βράδυ. 

Κατά την εκδήλωση επιδόθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Τιμητικός Τόμος, που εκδόθηκε για την επέτειο της συμπληρώσεως 30 ετών Πατριαρχίας του, με πρωτοβουλία της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος της Ελληνικής  Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄, Ιεράρχες, Υπουργοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, βουλευτές, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, φοιτητές και άλλοι προσκεκλημένοι, τηρουμένων όλων των μέτρων προφύλαξης από την πανδημία.
Τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Εμμανουήλ Καραγεωργούδης παρουσίασε τον Τιμητικό Τόμο, τον οποίο επέδωσε στον Πατριάρχη ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ.
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης , μεταξύ άλλων , επεσήμανε:
*Η θεολογία δεν είναι «θρησκειολογία του Χριστιανισμού».

*Καίριον χρέος της θεολογίας είναι σήμερον να αντισταθή εις την έκρηξιν του φονταμενταλισμού, ο οποίος τροφοδοτεί την μισαλλοδοξίαν και την βίαν «εν ονόματι του Θεού» και δίδει ευπρόσδεκτα επιχειρήματα εις τους αρνητάς του Θεού.

*Διά του τονισμού της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, η θεολογία συμβάλλει εις τον αγώνα διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εις την θεμελίωσιν ενός πολιτισμού δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αλλά και εις την ορθήν κατανόησιν της εννοίας της προόδου, η οποία είναι αδιανόητος άνευ της αναγνωρίσεως και του εμπράκτου σεβασμού της απολύτου αξίας του ανθρώπου.

*Εις την συνάντησιν με τον κόσμον, η θεολογία είναι ο σιδηρούς βραχίων της Εκκλησίας, η χριστιανική μαρτυρία εντός ενός συνεχώς εξελισσομένου, σήμερον δε ταχύτατα μεταβαλλομένου, κόσμου. Ο λόγος της θεολογίας δεν είναι δυνατόν να αγνοή τα αγωνιώδη ερωτήματα του συγχρόνου ανθρώπου. Εάν η θεολογία είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου διά κάθε ιστορικήν εποχήν ενώπιον των σημείων των καιρών, τότε είναι ουσιαστικώς διαλεγομένη θεολογία. Η συναφειακότης, η οποία ουδόλως ακυρώνει την καθολικότητα και τον διαχρονικόν χαρακτήρα του θεολογικού λόγου, και, όπως έχει λεχθή, «ανήκει εις το DNA της θεολογίας», όχι μόνον δεν αποτελεί απειλήν ή κίνδυνον δι’ αυτήν, αλλά είναι η ευκαιρία και η δυνατότης της να διατυπώση επικαίρως και αποτελεσματικώς το μήνυμά της. Θεολογία εν διαλόγω με την ιστορίαν και τον κόσμον, κατ’ ουδένα τρόπον σημαίνει προσαρμογήν εις το πνεύμα της εποχής, εκκοσμίκευσιν και συσχηματισμόν με τον κόσμον.

*Εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, αμετακίνητος όρος των διαλόγων εθεωρήθη εξ αρχής, ότι η αποκατάστασις της επιδιωκομένης ενότητος οφείλει να στηρίζηται εις την πλήρη συμφωνίαν εν τη πίστει, ως μετ’ εμφάσεως επεβεβαίωσε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη 2016).

*Εκκλησία και θεολογία δεν δύνανται να αγνοήσουν και την σύγχρονον «θρησκειολογικήν πρόκλησιν», την λεγομένην «επιστροφήν του Θεού», την αναβίωσιν των θρησκειών και του πλουραλισμού των θρησκευτικών ταυτοτήτων. Το γεγονός αυτό εχαρακτηρίσθη ως μεγαλυτέρα πρόκλησις διά τον Χριστιανισμόν και από αυτήν της εκκοσμικεύσεως. Θεωρείται βέβαιον ότι η ειρήνη των θρησκειών έχει καθοριστικήν σημασίαν διά την ειρήνην των λαών και των πολι-τισμών και ότι η οδός προς αυτήν είναι ο ειλικρινής διαθρησκειακός διάλογος. Δύο είναι σήμερον οι εχθροί αυτού του διαλόγου: α) ο φονταμενταλισμός, δηλαδή η απολυτοποίησις της ιδικής μου αληθείας και η δαιμονοποίησις του άλλου, και β) η αποδοχή των πάντων και η άρνησις ότι υπάρχει «αλήθεια», ο λεγόμενος «μεταμοντέρνος σχετικισμός και μηδενισμός».

*Εάν αμυνώμεθα, εάν απορρίπτωμεν τα πάντα, εάν είμεθα εσωστρεφείς, δήθεν, ως ήδη ετονίσθη, διά να σώσωμεν την καθαρότητα της πίστεώς μας, τότε δεν ακολουθούμεν την εντολήν του Χριστού να εξαγγέλλωμεν το Ευαγγέλιον και να είμεθα το άλας της γης. Αρνούμενοι τον σύγχρονον πολιτισμόν, εγκαταλείπομεν τον κόσμον εις την αχαρίτωτον κοσμικότητά του. Όμως, η θέσις της Εκκλησίας και της θεολογίας της είναι «στην καρδιά του κόσμου».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον  Πολυχρονισμό του Πατριάρχη από τον χορό «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης», υπό τη χοραρχία του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητή Αχιλλέα Γ. Χαλδαιάκη.

*Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Θεολογία διαλεγομένη” by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο

Share this post