Το Εφετείο Παρισίου απέρριψε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας αίτηση για ακύρωση Διεθνούς Διαιτητικής Απόφασης

Το Εφετείο Παρισίου απέρριψε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας αίτηση για ακύρωση Διεθνούς Διαιτητικής Απόφασης

Το Εφετείο Παρισίου εξέδωσε την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, Απόφαση με την οποία απέρριψε την αίτηση για ακύρωση της Τελικής Απόφασης (Final Award), ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στη διαιτησία A.F.M.S. and F.M.S. v. Republic of Cyprus (Case no. 20588/ZF//AYZ), και επιδίκασε έξοδα υπέρ της Δημοκρατίας ύψους 80.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. A.F.M.S. και  F.M.S., οι οποίοι έμμεσα κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο της FBME Bank Ltd., προσέφυγαν το 2014 εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει της διμερούς Σύμβασης για την Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία Επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, σε Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο που συστάθηκε δυνάμει των κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce) με έδρα το Παρίσι, διεκδικώντας αποζημιώσεις που ανέρχονταν στο ποσό των 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Οι απαιτητές ισχυρίζονταν ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είχε ενεργήσει καταχρηστικά θέτοντας το παράρτημα της FBME στην Κύπρο υπό εξυγίανση, δυνάμει των προνοιών του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 λόγω της αντίδρασης των αγορών στην κατάταξη της FBME από το FinCEN ως Τράπεζας «με πρωταρχικό στόχο την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Το Διαιτητικό Δικαστήριο, με την Απόφασή του, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, κατά πλειοψηφία, απέρριψε όλες τις απαιτήσεις εναντίον της Δημοκρατίας, και επιβεβαίωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενήργησε ως συνετή εποπτική αρχή και ότι η Δημοκρατία δεν παραβίασε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της δυνάμει της διμερούς Σύμβασης.

Η χθεσινή Απόφαση του Εφετείου Παρισίου επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο είχε ενεργήσει στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, και απορρίπτει όλους τους λόγους ακύρωσης της Απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου που προβλήθηκαν από τους αιτητές. Επιπλέον, το Εφετείο αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσε να επανεξεταστεί επί της ουσίας το σκεπτικό της Απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αίτησης ακύρωσης. Ανέφερε δε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο είχε αποτύχει να επιτελέσει την αποστολή του, ούτε ότι υφίσταται οποιαδήποτε παραβίαση της διεθνούς δημόσιας τάξης.

Τη Δημοκρατία ενώπιον του Εφετείου Παρισίου εκπροσώπησε ο δικηγορικός οίκος Viguié Schmidt & Associés, σε στενή συνεργασία με τον δικηγορικό οίκο Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τη Δημοκρατία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου), με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

Share this post