Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Σμύρνης

Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Σμύρνης

Επραγματοποιήθη την Κυριακήν, 15ην Οκτωβρίου ε. ε., η έναρξις της τακτικής λειτουργίας του υπό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας παραχωρήθεντος εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ναού της SANTA MARIA εν Κόνακ Σμύρνης, δια τας πνευματικάς ανάγκας των Ορθοδόξων της Σμύρνης. το απόγευμα του Σαββάτου, 14ης ιδίου, ετελέσθη ο Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εχοροστάτησε και την επομένην, Κυριακήν, 15ην ιδίου, κατά τον Όρθρον και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εκ μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.
Κατά την Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν οι Οσιολ. κ. ireneusz Bohinski, εκ προσώπου του Αρχιεπισκόπου των εν Σμύρνη Ρωμαιοκαθολικών, και κ. Apollinaire Bahinde, εκ προσώπου του Τάγματος των Φραγκισκανών, διατελέσας κατά το παρελθόν εφημέριος του Ναού της SANTA MARIA, και εκκλησιάσθησαν ο Εντιμ. κ. Αλέξανδρος Κώνστας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη, η Ευγεν. κ. Mioara Stefan, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας εν Σμύρνη, και η Ευγεν. κ. Makvala Kharebava, εκ προσώπου της εν Αγκύρα Διπλωματικής Αρχής της Γεωργίας, διαμένουσα εν Σμύρνη.

Μετά την Απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας ο σεβ. κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε τας θερμάς αυτού ευχαριστίας προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον, διότι από πρώτης στιγμής κατενόησε την ανάγκην των Ορθοδόξων της Σμύρνης και ενωτίσθη το αίτημα του Ποιμενάρχου των δια την απόκτησιν ενός Ναού, ο οποίος θα εξυπηρετή τας πνευματικάς των ανάγκας, και την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, ιδία δε το Τάγμα των Φραγκισκανών, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι εις την επιθυμίαν και προτροπήν του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ασμένως αποδεχθέντος την σχετικήν παράκλησιν του Οικουμενικού Πατριάρχου, παρεχώρησαν τον Ναόν. εις μίαν αποστροφήν μάλισα του λόγου του ανέφερε χαρακτηριστικώς ότι «η συμμετοχή πυκνού εκκλησιάσματος, ως δυνάμεθα σήμερον ιδίοις όμμασι να διαπιστώσωμεν κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής ταύτης, η οποία δεν αποτελεί ιδιαιτέραν ημέραν του Ορθοδόξου Εορτολογίου, αποδεικνύει την ανάγκην υπάρξεως Ορθοδόξου Ναού, ανταποκρινομένου εις τας ανάγκας του εν Σμύρνη διαβιούντος Ορθοδόξου ποιμνίου».


Εις ένδειξιν δε σεβασμού και τιμής τόσον προς την γενναιόδωρον χειρονομίαν ταύτην της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας όσον και προς την μακράν ιστορίαν (από του 1692 κ. εξ. ) του εξαιρέτου αρχιτεκτονικής μνημειακού τούτου Ναού της SANTA MARIA, γνωριζομένου τοις πάσιν ως αφιερωμένου εις την Θεοτόκον, ανεκοίνωσεν ότι ο Ναός ούτος θα συνεχίση να είναι αφιερωμένος εις την Παναγίαν Μητέρα του Σωτήρος ημών Χριστού και θα τιμάται εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου, της ετησίας αυτού πανηγύρεως αγομένης την 15ην Αυγούστου, και θα αποτελή τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν της ι. Μητροπόλεως Σμύρνης. αι καθημεριναί Ιεραί Ακολουθίαι θα τελούνται κανονικώς και εις τον ι. Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εις τον ι. Ν. αγ. Φωτεινής, η δε Θεία Λειτουργία των Κυριακών και των μεγάλων εορτών μόνον εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, των δε υπολοίπων ημερών και εις τον ι. Ναόν αγ. Φωτεινής, κατά το εκδιδόμενον υπό της ι. Μητροπόλεως πρόγραμμα.

Πηγή-Φωτο: Ι.Μ. ΣΜΥΡΝΗΣ

Share this post