Στρατηγική για υδάτινους πόρους και ανομβρία

Στρατηγική για υδάτινους πόρους και ανομβρία

Υπουργικό Συμβούλιο: Ζήτημα υψίστης σημασίας για την κοινωνία και την αναπτυξιακή πορεία  η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων

Τη Στρατηγική για τη Διαχείριση των Υδάτων Πόρων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την ασφάλεια της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας η διαμόρφωση στρατηγικών και η λήψη μέτρων ετοιμότητας, προσαρμογής και αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση βασικές  επιδιώξεις της νέας Στρατηγικής, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέα μέτρα και δράσεις που ενισχύουν την προσαρμογή της Κύπρου στις κλιματικές αλλαγές, είναι η διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των υδατικών αναγκών για όλες τις χρήσεις, η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας και της προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας εισηγείται τη λήψη νέων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την περίοδο 2019 – 2022, μακροπρόθεσμων μέτρων για τη επταετία 2023 – 2030, καθώς και μέτρων ετοιμότητας για επαύξηση της διαθεσιμότητας νερού σε περιόδους εξαιρετικής και παρατεταμένης ξηρασίας στο μέλλον.

Σημερινή συνεδρίαση  Υπουργικού  Συμβουλίου. ΦΩΤΟ: ΓΤΠ  

Σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των υδατικών αναγκών για όλες τις χρήσεις, πρώτιστο μέλημα της Στρατηγικής αποτελεί η διασφάλιση της συνεχούς επάρκειας νερού για όλες τις χρήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, τόσο σε επίπεδο επί μέρους περιοχών, όσο και σε παγκύπριο επίπεδο. Για τη διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού τίθεται ως προϋπόθεση η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με την κλιματική αλλαγή, μέσω της αύξησης της δυναμικότητας του αφαλατωμένου νερού και της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού. Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση νέων έργων υποδομής καθώς και η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής.
Στο πλαίσιο της προώθησης της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων, προβλέπεται η λήψη μέτρων και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην αποδοτική χρήση του νερού, με στόχο τη συγκράτηση της ζήτησης, όπως ο έλεγχος και περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα, η χρήση της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής, η εφαρμογή σχεδίου καλλιέργειας υδατικής συνείδησης, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης για το νερό. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών καταγραφής και διαχείρισης αρδευτικών δικτύων και η πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστημάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση διαρροών νερού σε επιλεγέντα δίκτυα νερού.
Τέλος, για τη διασφάλιση της ποιότητας και της προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, η Στρατηγική προβλέπει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία των υδάτινων πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος, όπως πηγάζουν από την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, οι οποίες αποσκοπούν στη συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με την ανάγκη για τη διασφάλιση της αειφορίας των υδάτων.

Share this post