Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 4,4 δισ. ευρώ παρουσίασε ο Αναστασιάδης παραμονές των εκλογών

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 4,4 δισ. ευρώ παρουσίασε ο Αναστασιάδης παραμονές των εκλογών

Το Κυπριακό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του Σχεδίου το 2021-2026 ανέρχεται σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δίχως να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, θα αξιοποιηθούν τα 1,2 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, τα 1,8 δισ. ευρώ των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και τα 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει από τη μελέτη αντικτύπου από ιδιωτικές επενδύσεις.

*Ωστόσο , δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η χρονική συγκυρία της παρουσίασης του Σχεδίου:  14 μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές τιης 30ης Μαΐου

Όπως είπε ο κύριος Αναστασιάδης είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή και επιδίωξη του είναι η ανάδειξη της Κύπρου: 

Α. Ως μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Β. Μιας χώρας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

Γ. Μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Δ. Μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο.

Ε. Ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους.

ΣΤ. Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς.

Είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως:

Α. Το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ.

Γ. Το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Δ. Ενώ, οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Πρώτος άξονας – Υγεία

Βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Δημιουργία Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Δημόσιας Υγείας.

Το Σχέδιο χορηγιών για αγορά ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.

Ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Δεύτερος άξονας – Ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο η Πράσινη Οικονομία συνιστά με το Σχέδιο μας πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

ΦΩΤΟ: Σταύρος Ιωαννίδης

Οι δράσεις:

Τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης με την Ηλεκτρική Διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

Την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτηρίων και άλλων κτιριακών υποδομών του δημοσίου.

Περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα νοικοκυριά.

Την ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντιγράφου .

Τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και την προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Τρίτος άξονας – Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

Σχεδιασμοί για μία νέα οικονομία που προωθεί :

Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.

Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων.

Στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων.

Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών.

Τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος.

Τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Τη καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.

Την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού τομέα.

Τέταρτος άξονας καθορίζει την πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή

Τέταρτος Άξονας – Ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς.

Ψηφιακός μετασχηματισμός συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Στρατηγική για έξυπνες πόλεις.

Επέκταση του δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε απομακρυσμένες ή μη καλυπτόμενες περιοχές.

Την ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο.

Ο πέμπτος άξονας περιλαμβάνει δύο τομείς:


Α. Της Παιδείας, και

Β.
 Της Εργασίας και κοινωνικής ευημερία και ενσωμάτωσης.


Παιδεία

Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών.

Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δημιουργία δύο πρότυπων Τεχνικών Σχολών σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Εργασίας και κοινωνικής ευημερία και ενσωμάτωσης

Εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει συντάξεις, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης, δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρατηρούνται.

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εργασίας και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.

Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά, οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

Δείτε τις δηλώσεις: 

Share this post