“Βόμβα” στα θεμέλια της Βουλής από το Τ.Α

“Βόμβα” στα θεμέλια της Βουλής από το Τ.Α

Μ. Ιερωνιμίδου-Σολωμίδου: “Αν η κατάσταση οδηγηθεί στα άκρα, όποιος βρίσκεται στην αντίπερα όχθη μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος έναντι της νομοθεσίας”.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων τινάζει στον αέρα τον διαγωνισμό κατασκευής του νέου κτηρίου της Βουλής αξιώνοντας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να ακυρώσει τον διαγωνισμό που ήδη προκηρύχθηκε.

Συγκεκριμένα, η διευθύντρια  του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ. Μαρίνα Ιερωνυμίδου -Σολωμίδου σε επιστολή της , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου, αφού αναφέρεται πως δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι όροι του Τμήματος καθώς επίσης και οι υποδείξεις του σχετικά με την ασφάλεια των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Πάρκο και τις φάσεις εργασίας, προστίθεται: «Για τους λόγους αυτούς, απαιτούμε την ακύρωση της προσφοράς, ώστε να μη γίνει κατάχρηση πόρων από τους προσφοροδότες για ετοιμασία προσφοράς. Καλούμε όπως γίνει επαναξιολόγηση των εγγράφων διαγωνισμού και πλήρης ενημέρωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, διαφορετικά θα είμαστε υπόχρεοι να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε μεταξύ μας συμφωνία, αφού δεν τηρούνται οι πρόνοιες του περί Αρχαιοτήτων Νόμου».

Στην επιστολή της η κ. Ιερωνυμίδου αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, πως στο σημείο εισόδου της Βουλής οι τοίχοι του κτηρίου εφάπτονται των αρχαίων τοίχων, ότι παραβιάζεται η ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού πάρκου, ότι το Τμήμα δεν ενημερώθηκε για σημαντικές πτυχές του διαγωνισμού, ότι δυνατόν να επηρεαστούν οι αρχαιότητες, ότι όροι που έθεσε το Τμήμα δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν, ότι στην προκήρυξη υπάρχουν ανακρίβειες, κάτι το οποίο δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τις αρχαιότητες, ενώ γίνεται και λόγος για πιθανή αύξηση του κόστους από καθυστερήσεις που θα προκληθούν. Εκφράζεται επίσης εκτίμηση πως το έργο θα διαιωνιστεί εξαιτίας καθυστερήσεων στην υλοποίηση και θα σημειωθεί διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Δρ. Μαρίνα Ιερωνιμίδου-Σολωμίδου 

Πιο αναλυτικά στην επιστολή, την οποία αποκαλύπτει σήμερα πρωτοσέλιδα στο κεντρικό του θέμα “Ο Φιλελεύθερος” , σε ρεπορτάζ του Βάσου Βασιλείου, αναφέρεται:

– Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και ποιες οι αλλαγές στα έγγραφα διαγωνισμού.
– Δεν τύχαμε επίσημης ενημέρωσης σχετικά με τις διαβουλεύσεις τις οποίες είχατε με εργολάβους σχετικά με τον πρώτο διαγωνισμό και πώς αυτές επηρέασαν τον νέο διαγωνισμό.
– Δεν μας έχουν σταλεί ποτέ οι εκτιμήσεις κόστους, τουλάχιστον αυτές που αφορούν στο αρχαιολογικό πάρκο, για να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και οι πρόνοιες που έχουμε συζητήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, δεν μας έχει σταλεί οποιαδήποτε τροποποίηση στις εκτιμήσεις κόστους που δείχνουν πως από τα €82 εκατ. το έργο ανήλθε στα €95 εκατ., ενώ έχουν αφαιρεθεί εργασίες.


Για παράδειγμα, ορισμένες από τις απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων δεν έχουν υιοθετηθεί, όπως π.χ. αφαίρεση της εσωτερικής επένδυσης πέτρας στο νέο κτήριο εισόδου του αρχαιολογικού πάρκου που θα μείωνε το κόστος κατασκευής.
– Ενώ έχετε εκτεταμένη επιστολογραφία σχετικά με το θέμα, παραλείψατε να προσθέσετε στα έγγραφα διαγωνισμού τους όρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανακρίβειες και σημεία που μπορούν να παρερμηνευθούν, με τεράστιο κίνδυνο για τις αρχαιότητες.

Άλλα συμφωνήθηκαν, άλλα γίνονται

Στην επιστολή της διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων καταγράφεται, πως ενώ στην προκήρυξη αναφέρεται πως ο εργολάβος θα πρέπει να απομακρύνει τα θεμέλια της Αγγλικανικής εκκλησίας, το Τμήμα έθεσε ως όρο ότι, “αν βρεθούν αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αρχαίοι τάφοι ή άλλα ευρήματα, τότε οι εργασίες πρέπει να ανασταλούν και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπαλλήλους του Τμήματος Αρχαιοτήτων να ερευνήσουν τον χώρο».

*Το νέο  κτήριο της βουλής θα ανεγερθεί στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, πίσω από το κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ στο κέντρο της Λευκωσίας.Εκεί εντοπίστηκαν αρχαιότητες.

Η κ. Ιερωνυμίδου αναφέρει πως οι χώροι που γειτνιάζουν με τον αρχαιολογικό χώρο διατηρούν τη Ζώνη Προστασίας, αλλά στο σημείο στην είσοδο της Βουλής, υπάρχει σχέδιο κάτοψης όπου φαίνονται τοίχοι του νέου κτηρίου να εφάπτονται στους αρχαίους τοίχους. Σε άλλο σημείο η κ. Ιερωνυμίδου ξεκαθαρίζει: “Σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε αποδεχτεί ότι η Ζώνη Προστασίας, η οποία καθορίζεται στα 5 μέτρα, σύμφωνα με τις απόψεις εξωτερικών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, θα παραβιαστεί με 80 εκατοστά εντός της Ζώνης Προστασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφούν αρχαιότητες που βρίσκονται εντός των εν λόγω σημείων” .


Καθιστά επίσης σαφές, πως δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση μηχανημάτων για εκσκαφές εντός του αρχαιολογικού χώρου και τονίζει πως είναι απαραίτητη η χρήση μηχανημάτων με χαμηλούς κραδασμούς ώστε να αποφευχθεί κατάρρευση των αρχαιολογικών καταλοίπων εντός του αρχαιολογικού πάρκου κ.ά.

Απόκλιση προσφορών από την πραγματικότητα
Κατά τη διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ακόμη μια ουσιώδης παρέκκλιση από τα όσα έχουν λεχθεί επανειλημμένως στις συναντήσεις για τη σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού, ήταν ότι το έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση προβλεπόταν να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που αφορούν το αρχαιολογικό πάρκο και οι τοίχοι αντιστήριξης για το νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να παραδοθεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και να ανοίξει στο κοινό, ενώ η δεύτερη φάση θα περιλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου κτηρίου της Βουλής.
Η κ. Ιερωνυμίδου παρατηρεί πως το έργο του αρχαιολογικού πάρκου αφήνεται εγκλωβισμένο για ακόμα πέντε έτη, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της Βουλής.
Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων αναφέρει επίσης πως σύμφωνα με όσα κατέγραψε στην επιστολή της, κρίνει πως οι προσφορές που θα δοθούν όχι μόνο δεν θα λάβουν υπόψη όλα τα πιο πάνω θέματα, αλλά θα είναι λανθασμένες και θα αποκλίνουν από την πραγματικότητα, καθώς οι προσφοροδότες δεν θα έχουν λάβει υπόψη τους στα χρονοδιαγράμματα εργασιών (Gantt Charts), στην ανάλυση του κόστους (Cost Analysis) και στην εκτίμηση του ρίσκου (Risk Assessment) τις ουσιώδεις παραμέτρους που θίγουμε.
Ως αποτέλεσμα, το έργο αναμένεται, με την πληρωμή προς τον Εργολάβο για ενδεχόμενες καθυστερήσεις, για τις οποίες σας έχουμε προειδοποιήσει πολλάκις, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, ενδέχεται η νέα εκτίμηση κόστους και τα χρονοδιαγράμματα που έχετε θέσει να μην είναι ρεαλιστικά, αφού δεν έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικές παράμετροι.

Η κ. Ιερωνυμίδου προειδοποιεί  πως με βάση την νομοθεσία το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο διευθυντής/διευθύντρια του, έχουν ευρείες εξουσίες “και αν η κατάσταση οδηγηθεί στα άκρα, όποιος βρίσκεται στην αντίπερα όχθη μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος έναντι της νομοθεσίας”.

Share this post