Πληροφοριακό Γράφημα: Δημόσια Οικονομικά 2022

Πληροφοριακό Γράφημα: Δημόσια Οικονομικά 2022

Ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος ύψους €23.371,1 εκ. (86,5% στο ΑΕΠ).

Η Στατιστική Υπηρεσία (ΣΥ) δημοσιεύει Πληροφοριακό Γράφημα (Infographic) με θέμα «Δημόσια Οικονομικά 2022». Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2022 που δημοσιεύθηκαν από τη ΣΥ στις 21/04/2023, καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €570,2 εκ. (2,1% στο ΑΕΠ) και ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος ύψους €23.371,1 εκ. (86,5% στο ΑΕΠ).

Τα συνολικά έσοδα κατά το έτος 2022 ανήλθαν στα €11.321,5 εκ., με κυριότερες κατηγορίες εσόδων τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (35,0%), τις κοινωνικές εισφορές (27,5%) και τους τρέχοντες φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (25,4%).

Οι συνολικές δαπάνες κατά το έτος 2022 ανήλθαν στα €10.751,3 εκ., με κυριότερες κατηγορίες δαπανών τις κοινωνικές παροχές (39,3%), τις απολαβές προσωπικού (29,4%) και την ενδιάμεση ανάλωση (11,4%).

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2022 έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δημόσια ΟικονομικάCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel) ή να επικοινωνούν με την κα Παναγιώτα Μιχαήλ στο τηλ. 22602186 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Share this post