Ο Οδυσσέας αρχίζει έλεγχο για το Επενδυτικό Πρόγραμμα και τις πολιτογραφήσεις

Ο Οδυσσέας αρχίζει έλεγχο για το Επενδυτικό Πρόγραμμα και τις πολιτογραφήσεις

Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) : Έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός Κύπρου κακή εικόνα  ως προς την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος, που επιδεινώθηκε πρόσφατα μετά τα δημοσιεύματα του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

Σε έλεγχο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος για την  παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες, αποφάσισε να προβεί η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας αλλά αναφέρεται πως ο χρονικός προγραμματισμός του ελέγχου θα γίνει από την Ομάδα Ελέγχου, σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια που διέπουν τους ελέγχους συμμόρφωσης. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο αυτό.

Σε ανακοίνωση της ΕΥ αναφέρεται συγκεκριμένα πως στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή για έλεγχο των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας που αφορούν, μεταξύ άλλων, φορολογικές και άλλες εισπράξεις από τη Δημοκρατία και ανάληψη υποχρεώσεων από αυτήν μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αποφασίσει να προβεί στο έλεγχο, στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (Ν.141(Ι)/2002).

Ο έλεγχος θα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους  επενδυτές/επιχειρηματίες και, κυρίως, κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά, και άλλα πρόσωπα που μετείχαν σε συναλλαγές στα πλαίσια σχετικών επενδύσεων, έτυχαν του κατάλληλου φορολογικού χειρισμού από το Τμήμα Φορολογίας.

Σε πρώτη φάση, ο έλεγχος θα επικεντρωθεί κυρίως σε πολιτογραφήσεις που έγιναν μετά την τροποποίηση του προγράμματος που αποφασίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21.5.2018, περίοδο την οποία δεν κλήθηκε να εξετάσει η αρμόδια τριμελής επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2019. Τούτο δεν εμποδίζει την Ελεγκτική Υπηρεσία να επεκταθεί στην συνέχεια και σε άλλες χρονικές περιόδους, ανάλογα με τα ευρήματά της.

To σκεπτικό για έναρξη ελέγχου

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο των μέτρων ενθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και προσέλκυσης φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο εκπόνησε το 2013 το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας, με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες, στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (Ν.141(Ι)/2002).
Ακολούθησαν τροποποιήσεις του προγράμματος στη βάση σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.9.2016, 9.1.2018, 21.5.2018, 13.2.2019, 6.5.2019, 18.6.2019, 25.7.2019, που σταδιακά κατέστησαν το πρόγραμμα πιο αυστηρό. Η τελευταία τροποποίηση του προγράμματος επήλθε πολύ πρόσφατα με τη δημοσίευση των περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμών (E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5340, 18.8.2020, ΚΔΠ 379/2020).

Παράλληλα, με τις αποφάσεις του ημερ. 23.10.2019, 6.11.2019 και 27.11.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει έλεγχος προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, στην απόφασή του ημερ. 23.10.2019 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει  τον  Υπουργό Εσωτερικών όπως προχωρήσει σε νέους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλα τα πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν  στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος πριν το 2018, οπότε και ενισχύθηκαν οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας, για να διαπιστωθεί κατά πόσο πρόσωπα που τους έχει παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων και/ή τους έχουν επιβληθεί, διεθνώς ή ευρωπαϊκώς, περιοριστικά μέτρα. Στη δε απόφασή του ημερ. 6.11.2019 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επιπρόσθετα, τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής της οποίας έργο είναι η εξέταση των πορισμάτων των νέων ελέγχων του Υπουργείου Εσωτερικών και η  υποβολή έκθεσης και συμπερασμάτων στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του  Υπουργού  Εσωτερικών.  Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει επίσης κατά πόσο όλες οι περιπτώσεις πολιτογραφήσεων επενδυτών, εγκρίθηκαν σύμφωνα με  τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια κατά το χρόνο έγκρισης της αίτησής τους.

2. Μέχρι σήμερα ενέργειες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

To 2016, στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων γενικά για το θέμα της απόδοσης της κυπριακής υπηκοότητας, η Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη, με επιτόπου επίσκεψη λειτουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε γενική επισκόπηση των διαδικασιών για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας, με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες.

Όπως είχε διαπιστωθεί, το ίδιο το Υπουργείο είχε αναγνωρίσει αδυναμίες στο πρόγραμμα και είχε δρομολογήσει την αναθεώρηση των σχετικών κριτηρίων και διαδικασιών, με αποτέλεσμα να ληφθεί σχετική Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13.9.2016, η οποία δεν είχε τότε ακόμη προλάβει να εφαρμοστεί στην πράξη. Εν όψει τούτου, η Υπηρεσία μας δεν προχώρησε σε εκείνη τη φάση σε περαιτέρω ελέγχους. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, για το ίδιο πρόγραμμα, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει στην Κύπρο ερωτήματα μέσω του λεγόμενου “διαρθρωμένου διαλόγου” (EU PILOT), στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε στις 6.7.2015 ότι η παραχώρηση της υπηκοότητας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε χώρας, χωρίς στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει.

Τον Φεβρουάριο και Ιούνιο του 2019, ο τότε Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Βουλευτής, Γιώργος Περδίκης, ζήτησε από την Υπηρεσία μας να διερευνήσει το θέμα της παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές. Λόγω του γεγονότος ότι το θέμα επηρέαζε σημαντικά τα δημόσια οικονομικά και υπήρχαν ισχυρισμοί για προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος, αποφασίσαμε τον Ιούλιο του 2019 να προβούμε σε σχετικό έλεγχο ως προς την εφαρμογή του προγράμματος.

Έτσι, στις 11.7.2019 με επιστολή μας προς τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ζητήσαμε κατάλογο όλων των περιπτώσεων, από το 2014 μέχρι εκείνη την ημερομηνία, που είχε παραχωρηθεί υπηκοότητα στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος, με αναφορά στο ποσό που επενδύθηκε, στον αριθμό των εξαρτημένων προσώπων και στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τους επενδυτές. Χάριν πληρότητας αναφέρεται ότι στις 19.9.2019 στείλαμε υπενθύμιση για την επιστολή μας και στις 3.12.2019 λάβαμε απάντηση ότι το πρόγραμμα τυγχάνει χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο εξέτασης των διαδικασιών ναύλωσης αεροσκαφών από την Προεδρία της Δημοκρατίας, διαφάνηκε ότι ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου αεροσκάφους είναι αλλοδαπός, ο οποίος πολιτογραφήθηκε στις αρχές του 2015, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (Ν.141(I)/2002). Έτσι, ο έλεγχος επεκτάθηκε, ώστε να καλύψει και τη συγκεκριμένη διαδικασία πολιτογράφησης, καθώς και απορρέοντα από αυτήν φορολογικά θέματα.

Εν όψει δε και της προαναφερόμενης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.11.2019 για σύσταση τριμελούς επιτροπής της οποίας έργο είναι η εξέταση των πορισμάτων των νέων ελέγχων του Υπουργείου Εσωτερικών και η εξέταση κατά πόσο όλες οι περιπτώσεις πολιτογραφήσεων επενδυτών εγκρίθηκαν σύμφωνα με  τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια κατά το χρόνο έγκρισης της αίτησής τους, αποφασίσαμε τότε να αναμένουμε την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής προτού εξετάσουμε το ενδεχόμενο διεξαγωγής δικού μας ελέγχου.

3. Θεσμικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Η διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών περιλαμβάνει την καταβολή τελών για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης και συνιστά ένα επενδυτικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου η Δημοκρατία παραχωρεί, κατ’ εξαίρεση, την κυπριακή υπηκοότητα έναντι επενδύσεων που άμεσα (μέσω των τελών και φορολογικών εσόδων) και έμμεσα (μέσω της προσέλκυσης κεφαλαίων και της απορρέουσας ενίσχυσης συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας) φέρουν έσοδα στη Δημοκρατία.

Στην απάντησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερ. 6.7.2015, που αναφέρεται πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εξηγήσει ότι οι μη Κύπριοι επιχειρηματίες που επενδύουν στην Κύπρο δεν απολαμβάνουν μόνο δικαιωμάτων, αλλά υπόκεινται και σε υποχρεώσεις, που είναι ακριβώς οι ίδιες που υπόκεινται οι Κύπριοι επιχειρηματίες, όπως οι φορολογίες.

Η εξουσία για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση την καθορισμένη διαδικασία, αρμόδιο Υπουργείο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων των αιτήσεων γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με βάση το άρθρο 12 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), οι Υπουργοί εποπτεύουν τους ελέγχοντες λειτουργούς των Υπουργείων και των Τμημάτων τους.

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει, μεταξύ άλλων, όλες τις εισπράξεις και όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του ανατίθενται δια νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014) ο ελέγχων λειτουργός κάθε κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας.

4. Αναγκαιότητα διεξαγωγής ελέγχου του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από την Ελεγκτική Υπηρεσία

Για τον καθορισμό θεμάτων που θα τύχουν ελέγχου από μια Ελεγκτική Υπηρεσία, τα εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), εξηγούν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετικότητα του θέματος με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Υπηρεσίας, η σημαντικότητα των κινδύνων που ενυπάρχουν στο προς διερεύνηση θέμα, το πολιτικό ή δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα, η δυνητική προστιθέμενη αξία από τη διενέργεια του ελέγχου κλπ.
Στη βάση των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει με τη διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει την άποψη ότι, ειδικά λόγω της αρνητικής εικόνας που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός Κύπρου ως προς την εφαρμογή του προγράμματος, εικόνα που επιδεινώθηκε πρόσφατα μετά τα δημοσιεύματα του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, η διεξαγωγή ελέγχου από ένα θεσμικά ανεξάρτητο φορέα όπως είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί αναγκαιότητα ώστε να απαντηθούν αξιόπιστα οι καταγγελίες και ισχυρισμοί κατά του προγράμματος και, εάν αυτές ευσταθούν, να αναζητηθούν ευθύνες και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Αν όχι, να διαφυλαχθεί το κύρος της Δημοκρατίας και να θωρακιστεί το Πρόγραμμα.

5. Σκοπός του Ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης, και σκοπό θα έχει τη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους υπήκοους και, κυρίως, κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά, ή και άλλα πρόσωπα που μετείχαν σε συναλλαγές στα πλαίσια σχετικών επενδύσεων, έτυχαν του κατάλληλου φορολογικού χειρισμού από το Τμήμα Φορολογίας.

Σε πρώτη φάση, ο έλεγχος θα επικεντρωθεί κυρίως σε πολιτογραφήσεις που έγιναν μετά την τροποποίηση του προγράμματος που αποφασίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21.5.2018, περίοδο την οποία δεν κλήθηκε να εξετάσει η τριμελής επιτροπή. Τούτο δεν εμποδίζει την Ελεγκτική Υπηρεσία να επεκταθεί στην συνέχεια και σε άλλες χρονικές περιόδους, ανάλογα με τα ευρήματά της.

Η επικέντρωση στην πιο πρόσφατη περίοδο, μετά τον Μάιο του 2018, καθιστά εφικτή την ταχύτερη ολοκλήρωση του ελέγχου και συνάδει με το σκεπτικό για την αναγκαιότητα διεξαγωγής του ελέγχου που εξηγήθηκε πιο πάνω. Η επέκταση προς τα πίσω της περιόδου ελέγχου, αν αποφασιστεί στην πορεία, θα αποσκοπεί ουσιαστικά μόνο στην αναζήτηση ευθυνών, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου.

6.         Ελεγκτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”).

Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες ελέγχων και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.

Ο παρών έλεγχος συνιστά έλεγχο συμμόρφωσης και η διενέργεια του διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:
-ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα
-ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.

Το πλαίσιο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές ή  κανόνες που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. Οι αρχές ή/και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.
Για τον έλεγχο θα συγκεντρωθούν στοιχεία, μεταξύ άλλων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

7. Κριτήρια Ελέγχου

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές ή  κανόνες που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρχές ή/και κανόνες αυτοί είναι:

-Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος (Ν.141(I)/2002) και οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών.
-Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος (Ν.52/1980) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμοί και εγκύκλιοι.
-Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(I)/2002) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμοί και εγκύκλιοι.
-Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν.4/1978) και οι δυνάμει    αυτού εκδοθέντες κανονισμοί και εγκύκλιοι.
-Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002) και οι δυνάμει  αυτού εκδοθέντες κανονισμοί και εγκύκλιοι.
-Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμοί και εγκύκλιοι.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι ελέγχοντες λειτουργοί έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οφείλουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών. Οι αρχές αυτές συνιστούν αρχές, για τις οποίες επίσης γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης.

Η Ομάδα Ελέγχου που θα συσταθεί ενδεχομένως να προσθέσει ή να τροποποιήσει κάποια από τα κριτήρια αυτά.

8. Χρονοδιάγραμμα

Ο χρονικός προγραμματισμός του ελέγχου θα γίνει από την Ομάδα Ελέγχου, σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια που διέπουν τους ελέγχους συμμόρφωσης. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο αυτό”.

 

 

Share this post