‘Εκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ΠΕΠ χωρίς ονόματα, μετά από σύσταση της Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

‘Εκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ΠΕΠ χωρίς ονόματα, μετά από σύσταση της Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα ονόματα δόθηκαν μόνο  στην Βουλή.   Πρόκειται για έξι βουλευτές, 11 πρώην βουλετές, ένα πρώην βουλευτής και πρώην υπουργό  , έναν  υπουργό, δύο πρώην υπουργούς και  ένα πρώην  αρχηγό κόμματος.  

Διαγραφή σημαντικών ποσών στο πλαίσιο παραχώρησης λύσεων αναδιάρθρωσης, που παραχωρήθηκαν σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), ΠΕΠ που κρίθηκαν ως μη συνεργάσιμα, ανταλλαγή χρέους με ακίνητα, η αξία των οποίων δεν ανταποκρίνονταν στο ύψος της υποχρέωσης που απαλείφθηκε, και παραχώρηση δανείων σε ΠΕΠ με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, είναι μερικά από τα ευρήματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (EY) σε σχέση με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) από πρώην ΣΠΙ σε ΠΕΠ.

Στην εκτεταμένη έκθεση, η ΕΥ σημειώνει ότι «εκ πρώτης όψεως, προωθήθηκαν λύσεις που προκάλεσαν ή ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια εσόδων και/ή ζημιά για την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ’ επέκταση για την Κυπριακή Δημοκρατία».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση 125 σελίδων, ο έλεγχος αφορούσε 161 ΠΕΠ, 783 συγγενικά τους πρόσωπα και 49 εταιρείες/νομικές οντότητες, ενώ παρατίθενται περιπτώσεις 22 ΠΕΠ και των λύσεων αναδιάρθρωσης. Σημειώνεται ότι μερικές από τις χορηγήσεις αυτές έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συναλλαγής πώλησης του εξυπηρετούμενου τμήματος της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική.

Πάντως, η Ελεγκτική Υπηρεσία, που δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα των ΠΕΠ, κατόπιν σύστασης της Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων δεν είναι σύμφωνη με την σχετική νομοθεσία, τονίζει πως «η αναφορά σε ΠΕΠ και η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ΄ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία μας οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις».

«Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ενός ΠΕΠ, θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά», προσθέτει.

Εξάλλου, παρατίθενται και τα σχόλια της ΚΕΔΙΠΕΣ η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ρυθμίσεων που να συνιστούν προνομιακή/ευνοϊκή μεταχείριση».

«Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην έκθεση έγιναν με βάση τις πρόνοιες των Πολιτικών που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο της ΚΤΚ και έτυχαν έγκρισης από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, εγκριτικά κλιμάκια, που ήταν εξουσιοδοτημένα να εξετάζουν και παρεκκλίσεις από την Πολιτική, εντός των εγκριτικών τους ορίων.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 161 περιπτώσεις ΠΕΠ που εξετάστηκαν, υπήρχαν 60 περιπτώσεις ΠΕΠ που είχαν εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, 49 ΠΕΠ χωρίς χορηγήσεις από πρώην ΣΠΙ και 52 ΠΕΠ με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έστω και για μια χρονική στιγμή.
Από τα 52 ΠΕΠ με ΜΕΧ, 25 είχαν προβεί σε αναδιάρθρωση, 21 ΠΕΠ είχαν χορηγήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ΜΕΧ και μετατράπηκαν σε εξυπηρετούμενες, ενώ 6 περιπτώσεις ΠΕΠ είχαν ΜΕΧ.

*Στην έκθεση της ΕΥ , που δόθηκε στην δημοσιότητα , όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν ονόματα. Αυτά δόθηκαν μόνο στην Βουλή. Στην έκεθση που δημοσιοποιήθηκε αναφέρονται αριθμητικά οι περιπτώσεις 22 ΠΕΠ, που αφορούν έξι βουλευτές, 11 πρώην βουλετές, ένα πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό  , έναν υπουργό, δύο πρώην υπουργούς και ένα πρόσωπο , που διετέλεσε αρχηγός κόμματος. 

*Η Έκθεση , όπως δόθηκε στηνδημοσιότητα 

Έκθεση ΕΥ για ΠΕΠ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post