Διευκρινίσεις ΚΤΚ για την τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων

Διευκρινίσεις ΚΤΚ για την τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Τονίζεται η θέσπιση οροφής 36 ευρώ το χρόνο με το βασικό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το θέμα θα μελετηθεί μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Αναφορικά με το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των  πιστωτικών ιδρυμάτων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  1. Η ΚΤΚ θα μελετήσει το θέμα των αυξήσεων σε χρεώσεις των κυπριακών τραπεζών  για το οποίο έγιναν αναφορές στον Τύπο και θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.
  2. Η KTK έχει ήδη ασκήσει την αρμοδιότητα που της αναθέτει ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 όπως έχει τροποποιηθεί Ν. 64(Ι)/2017 με σκοπό να συμβάλει σε καθοριστικό βαθμό στην ενδυνάμωση της προσβασιμότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές για τη διεκπεραίωση καθημερινών τραπεζικών αναγκών και αφορούν κυρίως την κατάθεση των εισοδημάτων και την πληρωμή λογαριασμών.
  3. Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ έχει εκπονήσει και υποβάλει σχετική μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020, μέσω της οποίας προτάθηκε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων αναφορικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) και η οποία δέσμη μέτρων έχει υιοθετηθεί στην ολότητά της μέσω της έκδοσης σχετικών διαταγμάτων τον Αύγουστο του 2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εξουσία της ΚΤΚ να παρεμβαίνει στην τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων εξαντλείται στην υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθαρισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά.
  4. Η προαναφερόμενη δέσμη μέτρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ανώτατης χρέωσης (πλαφόν) ύψους €36 (Ευρώ) ανά ημερολογιακό έτος στις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται μέσω ΛΠΒΧ, καθώς και την επιβολή μηδενικών χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από ΛΠΒΧ μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών στην Κύπρο, καθώς και σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δύναται να βοηθήσει ιδιαίτερα συμπατριώτες μας που διαμένουν σε περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν πλήρες τραπεζικό δίκτυο.
  5. Επίσης, μέσω των εν λόγω διαταγμάτων καθορίζονται μηδενικές χρεώσεις ειδικά για καταναλωτές οι οποίοι θεωρούνται ευάλωτοι, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο.
  6. Μέσω της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η ΚΤΚ έδωσε τη δυνατότητα σε ένα (μέσο) καταναλωτή να διεκπεραιώνει όλες τις τραπεζικές εργασίες που χρειάζεται σε καθημερινή βάση καταβάλλοντας το μέγιστο ποσό των €36 ανά ημερολογιακό έτος. Νοείται ότι εάν ο καταναλωτής διεκπεραιώνει χαμηλό αριθμό πράξεων ή εάν επιλέγει τη διαδικτυακή οδό για διεκπεραίωση των συναλλαγών τότε το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει θα είναι σαφώς μικρότερο των €36.
  7. Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά οι οποίοι δύναται να διαφέρουν από τους κοινούς τρεχούμενους/αποταμιευτικούς αφού βάσει νομοθεσίας, μόνο το συγκεκριμένο είδος λογαριασμού τελεί υπό την προστασία των εύλογων τελών.
  8. Συνεπώς, οι καταναλωτές που επιθυμούν να τεθούν υπό την προστασία των εύλογων τελών μπορούν να αιτηθούν άνοιγμα Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά ή να αιτηθούν μετατροπή υφιστάμενων τρεχούμενων ή/και αποταμιευτικών λογαριασμών σε βασικό.

Share this post