Ανώτατο Δικαστήριο: Αντισυνταγματικός ο νόμος που αφορά σε μείωση του Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια

Ανώτατο Δικαστήριο: Αντισυνταγματικός ο νόμος που αφορά σε μείωση του Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια

Ομόφωνα αντισυνταγματικό καθ’ ολοκληρία, έκρινε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων,  μετά από την πρόταση Νόμου με τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2021» και αφορά στη μείωση του Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια.

Στην απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο γνωμοδότησε κατόπιν Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, έκρινε καθ’ ολοκληρία ως αντισυνταγματικό τον νόμο, λόγω του ότι παραβιάζεται η Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη μείωση του Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια διά του υπό Αναφορά Νόμου, παρέμβηκε στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας να καθορίζει τις συναλλαγές οι οποίες θα υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι εναπόκειται στην εκτελεστική εξουσία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Υπουργικό Συμβούλιο, να αποφασίζει ποιες συναλλαγές υπόκεινται σε μειωμένο Φ.Π.Α..  Η διαφύλαξη τέτοιας αρμοδιότητας στην εκτελεστική εξουσία επιβάλλεται αφού το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο να προβαίνει σε διαβούλευση με την επιτροπή Φ.Π.Α. σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αξιολογεί τις οικονομικές επιπτώσεις που θα ενέχει στα δημόσια οικονομικά η υποβολή συγκεκριμένων συναλλαγών σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. Τέτοια αξιολόγηση της επίπτωσης μόνο από την εκτελεστική εξουσία μπορεί να γίνει, αφού οφείλει να διασφαλίσει ένα σημαντικό φόρο που εισπράττεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και αποτελεί πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκπροσώπησαν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Αγγελίδης και η κα Έλενα Συμεωνίδου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Share this post