Βαρθολομαίος: Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐαγγέλιον ἐλευθερίας

Βαρθολομαίος: Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐαγγέλιον ἐλευθερίας

Κύπρου Γεώργιος: Το μήνυμα της  Ἀναστάσεως ἐνισχύει και  χαλυβδώνει τη θέλησή μας για  ἀγώνα.

“Η Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν εἶδε ποτέ τόν ἀγῶνα διά μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου ὡς ἀσήμαντον ὑπόθεσιν. Ἡ πασχάλιος πίστις ἔσωζε τήν Ἐκκλησίαν τόσον ἀπό τήν ἐσωστρέφειαν καί τήν κλειστότητα, ὅσον καί ἀπό τήν ἐκκοσμίκευσιν”, υπογραμμίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμα Του (Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2024).

Επίσης , μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει: “ Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς «βιωμένη Ἀνάστασις», εἶναι ὁ χῶρος τῆς «ἀληθεστάτης ἐλευθερίας», ἡ ὁποία εἰς τήν χριστιανικήν ζωήν εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐαγγέλιον ἐλευθερίας, δωρεά ἐλευθερίας καί ἐχέγγυον τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» εἰς τήν «αἰώνιον βιοτήν» τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. (ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου)

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2024 – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

**********************************************************************************************

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΠΙ-ΤΗ-ΕΟΡΤΗ-ΤΟΥ-ΠΑΣΧΑ-2024_Page_1 by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

 

 

Share this post