Βαρθολομαίος: Η ζωή των Χριστιανών Ορθοδόξων της Πόλεως και της ΑτΧΜΕ είναι μία εναλλαγή σταυρωσίμων και αναστασίμων ημερών και καταστάσεων

Βαρθολομαίος: Η ζωή των Χριστιανών Ορθοδόξων της Πόλεως και της ΑτΧΜΕ είναι μία εναλλαγή σταυρωσίμων και αναστασίμων ημερών και καταστάσεων

Σήμερα Θ. Λειτουργίσα στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Υψωμαθεία και χθες Εσπερινός  στο Σταυροδρόμι

Με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, χοροστάτησε σήμερα, Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021, στην Θεία Λειτουργία στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα περικαλλή Ι. Ναό των Υψωμαθείων.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ιάκωβος, ο οποίος τέλεσε την Θ. Λειτουργία.

Τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων.

Εκκλησιάστηκαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ καθώς και πιστοί από την ευρύτερη περιοχή των Υψωμαθείων.

O Παναγιώτατος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που και φέτος βρέθηκε κοντά στους πιστούς της Περιφέρειας για την πανήγυρη του Ι.Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Σύμφωνα με το δελτίο του Γραφείου Τύπου& Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Πατριάρχης στην ομιλία του επισήμανε:

“Αυτόν τον μήνα, κατ᾽ έτος, τιμώμεν τέσσαρας προσωπικότητας της ιστορίας της Εκκλησίας μας, αι οποίαι, λόγω των σπουδαίων και ανεκτιμήτων προσφορών τους προς αυτήν, επαξίως ωνομάσθησαν Ισαπόστολοι. Πρόκειται διά τους εκ Θεσσαλονίκης αδελφούς Κύριλλον και Μεθόδιον, των οποίων την μνήμην επετελέσαμεν την 11ην Μαίου, και αφ᾽ ετέρου διά τους Αγίους Κωνσταντίνον και Ελένην, τους οποίους εορτάζομεν μετά δέκα ημέρας, δηλαδή σήμερον.

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έφεραν το φως και την παρηγορίαν της Χριστιανικής πίστεως εις τους Σλάβους αδελφούς μας, οι οποίοι και εξόχως τιμούν την μνήμην τους και τους ευγνωμονούν διά το ύψιστον δώρον που τους εκόμισαν. Εξ ίσου οφείλουν οι Σλάβοι να ευγνωμονούν και την Μητέρα αυτών Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία, έστω και αν προσκαίρως το λησμονούν ή, δυστυχώς, παριστάνουν ότι το λησμονούν, ήτο εκείνη που απέστειλε τους δύο αυταδέλφους Κύριλλον και Μεθόδιον προς αυτούς.

Οι άλλοι δύο Μεγάλοι Άγιοι, η Αγία Ελένη και ο υιός αυτής, Μέγας Κωνσταντίνος, είναι εκείνοι που έδωσαν εις την όλως αδίκως διωκομένην έως τότε θρησκείαν του Ναζωραίου την δυνατότητα, την ελευθερίαν και τας προϋποθέσεις να αναπτυχθή και να εξαπλωθή και να μεταφέρη το σωτηριώδες μήνυμά της εις όλον σχεδόν τον τότε γνωστόν κόσμον.

Δικαίως, λοιπόν, και οι μεν και οι δε ετιμήθησαν από την αλάνθαστον συνείδησιν της Εκκλησίας με τον τίτλον του Ισαποστόλου, διότι όντως προσέφεραν εις αυτήν εξ ίσου πολύτιμον υπηρεσίαν με τους Αγίους Αποστόλους, τους κηρύξαντας τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστόν εις τους εγγύς και εις τους μακράν, με πρωτοφανείς κόπους και θυσίας, με κυριολεκτικώς ιεραποστολικόν ζήλον.

Ας ευχαριστήσωμεν τον Κύριον, διότι ευδόκησε να αναδείξη τοιούτους άνδρας εν τη Αγία Εκκλησία Του, ως οι Απόστολοι, οι αυτάδελφοι Κύριλλος και Μεθόδιος, και ο Μέγας Κωνσταντίνος, και τοιαύτας γυναίκας, ως η Αγία Ελένη, και ας εκφράσωμεν την ευγνωμοσύνην μας προς όλους αυτούς, χάρις εις τας προσπαθείας των οποίων ημείς σήμερα κατέχομεν τον θησαυρόν της πίστεως εις Χριστόν. Θα εκφράζωμεν δε τόσον καλύτερον την ευγνωμοσύνην μας όσον περισσότερον μιμούμεθα τας αρετάς των, και μάλιστα την αγάπην των προς τον Σωτήρα και Λυτρωτήν μας και την αφοσίωσίν των εις την Αγίαν Εκκλησίαν Του.

Ειδικώτερον, η σχέσις μεταξύ της μητρός Ελένης και του υιού Κωνσταντίνου αποτελεί πρότυπον και παράδειγμα προς μίμησιν διά τους γονείς και τα τέκνα όλων των εποχών, και επομένως και της ιδικής μας εποχής. Εάν λάβωμεν ως πρότυπα διά την προσωπικήν μας ζωήν και διά τας προς αλλήλους σχέσεις μας εν τη κοινωνία, άγια πρόσωπα όπως τα σήμερον εορταζόμενα, όχι μόνον ψυχικήν ωφέλειαν θα προξενήσωμεν εις τον εαυτόν μας, αλλά και αρμονικώτεραι και ωραιότεραι θα γίνουν γενικώς αι ανθρώπιναι σχέσεις. Θα καταυγάζωνται μονίμως και διαρκώς, και όχι μόνον κατά την πασχαλινήν περίοδον, από το φως, την ειρήνην και την χαράν που έφερεν εις τον κόσμον όλον, το μοναδικόν και ανεπανάληπτον εν τη ιστορία γεγονός της εκ νεκρών Αναστάσεως του Θεανθρώπου”.

 Ακολούθως, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας, “διά τον ιερόν σας ζήλον, την αγάπην και το ανύστακτον ενδιαφέρον σας διά τας Κοινότητας και τους Χριστιανούς της Περιφερείας αυτής, διά τους αγαθούς σας λόγους και διά την εγκάρδιον υποδοχήν.”. Επίσης, συνεχάρη τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεώργιο Κασάπογλου και την Εφοροεπιτροπή για το επιτελούμενο έργο σε αυτή την Κοινότητα των Υψωμαθείων.

Κατόπιν προτροπής του Παναγιωτάτου μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας,  στην σημασία της οικουμενικής διακονίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και στην προσφορά του Παναγιωτάτου κατά την 30ετή Πατριαρχία του.

ΧΘΕΣ ,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης,  Βαρθολομαίος, χοροστάτησε  στον Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό της Μεγαλονύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυξ κ. Πανάρετος, ο οποίος τέλεσε τον Μ. Εσπερινό.

Τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου.Εκκλησιάστηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, Σουηδίας κ. Κλεόπας, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Τράλλεων κ. Βενιαμίν και Χριστουπόλεως κ. Εμμανουήλ, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας, καθώς και πιστοί από την Πόλη.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου

“Ημείς εδώ εις την Βασιλεύουσαν έχομεν λόγους να τιμώμεν εξόχως την μνήμην των δύο αυτών Αγίων”, είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε:  “Διότι η ιστορία της Πόλεως, εις την οποίαν με την χάριν του Θεού κατοικούμεν, είναι στενώς συνδεδεμένη με τας δύο αυτάς ιεράς μορφάς της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όχι μόνον ανέδειξε την Πόλιν μας εις πρωτεύουσαν της πανισχύρου τότε Ρωμαικής αυτοκρατορίας και την ετίμησε με το όνομά του, αλλά συνέβαλε καθοριστικώς και εις την εδραίωσιν και εις την ελευθέραν πλέον διάδοσιν της εις Χριστόν πίστεως εις τον κόσμον. Αλλά και η μήτηρ του, η μακαρία Ελένη, έχει συνυφασμένην την πορείαν και την δραστηριότητά της με το έργον και τα ευσεβή κατορθώματα του υιού της.  Ο βίος και των δύο Αγίων είναι, όμως, αρρήκτως ηνωμένος και με τον Τίμιον Σταυρόν. Η ζωή των υπήρξε πορεία αναστάσεως διά του Σταυρού. Του Σταυρού επί του οποίου ήπλωσε τας χείρας Του ο Λυτρωτής μας Ιησούς. Και η μεν Αγία Ελένη ηξιώθη να ανεύρη τον απωλεσθέντα Τίμιον Σταυρόν και να τον υψώση εις προσκύνησιν των επερχομένων γενεών, ο δε Μέγας Κωνσταντίνος, ιδών το σημείον του Σταυρού εν τω ουρανώ μετά της επιγραφής «εν τούτω νίκα» και πειθόμενος τη ουρανίω οπτασία, διέταξε την κατασκευήν λαβάρων φερόντων το σημείον τούτο. Και διά της πίστεως εις την δύναμιν του Σταυρού όχι μόνον ενίκησε τους εναντίους και εδραίωσε την βασιλείαν του, αλλά εκράτυνε και την πίστιν του εις Χριστόν Εσταυρωμένον.

 Εις τον Σταυρόν του Χριστού, λοιπόν, επίστευσαν οι δύο Άγιοι και δι᾽ αυτού έγιναν κήρυκες αναστάσεως και ζωής εις τα έθνη. Διά τον λόγον αυτόν, και η Ορθόδοξος εικονογραφία μας, πολύ χαρακτηριστικά και παραστατικά, απεικονίζει τους δύο τιμωμένους σήμερον Αγίους έχοντας εις το μέσον αυτών τον Τίμιον Σταυρόν, ως το σύμβολον εκείνον διά του οποίου ούτοι ανεδείχθησαν και έφθασαν εις το ύψος της αγιότητος.

 Αλλά και η ζωή των Χριστιανών, και ιδιαιτέρως η ζωή των Χριστιανών Ορθοδόξων της Πόλεως ταύτης και της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, είναι μία εναλλαγή σταυρωσίμων και αναστασίμων ημερών και καταστάσεων. Η τοιαύτη δε εναλλαγή μας δίδει, και πρέπει να μας δίδη, ενθάρρυνσιν και αισιοδοξίαν, σθένος και ελπίδα, προς καρτερικήν αντιμετώπισιν των δυσαρέστων καταστάσεων και των δοκιμασιών, εφ᾽ όσον θα τας ακολουθήσουν αι άλλαι, αι αναστάσιμοι. Όμως, και αν ακόμη αργήση να έλθη η ανάστασις, ο Χριστιανός ο οποίος πιστεύει ενσυνειδήτως εις Χριστόν Εσταυρωμένον, ουδόλως πρέπει να κλονίζεται και να απογοητεύεται. Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίον αποκομίζομεν από τον βίον των σήμερον εορταζομένων Αγίων και λαμβάνομεν ως εφόδιον της ζωής μας: την πίστιν εις τον Σταυρόν του Χριστού, δι᾽ ου «το παν καινουργείται» και ανατέλλει η ζωή και η ανάστασις”.

 Ακολούθως, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, “τον «επίσκοπον των εντός» και Επόπτην της Περιφερείας Σταυροδρομίου, υπό την πολυετή, ανύστακτον και εμπνευσμένην καθοδήγησιν του οποίου συντελείται το πολυδιάστατον έργον εν τω ευλογημένω τούτω τμήματι της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής”. Επίσης, ευχαρίστησε τον Αιδεσιμολ. Οικονόμο κ. Δημήτριο Μαγιόγλου, ο οποίος ασκεί χρέη εφημερίου σε αυτή την ενορία, για το έργο και τη διακονία του,  και εξέφρασε τον  πατρικό του έπαινο προς την Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας και τον επικεφαλής της κ. Γιώργο Παπαλιάρη, για την αφοσιωμένη διακονία τους για το καλό του ποιμνίου της ενορίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη συμπαράστασή του στους πυροπλήκτους Κορίνθου και Μεγάρων

 Την συμπάθεια και τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς για την καταστροφική πυρκαϊά, που έπληξε περιοχές της Κορίνθου και των Μεγάρων εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης με επιστολές του προς τους Μητροπολίτες Κορίνθου κ. Διονύσιο και Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνο.

 Επίσης, ο Παναγιώτατος απέστειλε Πατριαρχικό Γράμμα συμπαραστάσεως και προς τον Αρχιμ. κ. Χρυσόστομο, Ηγούμενο της Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων, του οποίου η Μονή υπέστη ζημίες από τις φλόγες και διεσώθη χάρη στις άοκνες και θαρραλέες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΦΩΤΟ: Ν. Παπαχρήστου

Share this post