Βαρθολομαίος: Διακηρύττεται η έκπτωσις του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εις μουσειακόν είδος.

Βαρθολομαίος: Διακηρύττεται η έκπτωσις του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εις μουσειακόν είδος.

 Έκκληση προς την εκκλησιαστική παρουσία του Πατριαρχείου Μόσχας στο Κίεβο να αναθεωρήει  την στάση της  και να συμβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη  και αλληλοκατανόησν των ανθρώπων και δη των ορθοδόξων χριστιανών.

“Την στοργικήν και περίφροντιν αγάπην της   Μητρός όλων ημών Μεγάλης Εκκλησίας”  μετέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο χθεσινό συλλείτουργο , που τελέστηκε στις αυλές του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας Κιέβου. Ο κ. Βαθρολομαίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρο της Ουκρανίας ,Volodymyr Zelenskyy, στον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου & πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο και στην περί αυτόν Ιερά Σύνοδο , τον ιερό κλήρο, τους μοναχούς , τις μοναχές και τον λαό. Παράλληλα , ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να απευθύνει την ευλογία του και προς την εκκλησιαστική παρουσία του Πατριαρχείου Μόσχας στο Κίεβο. 

Το πλήρες κείμενο (παρατίθεται στο τέλος)  της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μεταξύ άλλων ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας τόνισε:

*Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν κάμει διακρίσεις, ως εφάνη εκ των δύο προαναφερθέντων παραδειγμάτων των Εκκλησιών Ρωσίας και Ουκρανίας. Θυσιάζεται υπέρ πάντων, αγαπά και σέβεται άπαντας αδιακρίτως και απεριορίστως. Πρωτίστως όμως δεν δύναται να αποποιηθή την θυσιαστικήν διακονίαν του διά την παραφυλακήν της εκκλησιαστικής τάξεως και της ειρήνης και καταστάσεως και ευθυδρομίας των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

*Λυπούμεθα, αλλά δεν απελπιζόμεθα, καθώς επ᾽ εσχάτων και υπό συγκεκριμένων κέντρων γίνεται έντονος και πείσμων προσπάθεια διά την διαστρέβλωσιν της ιστορικής και ιεροκανονικής αληθείας. Αναφύονται νεολογισμοί και εκκλησιολογικοί ακροβατισμοί, λέγοντες ότι αι απαραχάρακτοι θεσμοθεσίαι των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων υπάρχουν ανεπίκαιροι, αναχρονιστικαί, ανίσχυροι και εν ενί λόγω νεκραί.

*Διακηρύττεται η έκπτωσις του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εις μουσειακόν είδος. Επιχειρείται η ανατροπή των εκκλησιαστικών σταθερών και μάλιστα υπό των δομών εκείνων, η ύπαρξις των οποίων οφείλεται εις την πρόνοιαν και την θυσίαν της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ευτυχώς όμως το Παράκλητον και ζωογόνον Άγιον Πνεύμα δεν αφήνει την Εκκλησίαν Του απρονόητον και τα ληδωρήματα των παντοειδών σκοπιμοτήτων και γηράσκουν και αφανίζονται.

 *Η ύπαρξις και η δομή της καθ’ Υμάς Εκκλησίας (Ουκρανίας) είναι δεδομένη και οιαδήποτε αμφισβήτησις είναι ανώφελος και ματαία, διότι «λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας·» . Απευθύνομεν δε την ιεράν ταύτην ώραν πρόσκλησιν και ποιούμεθα προτροπήν εν αφελότητι καρδίας προς τους εν Χριστώ αδελφούς ιεράρχας τους παροικούντας εν τη χώρα ταύτη, τον μετ’ αυτών κλήρον και τον λαόν, τους, ως μη ώφελε, μη κοινωνούντας εκκλησιαστικώς μεθ’ ημών, όπως αναθεωρήσουν την στάσιν των αυτήν και συμβάλουν εις την ενταύθα ειρηναίαν συνύπαρξιν και αλληλοκατανόησιν των ανθρώπων και δη των ορθοδόξων χριστιανών, συμμεριζόμενοι μετ’ αγάπης τας εκατέρωθεν ιδιαιτερότητας διά την εδραίωσιν της καταλλαγής και της ανεκτικότητος, των οποίων πλέον παντός άλλου έχομεν οι πάντες ανάγκην. Είμεθα, ως Μήτηρ Εκκλησία, έτοιμοι να ακούσωμεν τα προβλήματα, να αναπαύσωμεν τους λογισμούς, να θεραπεύσωμεν τας ανησυχίας, να επουλώσωμεν τα τραύματα, Χάριτι Θεού, των εκασταχού τέκνων ημών, πάντοτε όμως εντός των ορίων της ηγιασμένης Εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ελπίζομεν δε ακραδάντως ότι το Έλεος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θα εκδηλωθή, ως και πάντοτε, πλουσίως προς όλους ημάς, και θα έχωμεν ψηλαφητούς έτι και πλέον τους ειρηνοδώρους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.

 *Η Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Βαρθολομαίος: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν κάμει διακρίσεις by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


ΦΩΤΟ: Ν. Παπαχρήστου

Share this post