Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας δικάζει δύο Ρώσους κληρικούς

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας δικάζει δύο Ρώσους κληρικούς

Κλητήρια θεσπίσματα απέστειλε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας προς τους κληρικούς του Πατριαρχείου Μόσχας, Γεώργιο Μαξίμοφ και Ανδρέα Νοβίκοφ, προκειμένου να εμφανισθούν αυτοπροσώπως στο Συνοδικό Δικαστήριο, την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, ώστε να δικασθούν για την πραγματοποίηση, άνευ κανονικής αδείας, ιεροπραξιών εντός της πνευματικής και ποιμαντικής δικαιοδοσίας του δευτερόθρονου και πρεσβυγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. 

Παραθέτουμε τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

Ἀριθμ. Πρωτ. 44/2022

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

-ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ-

Προς  τον: Πρωτοπρεσβύτερον π. George Maximov

Κληρικόν της Ἐκκλησίας  Ρωσίας

Καθηγητή της Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας

Εἰς Μόσχαν.

Καλείσαι όπως εμφανισθής αυτοπροσώπως ενώπιον τού Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τού διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς, εν τώ Πατριαρχικώ Μεγάρω τής Αλεξανδρείας (Οδός: El Attareen Str. Αριθμός: 104 Τηλ. : +20 34861744, τήν 24 Φεβρουαρίου τ. έ., ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10.00 π.μ., ίνα δικασθής επί τοίς, δι οίς κατηγορείσαι, παραπτώμασι, ως ταύτα περιγράφονται κάτωθι, συνωδά καί τών διατάξεων «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας».

Κατηγορείσαι δέ, διά τά υπό τών θείων καί ιερών Κανόνων κολαζόμενα, κανονικά παραπτώματα:

1. Παρ ενορίαν πράξεις, ήτοι τέλεσις Θείας Λειτουργίας καί ετέρων ιεροπραξιών εις τήν Κανονικήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής, άνευ αδείας τής Α.Θ.Μ. τού Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καί τών κατά τόπους οικείων Επισκόπων. (Κανόνες: 15ος Α Οικ. Συνόδου, 15ος τών Αγίων Αποστόλων, 3ος Αντιόχειας κ. ά.).

2. Συλλειτουργία μετά καθηρημένων κληρικών (Κανόνες: 10ος, 11ος τών Αγίων Αποστόλων, 2ος Αντιόχειας, 9ος Καρθαγένης κ. ά.).

3. Τυρεία καί φατρία (18ος Δ Οικ. Συνόδου, 31ος τών Αγίων Αποστόλων, 6ος Γάγγρας, 5ος Αντιοχειας, 10ος, 53ος, 62ος Καρθαγένης, 34ος Πενθέκτης Οικ. Συνόδου κ. ά.).

4. Βαρύτατος σκανδαλισμός τού πληρώματος τής Εκκλησίας («ουαί τώ ανθρώπω εκείνω δι ού τό σκάνδαλον έρχεται», Μτ. 18, 7).

Προσεπιδηλούμέν σοι ότι εν περιπτώσει απειθείας σου καί μή εμφανίσεώς σου τή ως άνω ημέρα τε καί ώρα, θέλει δικασθής ερήμην.

+ ὁ Ἐρμουπόλεως Νικόλαος, Πρόεδρος

+ὁ Μέμφιδος Νικόδημος, Μέλος

+ὁ Πηλουσίου Νάρκισσος, Μέλος

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 18η Φεβρουαρίου 2022

Ἐδημοσιεύθη εἰς περιοδικόν “ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ”. Τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022. Τεύχος 1 (163)

************************

Ἀριθμ. Πρωτ. 45/2022

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

-ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ-

Πρός τόν: Πρωτοπρεσβύτερον π. Andrei Novikov

Κληρικόν τής Εκκλησίας τής Ρωσίας

Εις Μόσχαν.

Καλείσαι όπως εμφανισθής αυτοπροσώπως ενώπιον τού Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τού διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς, εν τώ Πατριαρχικώ Μεγάρω τής Αλεξανδρείας (Οδός: El Attareen Str Αριθμός: 104 Τηλ. : +20 34861744, τήν 24 Φεβρουαρίου τ. έ., ημέραν Πέμπτην καί ώραν 12.00 π.μ., ίνα δικασθής επί τοίς, δι οίς κατηγορείσαι, παραπτώμασι, ως ταύτα περιγράφονται κάτωθι, συνωδά καί τών διατάξεων «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας».

Κατηγορείσαι δέ, διά τά υπό τών θείων καί ιερών Κανόνων κολαζόμενα, κανονικά παραπτώματα:

1. Παρ ενορίαν πράξεις, ήτοι τέλεσις Θείας Λειτουργίας καί ετέρων ιεροπραξιών εις τήν Κανονικήν δικαιοδοσίαν τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής, άνευ αδείας τής Α.Θ.Μ. τού Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καί τών κατά τόπους οικείων Επισκόπων. (Κανόνες: 15ος Α Οικ. Συνόδου, 15ος τών Αγίων Αποστόλων, 3ος Αντιόχειας, κ. ά.).

2. Συλλειτουργία μετά καθηρημένων κληρικών (Κανόνες: 10ος, 11ος τών Αγίων Αποστόλων, 2ος Αντιόχειας, 9ος Καρθαγένης κ. ά. ).

3. Τυρεία καί φατρία (18ος Δ Οικ. Συνόδου, 31ος τών Αγίων Αποστόλων, 6ος Γάγγρας, 5ος Αντιοχειας, 10ος, 53ος, 62ος Καρθαγένης, 34ος Πενθέκτης Οικ. Συνόδου κ. ά.).

4. Βαρύτατος σκανδαλισμός τού πληρώματος τής Εκκλησίας («ουαί τώ ανθρώπω εκείνω δι ού τό σκάνδαλον έρχεται», Μτ. 18, 7).

Προσεπιδηλούμέν σοι ότι εν περιπτώσει απειθείας σου καί μή εμφανίσεώς σου τή ως άνω ημέρα τε καί ώρα, θέλει δικασθής ερήμην.

+ ὁ Ἐρμουπόλεως Νικόλαος, Πρόεδρος

+ὁ Μέμφιδος Νικόδημος, Μέλος

+ὁ Πηλουσίου Νάρκισσος, Μέλος

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 18η Φεβρουαρίου 2022

Ἐδημοσιεύθη εἰς περιοδικόν “ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ”. Τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022. Τεύχος 1 (163)

Share this post