Το Δεκαπενταύγουστο στην Σμύρνη

Το Δεκαπενταύγουστο στην Σμύρνη

Τρισαρχιερατική Λειτουργία στην Παναγία Πριγκήπου

Παρόντος σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες του ποιμενάρχη της Βαρθολομαίουη Ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης διήλθε όλη την περίοδο του Δεκαπενατυγούστου, εόρτασε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος και κυρίως την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε μια από τις Λειτουργίες της περιόδου ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος λειτούργησε κατά την αρχαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι Επίσκοποι  δεν  έφεραν σάκκο και μίτρα, αλλά το ιερατικό φαιλόνιο το  ωμοφόριο, που είναι το διακριτικό του Επισκόπου.

Ανακοίνωση της Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει:

“Σεμνοπρεπῶς καὶ κατανυκτικῶς ἑωρτάσθη ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Σμύρνην, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς, ὅπου ἐτελέσθησαν ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Τὸ εὐάριθμον Ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς Κοινότητος τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας προσῆλθε, παρὰ τὴν ραστώνην τοῦ θέρους καὶ τὸν φόβον τῆς πανδημίας, καὶ μετέσχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, μεταλαβὸν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

          Συγκινητικὴ ἦταν καὶ ἡ παρουσία πιστῶν καὶ εἰς τὰς λοιπὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας καὶ Θείας Λειτουργίας, ποὺ ἐτελέσθησαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Ποιμενάρχου των, τόσον καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν κατὰ τοὺς Παρακλητικοὺς Κανόνας πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὅσον καὶ κατὰ τὰς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, τοῖς προεορτίοις καὶ τοῖς μεθεορτίοις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Θεία Λειτουργία διὰ τὰς δύο ταύτας μεγάλας Δεσποτικὴν καὶ Θεομητορικὴν Ἑορτὰς θὰ τελεσθοῦν καὶ κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον, διὰ τὰ ἀκολουθοῦντα αὐτὸ μέλη τῆς Κοινότητος. Οὕτως ἑωρτάσθη τὸ Δεκαπενταύγουστον εἰς Σμύρνην διὰ τοὺς ἀμετρήτους ὀλίγους καὶ δι’ ἐκείνους ὧν Κύριος τὰ ὀνόματα γινώσκει.

“Ἑωρτάσθη ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Σμύρνην, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Μ. Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς, τὸ ἑσπέρας τῆς προτεραίας, 5ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, 6ην ἰδίου, εὐλογήσας, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως αὐτῆς, τὴν σταφυλήν. 
Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἑλληνιστὶ καὶ σλαυωνιστί, μὲ τὴν συμμετοχὴν καὶ τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Βλαδιμήρου καὶ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Σεργίου, κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας. Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος, Βοηθὸς παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ Πισιδίας, πρὸς τὸν ὁποῖον ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τὰς εὐχαριστίας του διὰ τὴν διακονίαν, τὴν ὁποίαν προσφέρει πρὸς τὰ σλαυόφωνα μέλη καὶ τοὺς γεωργιανοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ἀναλαβὼν αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς διακονίας του ὡς Μ. Συγκέλλου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ, καὶ διατελῶν, σεπτῇ Πατριαρχικῇ καὶ Συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀσκῶν αὐτὴν καὶ μετὰ τὴν προαγωγήν του εἰς Ἐπίσκοπον.
Ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ηὐχαρίστησε δημοσίᾳ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον διὰ τὴν ἀρωγήν, τὴν ὁποίαν παρέχει πρὸς τὴν Κοινότητα Σμύρνης εἰς τὸν συγκεκριμένον ποιμαντικὸν τομέα, ἀποστέλλων τακτικῶς εἰς Σμύρνην εἴτε τὸν Βοηθὸν παρ’ αὐτῷ Ἐπίσκοπον εἴτε ἕτερον κληρικὸν τῆς κατ’ αὐτὸν Ἐπαρχίας πρὸς τέλεσιν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σλαυωνιστί, κυρίως δὲ θεραπείαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τῶν συγκεκριμένων πιστῶν.

Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου οἱ Παρακλητικοὶ Κανόνες πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς ἱστορικοὺς Ναοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης.

          Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Μέγαν Παρακλητικὸν Κανόνα εἰς τὸν Ἱ. Ἁγίασμα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, τὸ ὁποῖον ἀνῆκεν εἰς τὴν πάλαι ποτὲ ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ ἄνω πόλεως Σμύρνης καὶ εὑρίσκεται πλησίον αὐτοῦ, σήμερον σῳζομένης μόνον τῆς εἰσόδου αὐτοῦ.

 

Τὸ Ἱ. Ἁγίασμα εἶναι ἀρχαῖον, ὑπόγειον, κατὰ δὲ τὴν παράδοσιν προσήρχοντο εἰς αὐτὸ αἱ θηλάζουσαι μητέρες μετὰ τῶν γαλακτοτροφουμένων βρεφῶν των καὶ ἐλάμβανον τὴν θεομητορικὴν εὐλογίαν. Εἰς τὸ τέλος τῆς ὑπογείου στοᾶς, ἡ ὁποία καλύπτεται μέχρι ὕψους τινός  ὑπὸ ὕδατος, ὑπάρχουν ὑπολείμματα τοιχογραφίας τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης.

          Τὸ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 7ης ἰδίου, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τὸ χωρίον Μπουρνόβα, Κοινότητα ἀνήκουσαν εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης, καὶ ἐχοροστάτησεν κατὰ τὸν Μικρὸν Παρακλητικὸν Κανόνα πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ Ναὸς αὐτὸς καὶ ὁ Ναὸς τῶν Ἁγ. Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, μαζὶ μὲ τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιού, τὸ ὁποῖον χρήζει ἀποκαταστάσεως, εἶναι οἱ μοναδικοὶ σῳζόμενοι σήμερον Ναοὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνέγνω Τρισάγιον, ὄπισθεν τοῦ πάλαι ποτὲ Ἱ. Βήματος τοῦ Ναοῦ, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀειμνήστων μελῶν τῆς Ρωμαιορθοδόξου Κοινότητος Μπουρνόβα.

 

Τὸν Ναὸν ἐπεσκέφθη διὰ πρώτην φορὰν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τὸ 2015, ὁ Ὁποῖος ἐφύτευσε καὶ ἐλαίαν εἰς τὸν χῶρον ὄπισθεν αὐτοῦ, κατόπιν δὲ ἀδείας τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχῶν τελεῖται κατ’ ἔτος ἡ ἐτησία πανήγυρις αὐτοῦ, τὴν 14ην Σεπτεμβρίου.

ΤΡΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου,
 τελέστηκε  τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετ’ αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου. φείας φ
                                      Ο Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος
Ο Φιλαδελφείας, Μελίτων
                                   Ο Κυδωνιών Αθηναγόρας

Share this post