Το Άγιο Δωδεκαήμερο στην Σμύρνη

Το Άγιο Δωδεκαήμερο στην Σμύρνη

Εντός ευφροσύνου εορταστικής ατμοσφαίρας παρήλθε το Άγιον Δωδεκαήμερον δια την Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης. Κέντρον του προγράμματος των Ιερών Ακολουθιών των Αγίων τούτων Ημερών ήτο ο άρτι αποκτηθείς Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου ο σεβ. Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, προεξήρχε του λατρευτικού προγράμματος, πλαισιούμενος υπό των κληρικών της Κοινότητος. Από 22ας Δεκεμβρίου π. ε. έως και 7ης Ιανουαρίου ε. ε. ετελέσθησαν άπασαι αι προβλεπόμεναι υπό του Τυπικού Ιεραί Ακολουθίαι, ένιαι δ εξ αυτών εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής.

Προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των πιστών την παραμονήν των Αγίων Χριστουγέννων, 24ην Δεκεμβρίου, εκτός των προβλεπομένων ι. Ακολουθιών της πρωΐας, ετελέσθησαν ο Μ. Εσπερινός, ο Όρθρος και η Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, εν αγρυπνία, εις τον ι. Ναόν της Παναγίας, προεξάρχοντος του οικείου Ποιμενάρχου, ο οποίος εχοροστάτησε και κατά την τελεσθείσαν εν τω ι. Ναώ Αγίας Φωτεινής Θείαν Λειτουργίαν την επομένην, 25ην ιδίου, Ημέραν της Εορτής. κατ αμφοτέρας τας λατρευτικάς συνάξεις ανεγνώσθη η Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις, ελληνιστί και τουρκιστί.

Την 1ην του νέου έτους ο σεβ. κ. Βαρθολομαίος ηυλόγησε, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, την καθιερωμένην Αγιοβασιλόπιτταν και προέβη εις σύντομον απολογισμόν του παρελθόντος έτους, δοξολογών το Όνομα του εν Τριάδι Θεού δια τας επιδαψιλευθείσας εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης μεγίστας ευλογίας το παρελθόν έτος 2023 : την απόκτησιν Μητροπολιτικού Ναού μετά των απαραιτήτων προσκτισμάτων και βοηθητικών χώρων και δύο φερέλπιδων κληρικών, κατά πνεύμα υιών αυτού, του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Ιωήλ Ποδαροπούλου και του Ευλαβ. Διακόνου Δημητρίου Kalkan, οι οποίοι προσετέθησαν εις τους διακονούντας ήδη κληρικούς π. Αθανάσιον Κατζιγκάν και π. Ανδρέαν Ρομανόφσκιι και αποτελούν πλέον εργάτας του Ευαγγελίου εις την καλλιέργειαν του πολυεθνικού, πολυπολιτισμικού και πολυγλώσσου Αμπελώνος της συγχρόνου ι. Μητροπόλεως Σμύρνης, της οποίας η λυχνία ήναψε και πάλιν, μετά μακράν σιωπήν.

Εορτασθέντων των Αγίων Θεοφανείων, τη συμμετοχή πυκνού εκκλησιάσματος, ετελέσθησαν εις τον ι. Ν. αγ. Φωτεινής, χοροστατούντος του οικείου Ποιμενάρχου, αι Ιεραί Ακολουθίαι των Αγίων Χριστουγέννων κατά το Ιουλιανόν Ημερολόγιον (7 Ιανουαρίου), δια τα ακολουθούντα αυτό μέλη της Κοινότητος. Κατά την Θείαν Λειτουργίαν ανεγνώσθη η Πατριαρχική Απόδειξις ρωσσιστί.

ΠΗΓΗ:  Δελτίο Τύπου Ι.Μ. Σμύρνης

Share this post