Το 35% των τ/κ περιουσιών είναι παραχωρημνένο σε μη πρόσφυγες

Το 35% των τ/κ περιουσιών είναι παραχωρημνένο σε μη πρόσφυγες

Ειδική Έκθεση  Γενικού Ελεγκτή, με θέμα «Έλεγχος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματική στέγη»

 

Δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από την Ελεγκτική Υπηρεσία η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματική στέγη». 

Σύμφωνα με την Έκθεση ο Κηδεμόνας  τ/κ περιουσιών δεν φαίνεται να διαχειρίζεται τις τ/κ περιουσίες που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματικά υποστατικά/καταστήματα, με τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία.

 Στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Μόνο το 65% των επαγγελματικών υποστατικών είναι παραχωρημένο σε πρόσφυγες, ενώ το

υπόλοιπο 35% είναι παραχωρημένο σε μη πρόσφυγες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β. Τα διαθέσιμα υποστατικά δεν δημοσιεύονται σε όλες τις περιπτώσεις.

γ. Το μηχανογραφικό σύστημα της ΥΔΤΠ παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δεν θεωρείται

επαρκές για υποστήριξη της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, όπως επίσης και για τη παροχή

ολοκληρωμένης πληροφόρησης για σκοπούς ελέγχου.

δ. Υποστατικά παραχωρούνται με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο του αγοραίου, στη βάση μη

αναθεωρημένων και μη τεκμηριωμένων εκτιμήσεων.

ε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ενοίκιο δεν έχει αναθεωρηθεί για περίοδο πέραν των 25

ετών.

στ. Δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων, με

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαχρονικά καθυστερημένα έσοδα πέραν των €8 εκ.

ζ. Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες για συστηματική παρακολούθηση των μισθώσεων, με

αποτέλεσμα να παρατηρούνται παραβιάσεις στους όρους των συμβολαίων αναφορικά με

αλλαγή χρήσης, διενέργεια παράνομων προσθηκομετατροπών και επεκτάσεων, όπως επίσης

και υπεκμίσθωση των υποστατικών.

η. Η δημοσίευση Αρχείου Χρηστών τ/κ περιουσιών, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό

Συμβούλιο την 21.5.2018, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

θ. Υπάρχουν αδυναμίες, όσον αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των τουρκοκυπριακών

περιουσιών που πηγάζουν από τον τρόπο διοικητικής οργάνωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και νομοθετική ασάφεια, όσον αφορά στην εξουσία λήψεως

αποφάσεων εκ μέρους του Κηδεμόνα.

*Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της έκθεσης

 

 

ΤΚ Περιουσίες Παραχωρημένες ως Επαγγελματική Στέγη by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post