Τιμητικό αφιέρωμα στον τελευταίο Σχολάρχη (1955-1991) της Χάλκης μακαριστό Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο

Τιμητικό αφιέρωμα στον τελευταίο Σχολάρχη (1955-1991) της Χάλκης μακαριστό Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο

Ελάχιστο αντίδωρο στην προσφορά του το Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2021 της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, εντός της οποίας βρίσκεται η από το 1971 κλειστή  με απόφαση της τότε τουρκικής κυβέρνησης Θεολογική Σχολή, αφιερώνει το Εγκόλπιο Ημερολόγιο του 2021 στον αοίδιμο Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως κυρό Μάξιμο. Ο αοίδιμος Μητοπολίτης  υπήρξε σημαίνουσα φυσιογνωμία  του Οικουμενικού Θρόνου και διετέλεσε Σχολάρχης και Ηγούμενος από το 1955 μέχρι την κοίμηση του το 1991. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος σπούδασε στην Σχολή επί των ημερών του και στη συνέχεια άσκησε καθήκοντα βοηθού Σχολάρχη σε Γράμμα του, που δημοσιεύεται στο Ημερολόγιο,  προς τον Ηγούμενο της Μονής Επίσκοπο Αραβισσού Κασσιανό επισημαίνει μεταξύ άλλων:

“Συνεδύαζεν εν τω προσώπω του αυστηρότητα και στοργήν προς τους µαθητάς και έχαιρε µεγάλου σεβασµου εκ µέρους των. Επεδείκνυε δε ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την ευταξίαν και την καλήν λειτουργίαν των εκπαιδευτικών πραγµάτων, της λατρευτικής ζωής και της καθηµερινότητος  των µαθητών. Όταν έπαυσε να λειτουργή και το Λύκειον, ο µακαριστός αδελφός εφρόντιζεν, ώστε αι αίθουσαι διδασκαλίας και αι λοιπαί εγκαταστάσεις να είναι έτοιµαι, από πάσης απόψεως, διά να υποδεχθούν τους νέους ιεροσπουδαστάς, οι οποίοι θα κληθούν να ενσαρκώσουν και να κηρύξουν το «πνεύµα της Χάλκης» εν τω κόσµω.  

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Τα οστά του Σχολάρχου αναπαύονται πλέον εις το Κοιµητήριον Βαλουκλή, πλησίον των άλλων αρχιερέων του Θρόνου, άχρι της συντελείας του αιώνος. Είμεθα βέβαιοι ότι η τιµία ψυχή του συναγάλλεται µετά πασών των ψυχών των µακαρία τη λήξει γενοµένων οµογαλάκτων Χαλκιτών, επί τη εν εξελίξει διαδικασία καταρτίσεως των σχεδίων και αποκτήσεως της αδείας διά την ανοικοδόµησιν και αναβάθµισιν του κτιριακού συγκροτήµατος Μονής και Σχολής, χάρις εις την γενναίαν χορηγίαν του Εντιµολογιωτάτου Άρχοντος Εξάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Πολιτικού Διοικητού του Αγίου Όρους κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου, προς τον οποίον εκφράζοµεν και εν τη συναφεία ταύτη τας θερµας ευχαριστίας και τον δίκαιον έπαινον της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας και ηµων προσωπικώς.  Με αυτάς τας σκέψεις, συγχαίροντες υµίν, Θεοφιλέστατε αδελφέ κύριε Κασσιανέ, διά την αφιέρωσιν του παρόντος εγκολπίου ηµερολογίου εις την ιεράν µνηµην του τελευταίου Σχολάρχου της Χαλκίτιδος Σχολής και Ηγουµένου της Μονής της Αγίας Τριάδος, και επαινούντες τον ένθεον ζήλον της υμετέρας Θεοφιλίας εις την ηγουµενίαν και την αφοσίωσίν σας εις την διακονίαν της Μεγάλης Εκκλησίας, ευχόµεθα υµίν, τοις περί υµάς και τοις εντευξομένοις εις την παρούσαν έκδοσιν, ευλογηµένον, υγιηρόν και εύκαρπον τον νέον ενιαυτόν της χρηστότητος του Κυρίου, και επικαλούμεθα επί πάντας υµας την χάριν και το έλεος του Θεού της αγάπης”.

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Το Ημερολόγιο προλογίζει ο Επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός, ο οποίος  σημειώνει: “Ε π’ αφορμή της συμπληρώσεως 30 ετών από της προς Κύριον εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, τελευταίου όντος Σχολάρχου της εν τη καθ’ ημάς Ιερά Μονή Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης Εκκλησίας, αφιερούμεν το παρόν Εγκόλπιον Ημερολόγιον εις την ιεράν μνήμην του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού ανδρός, όστις επί τριακονταπενταετίαν ηγήθη της κατά Χάλκην Ιεράς Θεολογικής Σχολής, τόσον κατά τα έτη της λειτουργίας, όσον και μετά την οδυνηράν και καθ’ όλα άδικον απόφασιν περί αναστολής της λειτουργίας της. Ο μακαριστός Σχολάρχης ηγάπησε «εις τέλος» την καθ’ ημάς Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν, εις την οποίαν υπηρέτησεν ως Καθηγητής και Σχολάρχης επί τεσσαρακονταετίαν όλην και ηνάλωσεν εαυτόν να αποδώση εις την Εκκλησίαν ικανά στελέχη, διακόνους του Ευαγγελίου, μεταξύ των οποίων Πατριάρχες, Αρχιερείς, κληρικούς και λαικούς θεολόγους, οι οποίοι εμαθήτευσαν πλησίον του  | μεγάλου αυτού «λόγοις και βίω» διδασκάλου, από τον οποίον πέρα των προβλεπομένων μαθημάτων εδιδάχθησαν το ορθόδοξον ήθος και το πνεύμα της ελευθερίας, τα οποία εκφράζει και ενσαρκώνει η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Διό και η προσφορά του προς την καθόλου Εκκλησία και το Γένος είναι ανεκτίμητος και ανυπολόγιστος. Ο Σχολάρχης υπήρξεν έως της τελευτής του ο αδιαλείπτως αγρυπνών, ο ακαμάτως φυλάσσων την καθ’ ημάς Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν, την οποίαν επεθύμει να ίδη και πάλιν λειτουργούσαν και υποδεχομένην ευέλπιδας σπουδαστάς. Δι’ αυτήν την ιεράν επιθυμίαν εργάζεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ημών κ.κ. Βαρθολομαίος, ην δωρήσοιτο Κύριος ο Θεός επί τη τριακονταετία από της αναρρύσεως Αυτού εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον. Γένοιτο”.

Τον πρόλογο του Επισκόπου Κασσιανού ακολουθεί βιογραφικό του κυρού Μαξίμου, το οποίο κοσμείται με φωτογραφίες. Συντάκτης του ο διάκονος Μελέτιος Στεφανάτος, ο οποίος καταλήγει το σημείωμα με τα εξής: “Εκτός της πανθομολογουμένης ανυπερβλήτου λογιοσύνης του, ο Σχολάρχης υπήρξε μέγας εκκλησιαστικός ανήρ, διδάσκων και μόνον διά της παρουσίας του εκκλησιαστικόν φρόνημα και συνείδησιν, αφοσίωσιν και υπακοήν εις την Εκκλησίαν και εγαλούχει τους μαθητάς και φοιτητάς της Σχολής εις την άοκνον εργασίαν προς εύκλειαν της Εκκλησίας και εν γένει εις την κατά Χριστόν βιοτήν.

Κατά την πλουσίαν λατρευτικήν ζωήν εις το ναύδριον της Σχολής ήτο ιεροπρεπής και σεμνός, εμπνέων γνησίαν ορθόδοξον ευσέβειαν εις τους ιεροσπουδαστάς. Κατά τα έτη της μακράς Σχολαρχίας του εφοίτησαν εν τη Σχολή πλείστοι νέοι, οι οποίοι κατόπιν κυρίως ως κληρικοί προσέφεραν τα μέγιστα εις την Εκκλησίαν, εν οις ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, πολλοί αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου καθώς και άλλων Εκκλησιών, εκ των οποίων αρκετοί είναι εν ζωή. Άπαντες είχον την μοναδικήν ευκαιρίαν να μαθητεύσουν πλησίον ενός ξεχωριστού  ανθρώπου, διακεκριµένου ιεράρχου και εξαιρετικά καλλιεργηµένου Καθηγητού, να αρύουν εκ του πλουσίου αποθέµατος των γνώσεών του, του ήθους και της αρετής, η οποία κατά τον ίδιον «συνιστά αυτήν την ευδαιµονίαν». Η πορεία του ως Καθηγητού και Σχολάρχου της Ιεράς Θεολογικής Σχολής κατά τα έτη της λετιουργίας της, αλλά κυρίως η παραµονή του και η αδιάκοπος εργασία του εν αυτή κατά τας ζοφεράς ηµέρας από της αναστολής της λειτουργίας της και εντεύθεν δεικνύουν την πλήρη αυτοθυσίαν και την µέχρις εσχάτων αυταπάρνησίν του εις την διακονίαν της Μεγάλης Εκκλησίας, ήτις άχρι της σηµερον απολαύει των καρπών της αγαθής ταύτης σποράς, διά των στελεχών αυτής, των µαθητευσάντων παρά τους πόδας του µεγάλου εν διδασκάλοις µακαριστού Σχολάρχου, Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίµου”. 

*Παραθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή  το Εγκόλπιο Ημερολόγιο

Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2021 by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

Share this post