Θεοφάνεια στην Σμύρνη και στην Πόλη

Θεοφάνεια στην Σμύρνη και στην Πόλη

Ἑωρτάσθησαν καὶ ἐφέτος τὰ Ἅγια Θεοφάνεια εἰς Σμύρνην, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, ὅπου ἐτελέσθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τόσον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Θεοφανείων, ὅσον καὶ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, κατὰ τὴν ὁποίαν, μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπραγματοποιήθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης.


Προσκυνηταὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀφίχθησαν εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας διὰ νὰ μετάσχουν εἰς τὰς τελετὰς τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καὶ νὰ παραστοῦν εἰς τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων εἰς τὸ κέντρον τῶν Μικρασιατικῶν Παραλίων, μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ἰδιαιτέρα ἡ παρουσία τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος ὑδατοσφαιρίσεως «Ἀπόλλων», ἐξ Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐλθόντες εἰς Σμύρνην πρὸς διεξαγωγὴν φιλικοῦ ἀγῶνος μετὰ τῆς ὁμάδος ESTI Σμύρνης, ἔπεσον εἰς τὰ Μικρασιατικὰ Ὕδατα διὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιον Σταυρόν, τὸν ὁποῖον ἀνέσυρεν ὁ προπονητὴς τῆς ὁμάδος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Κατρουζανάκης.
Εἰς τὸν ἑορτασμὸν παρέστη ἐκ προσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρῆς, Γενικὸς Γραμματεὺς Δημοσίου Διπλωματίας, Θρησκευτικῶν καὶ Προξενικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος Στεφάνου, τ. Γ. Γραμματεὺς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τὴν ἐνταῦθα ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ, κ.ἄ.

Εξάλλου, υπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ ποιμαντικὴν μέριμναν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης καὶ ὁ Ρωμαίηκος Πολιτιστικὸς καὶ Πνευματικὸς Σύνδεσμος Σμύρνης διωργάνωσαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐκδήλωσιν διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς μέλη των, εἰς τοὺς καλαισθήτους χώρους τοῦ Ξενοδοχείου Double Tree by Hilton, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 4 Ἰανουαρίου 2020.

Κατ’ αὐτὴν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ηὐλόγησε καὶ τὴν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ ἀνωτέρω Συνδέσμου, τοῦ φλουρίου λαχόντος εἰς τὴν μικρὰν Ἐλιζαμπέτταν, θυγατέρα Ρωσσίδος Ὀρθοδόξου, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδόθη ὡς δῶρον Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς.

 


Tὴν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διὰ γράμματος ἀπευθυνόμενον προσωπικῶς τόσον πρὸς τὸν Μητροπολίτην Σμύρνης ὅσον καὶ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος αὐτῆς, Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Θεοδωρίδην, ὁ προσκληθεὶς καὶ κωλυθεὶς ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως Ἐξοχ. κ. Erol Ayyıldız, Νομάρχης Σμύρνης.
Εἰς αὐτὴν παρέστησαν ὁ Ἐλλογιμ. Prof. Dr. Suat Çağlayan, Ἀντιδήμαρχος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου Σμύρνης, ἐκ προσώπου τοῦ Ἐντιμ. κ. Tunç Soyer, Δημάρχου αὐτῆς, καὶ οἱ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Ἐντιμ. κ. Abdullah Tunalı, Διευθυντὴς Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Κonak, ἐκ προσώπου τοῦ Δημάρχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Abdül Batur, Σεβ. κ. Lorenzo Piretto, Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν Σμύρνῃ Ρωμαιοκαθολικῶν, καὶ Ἐντιμ. κ. Sami Azar, Πρόεδρος τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος αὐτῆς.
Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν μετέσχον ὑπὲρ τὰ ἑκατὸ μέλη τῆς Κοινότητος, πάσης καταγωγῆς, Ρωμηοί, Ἕλληνες, Ἀντιοχεῖς, Ρῶσσοι, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, κλπ, οἱ ὁποῖοι ἔσχον τὴν εὐκαιρίαν νὰ γνωρίσουν καλλίτερον ἀλλήλους, νὰ συσφίγξουν ἔτι περισσότερον τὰς μεταξύ των σχέσεις καὶ νὰ ψυχαγωγηθοῦν ἐντὸς τῆς ἑορταστικῆς ἀτμοσφαίρας τῶν Ἁγίων τούτων Ἡμερῶν τῆς Χριστιανωσύνης.
Κατὰ τοὺς χαιρετισμούς των, τόσον ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης, Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, ὅσον καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος καὶ τοῦ Συνδέσμου αὐτῆς, Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν σημασίαν τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ὡς ἀφορμῆς ἐπικοινωνίας τῶν διαφόρων μελῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου μεταξύ των, ἀνεξαρτήτως προελεύσεως, τὰ ὁποῖα συγκροτοῦν τὴν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν καὶ Κοινότητα, ηὐχαρίστησαν δὲ τὰς Τοπικὰς Ἀρχὰς διὰ τὰς ὑπ’ αὐτῶν παρεχομένας ποικίλας διευκολύνσεις εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου των πρὸς θεραπείαν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν διαβιούντων εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας Ὀρθοδόξων.

Θεοφάνεια  στην Χάλκη των Πριγκηποννήσων παρουσία πλήθους πιστών.


Η Θεία Λειτουργία και η Ακολουθία του Μ. Αγιασμού ετελέσθη στον κοινοτικό Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, η δέ κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου εις την προκυμαία της νήσου, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου της Επαρχίας, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.


Την παραμονή των Θεοφανείων, Κυριακή 5 Ιανουαρίου, νέοι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) έψαλαν στην έδρα της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων τα κάλαντα.

Ψωμαθειά

Χαρμόσυνη και πανηγυρική ήταν χθές η μεγάλη εορτή των Θεοφανείων στα ιστορικά Ψωμαθειά.
Το πρωΐ τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Επόπτου της Περιφερείας Υψωμαθείων, Βλάγκας και Κοντοσκαλίου, Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου, και η Ακολουθία του Μ. Αγιασμού στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βελιγραδίου.
Παρέστησαν πολλοί πιστοί από την Πόλη και την Ελλάδα.
Μετά την Απόλυση, και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλαβε χώρα η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα του Μαρμαρά, και συγκεκριμένα στον έναντι της βυζαντινής Πύλης του Ρόδου λιμένα.

Τον σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ο Εντιμ. κ. Ahmet Nuri.
Για την πραγματοποίηση της τελετής της κατάδυσης εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Εξοχ. Καϊμακάμη της περιοχής κ. Kaan Peker και τον Δήμο Μεγαλουπόλεως, τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Κασάπογλου, τον Εντιμ. κ. Στυλιανό Γκιουλγκιούν, Πρόεδρο του Μορφωτικού Συνδέσμου Υψωμαθείων, καθώς και προς τον Εντιμ. κ. Αναστάσιο Χονδρόπουλο, Πρόεδρο των Κοινοτήτων Βλάγκας και Κοντοσκαλίου.
Επηκολούθησε η κοπή της Αγιοβασιλόπιττας της Κοινότητας.

Στο Νιχώρι του Βοσπόρου εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα Άγια Θεοφάνεια.


Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε στον Ι. Ναό της Παναγίας της Κουμαριώτισσας, προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου.
Στις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από την Πόλη και την Ελλάδα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έλαβε χώρα η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα του θερέτρου Σαίτ Χαλίμ Πασά. Τον Σταυρό έπιασε ο Κωνσταντίνος Μουσούρης.


Στη συνέχεια, στην αίθουσα εκδηλώσεων του θερέτρου, έγινε κοπή της Βασιλόπιτας, ψαλλομένων των Καλάντων και ακολούθησε εόρτιος δεξίωσις, κατά την οποία μίλησαν ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και ο Πρόεδρος της Κονότητος Λάκης Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε.
Τα Κάλαντα έψαλαν εθελοντές της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, ενώ το φλουρί “έπεσε” στον Άγγελο Μαντεμλή από την Θεσσαλονίκη.
Συγκινητική ήταν η παρουσία παλιού Νιχωρίτη, ο οποίος ζει με την οικογένειά του στην Ρόδο και επέστρεψε μετά από 42 χρόνια στην γενέτειρά του.
Τα Θεοφάνεια στο Νιχώρι κάλυψαν και Τουρκικά ΜΜΕ.

Στο Κουσκουντζούκι της Ασιατικής πλευράς

Την εορτή των Θεοφανείων, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, προεξάρχοντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Αραβισσού, κ. Κασσιανού, βοηθού του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, καθώς και η Κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα του Κουσκουντζουκίου, στον Βόσπορο.


Κρύο, βροχή και αέρας δεν πτόησαν τους Ρωμηούς του Κουσκουντζουκίου: παρόντες πολλοί, μεταξύ αυτών και σημαντικές προσωπικότητες της Κοινότητας: ο Πρόεδρός της, κ. Σάββας Κοτάμ, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος (Yorgo Istefanopulos), ο διευθυντής του Ζωγραφείου, κ. Ιωάννης Δερμιτζόγλου, κ.α.

 

 

Share this post