Θεία Λειτουργία διὰ τοὺς Γεωργιανοὺς πιστοὺς

Θεία Λειτουργία διὰ τοὺς Γεωργιανοὺς πιστοὺς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 7ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθησαν αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων γεωργιανιστί, σλαυωνιστί καὶ ἑλληνιστὶ προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Μπορεί να είναι εικόνα 12 άτομα και εσωτερικός χώρος
Κατ’ αὐτὴν συνελειτούργησε μετὰ τῆς Α. Σεβασμιότητος καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἠλίας Jinjolava, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Γεωργιανοφώνου Παροικίας ΚΠόλεως, ἡ ὁποία λειτουργεῖ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Γεωργίου Ἐδιρνέκαπι. Ὁ π. Ἠλίας ἐπισκέπτεται τακτικῶς, ἀνὰ μῆνα, τὴν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ πρόφρονος ἀδείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν γεωργιανοφώνων πιστῶν τῆς περιοχῆς, κυρίως δὲ θεραπείαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως.

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και εσωτερικός χώρος

Ἀθρόα ὑπῆρξεν ἡ προσέλευσις τῶν Γεωργιανῶν πιστῶν, καθὼς διανύομεν τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπηκολούθησε νηστίσιμος τράπεζα εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν τὴν προτεραίαν, Τετάρτην, 6ην ἰδίου, Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ὡς καὶ κατὰ τὴν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καὶ τὸν ἐν αὐτῷ ψαλέντα Μέγαν Κανόνα, ποίημα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἐπισκόπου Κρήτης, τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

 

Share this post