Τα στελέχη της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τα στελέχη της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Ποιμενάρχου των, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, επεσκέφθησαν, την 6ην Σεπτεμβρίου ε.ε., το   Οικουμενικό Πατριαρχείο οι κληρικοί και οι συνεργάται της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης, γενόμενοι δεκτοί μετ’ εγκαρδιότητος και πατρικής στοργής υπό της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εις ιδιαιτέραν ακρόασιν εν τω Γραφείω Αυτού.

Ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει:  “Κατὰ τὴν ἀκρόασιν ταύτην, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπαρουσίασεν ἐν συντομίᾳ τὸ ἐπιτελούμενον ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον, ἀφορῶν εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ στελέχωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ εἰς τὴν διαποίμανσιν τοῦ πολυεθνικοῦ αὐτῆς ποιμνίου, ἀπαρτιζομένου ἐκ Ρωμηῶν, ἐξ Ἑλλάδος, Σλαυοφώνων, Ρουμάνων, Γεωργιανῶν, Ἀγγλοσαξώνων καὶ λοιπῶν ἐθνικοτήτων Ὀρθοδόξων. Ηὐχαρίστησε δ’ ἰδιαιτέρως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν ρουμανοφώνου, οὐκρανοφώνου, γεωργιανοφώνου καὶ ἄλλων κληρικῶν ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως εἰς Σμύρνην πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν συγκεκριμένων πιστῶν (κυρίως τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως) καὶ ἐζήτησε τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει κατ’ αὐτάς (11 Σεπτεμβρίου) πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς, χειροτονίας καὶ καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἀποκαλυπτικὴν Λυχνίαν τῆς Σμύρνης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαρουσίασεν εἰς τὸν Πατριάρχην τὸν προσφάτως ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντα διάκονον Ἱερολογ. κ. Ἀνδρέαν Ρωμανόφκσκυ καὶ τὸν ἄρτι προσληφθέντα, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πολύκαρπον Θεοφάνη, τοὺς ὁποίους Οὗτος ηὐλόγησε καὶ ηὐχήθη καλλίκαρπον καὶ πολύκαρπον διακονίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Κοινότητι καὶ Ἱ. Μητροπόλει Σμύρνης. Ὁ δὲ νεοπροσληφθεὶς κληρικὸς προσέφερεν εἰς τὸν νέον Ποιμενάρχην του, διὰ τῶν σεπτῶν χειρῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἀπότμημα ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν κατοχήν του, πρὸς εὐλογίαν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

 

Πρὸς τούτοις, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατ’ ἰδίαν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, ἀπένειμε τῷ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Ἀθανασίῳ Κατζιγκᾷ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένῳ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τὸ ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκφράσας εἰς αὐτὸν τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὴν εὔορκον καὶ μετὰ ζήλου διακονίαν του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ἰωνίας, ἀλλὰ καὶ ὡς λευΐτου λευκανθέντος ἐν τῇ ἱερωσύνῃ, εὐχηθεὶς αὐτῷ ὑγιείαν κατ’ ἄμφω καὶ δύναμιν εἰς τὴν συνέχισιν αὐτῆς.

 Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ηὐλόγησε καὶ τοὺς λοιποὺς παρισταμένους συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φυλλίδου, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ὀζκουρκούτην, Ἰδιαίτερον Γραμματέα τοῦ Μητροπολίτου, καὶ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίναν Ρωμανόφκσκαϊα, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπουσιασάντων, ἀπροόπτως, διὰ λόγους ὑγιείας καὶ λοιπούς, τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Ἀντιπροέδρου καὶ Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος.

Τὰ στελέχη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης κατὰ τὴν ἐν Πόλει διαμονήν των ἐπεσκέφθησαν τὴν Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καὶ ἔτυχον ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γ. Παπαλιάρη, Προέδρου, καὶ μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος”.   

Xθες , Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος  , με ιδιαίτερη χαρά εγκατέστησε  στην Κοινότητα Σμύρνης το νέο μας κληρικό, Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Θεοφάνη, για τον οποίο ο κ. Βαρθολομαίος  είπε:  ” θα έλθει συγκηρυναίος στην διακονία μας. Του ευχόμαστε πολύκαρπη και καλλίκαρπη διακονία”.

Share this post