Συζήτηση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Συζήτηση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η «Πρω­το­βου­λία Πο­λι­τών κα­τά της Ρω­σι­κής εισβο­λής και του πο­λέ­μου», η «Ουκρα­νο­ελ­λη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Θεσ­σα­λο­νί­κης» και οι «εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο» πραγματοποίησαν, στις 3 Μαΐου, την εκ­δή­λω­ση: «69 ημέρες Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».
Στην εκδήλωση μίλησαν: – Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ – Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης, κα­θη­γη­τής Α.Π.Θ., συγ­γρα­φέ­ας – Γι­ώρ­γος Σκα­μπαρ­δώ­νης, συγ­γρα­φέ­ας – Πέ­τρος Στά­γκος, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ – Δη­μή­τρης Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, συγ­γρα­φέ­ας, με­τα­φρα­στής.
Την εκ­δή­λω­ση χαι­ρέτισε η Αλε­ξάν­δρα Προ­τσέν­κο, Πρό­ε­δρος της «Ομο­σπον­δί­ας Ελ­λη­νι­κών Συλ­λό­γων Ουκρα­νί­ας».
Εκ μέ­ρους της Πρω­το­βου­λί­ας Πο­λι­τών χαι­ρέτισε ο Πα­ρα­σκευ­άς Πα­ρα­σκευ­ό­που­λος και εκ μέ­ρους της Κοι­νό­τη­τας ο Νί­κο Κο­σίν­γκι.
Τη συ­ζή­τη­ση συ­ντόνισε ο Εκ­δό­της και Συγ­γρα­φέ­ας, Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος.

Share this post