Σύνταγμα: Η επόμενη μέρα της καταψήφισης του προϋπολογισμού

Σύνταγμα: Η επόμενη μέρα της καταψήφισης του προϋπολογισμού

Του ΧΡΙΣΤΗ ΛΟΤΤΙΔΗ*

Το Άρθρο 168 του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός μέχρι την έναρξη το νέου έτους, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει τη δυνατότητα να δώσει εξουσιοδότηση για ενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κάθε φορά και να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για το σύνολο του λογαριασμού του Πάγιου Ταμείου. Ειδικότερα το άρθρο 168, παράγραφος 3 ορίζει: «Εάν ένας προϋπολογισμός δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, με απόφασή της να παράσχει εξουσιοδότηση ενέργειας οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κάθε φορά και εν πάσει περιπτώσει τους δύο μήνες στο σύνολο, από τον λογαριασμό πάγιου ταμείου ή οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού του Δημοσίου, εφόσον θεωρεί αυτό αναγκαίο για τη συνέχιση των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δημοσίων υπηρεσιών και μέχρι της εκπνοής του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αλλά η κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενη δαπάνη για οποιαδήποτε υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν τμήμα του ποσού που ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό το προηγούμενου οικονομικού έτους»

Η εφαρμογή αυτή όμως του άρθρου ενεργοποιείται με νέα σύνοδο της Βουλής των Αντιπροσώπων και δεν εφαρμόζεται αυτοδικαίως διαφορετικά θα έχουμε στάση πληρωμών.

Το Άρθρο 166 του Συντάγματος ορίζει επίσης ποιες δαπάνες καταβάλλονται ανελλιπώς και βαρύνουν το πάγιο ταμείο. Αυτές είναι:

1) Επιπρόσθετα από τα χορηγήματα, αντιμισθίες, και άλλα χρηματικά ποσά, των οποίων η χρέωση ρυθμίζεται από οποιαδήποτε άλλη διάταξης του Συντάγματος ή νόμου, ο λογαριασμός πάγιου ταμείου χρεώνεται για τις παρακάτω δαπάνες.
 (α) όλες τις συντάξεις και όλα τα χορηγήματα, τα οποία υποχρεούται να καταβάλλει η Δημοκρατία
(β) τις χορηγίες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και της αντιμισθίας των Δικαστών  του Ανώτατού Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του γενικού εισαγγελέα και του βοηθού γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του γενικού ελεγκτή και του βοηθού γενικού ελεγκτή, του διοικητή και του υποδιοικητή της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας και των μελών της επιτροπής δημόσιας υπηρεσίας.
(γ) κάθε οφειλή χρεών, για τα οποία είναι υπόχρεη η Δημοκρατία, και
(δ) για κάθε χρηματικό ποσό καταβλητέου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή διαταγής εκδοθείσης από τη Δημοκρατία από οποιοδήποτε Δικαστήριο.

Ουσιαστικά, αυτό που ορίζει το Σύνταγμα της Δημοκρατίας είναι ότι ακόμα και αν καταψηφιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πληρώνονται όλες οι τακτικές υποχρεώσεις του κράτους, ήτοι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις και κυβερνητικά χορηγήματα πάσης φύσεως.

Φυσικά, καταβάλλονται και οι χορηγίες του προέδρου της Δημοκρατίας, οι μισθοί των δικαστών του Ανωτάτου, των γενικών εισαγγελέα και ελεγκτή και των βοηθών γεν. εισαγγελέα και ελεγκτή, καθώς και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

Επίσης, από το Πάγιο Ταμείο πληρώνονται κανονικά τα χρέη της Δημοκρατίας και κάθε χρηματικό ποσό που έχει προκύψει μετά από δικαστική απόφαση.

Τέλος, σε αυτή τη δυσλειτουργία που δημιουργήθηκε επειδή πέραν του άρθρου 168 παρ. 3 για την υπολειτουργία ουσιαστικά του κράτους, αφού δεν θα μπορεί να εγκριθεί τίποτε στον προϋπολογισμό, εκτός από ό,τι αναλογεί στον προϋπολογισμό του 2020 και τίποτα παραπάνω υπάρχει η διέξοδος του άρθρου 67 του Συντάγματος, να διαλυθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και να προκηρυχθούν εκλογές και επειδή διάγουμε το τελευταίο έτος των εκλογών αυτές θα είναι για περίοδο πέντε ετών, συν η εναπομείνασα περίοδος.

Χρίστης Λοττίδης είναι νομικός. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην “Καθημερινή” Κύπρου. / Τα ενυπόρφαφα κείμενα απηχούν τις θέσεις των συγγραφέων τους

Share this post