Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν

Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν

1948 – 2018:  Ἑβδομήντα ἔτη Ζωῆς καὶ Δράσεως  .

 

Τὴν 1η Δεκεμβρίου παρελθόντος ἔτους 2018 ἑορτάσθηκαν μὲ Πατριαρχικὸ Ἑσπερινὸ καὶ εἰδικὴ ἐπετειακὴ ἐκδήλωση τὰ 70 χρόνια ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν. Τὴν ἴδια μέρα κυκλοφόρησε καὶ διενεμήθη δωρεὰν ἡ καλαίσθητη ἐπετειακὴ ἔκδοση τοῦ Συνδέσμου μὲ τίτλο: Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν, 1948 – 2018. Ἑβδομήντα ἔτη Ζωῆς καὶ Δράσεως.
Πρόκειται περὶ ἑνὸς συντόμου καὶ περιεκτικοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖον περιλαμβάνει σειρὰ ἱστορικῶν πληροφοριῶν καὶ στοιχείων γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ καλλιτεχνικὸ σωματεῖο τῆς Πόλεώς μας. Τὸ ἔργο ἐκδόθηκε μὲ τὴν σεπτὴ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ μὲ ἔξοδα τῆς Βυζαντινῆς Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Διοικητικοῦ της Διευθυντοῦ, Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, ἀποτελεῖ δὲ μίαν ἀκόμη ἐκδοτικὴ προσπάθεια τοῦ γεραροῦ ἑβδομηκονταετοῦς πλέον Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.


Σκοπὸς τοῦ ἔργου εἶναι ἡ παροχὴ πληροφοριῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἵδρυση καὶ τὴν ἐν γένει ἱστορικὴ πορεία τοῦ μόνου ἐναπομείναντος σήμερα στῆν Κωνσταντινούπολη συλλόγου ρωμαίικης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Παρατίθεται πλῆθος πληροφοριῶν γιὰ τὴν χορῳδία τοῦ Συνδέσμου, γιὰ τοὺς κατὰ καιροὺς χοράρχες του, γιὰ τὰ μέλη τῶν κατὰ καιροὺς Διοικητικῶν Συμβουλίων καὶ κυρίως γιὰ ὅσους διετέλεσαν Πρόεδροι τοῦ Συνδέσμου, ἀκόμη γιὰ τοὺς χώρους ποὺ χρησίμευσαν ὡς ἕδρες τοῦ Συνδέσμου κάθε φορά, γιὰ τὰ μαθήματα μουσικῆς στοὺς νέους τῆς Ὁμογένειας, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ λεγόμενο «Ὀργανικὸ σύνολο» ποὺ δραστηριοποιεῖται πιὰ ἐντὸς τῶν ὁρίων του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.
Τὸ βιβλίο, καρπὸς τῆς συγγραφικῆς προσπάθειας τοῦ προσφάτως προαχθέντος στὴν θέση τοῦ Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, ἐξαντλεῖται συνολικῶς σὲ τέσσερα μέρη. Μετὰ τοὺς καθιερωμένους χαιρετισμούς, μὲ πρῶτον ἐκεῖνον τοῦ Πατριάρχου, μετὰ τὸν πρόλογο τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, Μουσικολ. κ. Γιώργου Μπακόπουλου, β΄ Δομεστίχου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καὶ μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ συγγραφέως, ἀκολουθεῖ τὸ πρῶτο μέρος (σελ. 25 – 80), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὸ συνοπτικὸ ἱστορικὸ τοῦ Συνδέσμου καὶ τῆς προϊστορίας του. Στὴν συνέχεια παρατίθενται σύντομα βιογραφικὰ σημειώματα τῶν χοραρχῶν τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου καὶ τῶν Προέδρων τῶν Διοικητικῶν του Συμβουλίων.
Τὸ δεύτερο μέρος (σελ. 81 – 105) φιλοξενεῖ τρεῖς σημαντικὲς ὁμιλίες: Πρώτη δημοσιεύεται ἡ ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου τὴν βραδιὰ τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2018. Ἀκολουθεῖ ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τῆς ἴδιας βραδιᾶς, τὴν ὁποίαν ἐκφώνησε ὁ Αἰδεσιμολ. Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. καὶ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου π. Γεώργιος Τσέτσης, καὶ κατακλείει ἡ εἰσήγηση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Γιώργου Κιοσέογλου, Ἱεροψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἡ ὁποία εἶχε ἐκφωνηθεῖ στὶς 8 Φεβρουαρίου 2018.
Στὸ τρίτο μέρος (σελ. 107 – 150) φιλοξενοῦνται ἐνδεικτικὰ φωτογραφίες ἀπὸ πρόβες τῆς χορῳδίας καὶ ἀπὸ παλαιότερες ἐκδηλώσεις, ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες τῶν κατὰ καιροὺς Διοικητικῶν Συμβουλίων, μελῶν καὶ φίλων τοῦ Συνδέσμου, φωτογραφίες ἀκόμη τῶν κατὰ καιροὺς ἐκδοτικῶν προσπαθειῶν τοῦ Συνδέσμου, ἀναμνηστικῶν μεταλλίων, προγραμμάτων καὶ δημοσιευμάτων τοῦ Τύπου ἀπὸ τὸ 1948 ὣς τὸ 2018.
Στὸ τέταρτο, τέλος, μέρος (σελ. 151 – 161), δημοσιεύονται ἐν εἴδει παραρτήματος σὲ πίνακες οἱ διατελέσαντες ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Μεγάλοι Ἀρχιδιάκονοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., τὰ ὀνόματα τῶν Προέδρων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου μὲ πλήρεις τὶς ἡμερομηνίες τῶν θητειῶν τους, οἱ συνθέσεις τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων ἀπὸ τὸ 1965 ὣς σήμερα, ἀλλὰ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν χοραρχῶν ποὺ διηύθυναν κατὰ τὰ ἑβδομήντα αὐτὰ χρόνια τὴν χορῳδία τοῦ Συνδέσμου. Τὸ πόνημα συμπληρώνεται μὲ κατάλογο ἐνδεικτικῆς βιβλιογραφίας, μιὰ περίληψη τοῦ περιεχομένου του στὴν ἀγγλικὴ καὶ μὲ τὴν καταχώρηση τῶν ὀφειλομένων εὐχαριστιῶν.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ ποὺ περατώθηκε μέσα σὲ ἕνα μήνα ἔχει μεγάλη ἀξία γιὰ τὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο τῆς Πόλεώς μας, γιὰ ὅλους τοὺς ψάλτες τῆς ἑλληνόφωνης καὶ ὄχι μόνον Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση ἑνὸς κενοῦ στὴν καταγραφὴ τῆς ἱστορίας τῆς Ρωμαίικης Κοινότητας στὴν ἱστορική μας Πόλη. Μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον περιμένουμε καὶ τὴν ἀναγγελθεῖσα νέα ἕκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἐπαυξημένη καὶ ἀκόμη πιὸ προσεγμένη καὶ ἐμπλουτισμένη. Θερμὰ συγχαρητήρια στὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, τοὺς συντελεστὲς τοῦ βιβλίου, τοὺς ἐξ Ἀμερικῆς χρηματοδότες τῆς ἐκδόσεως, καὶ στὸν Πανοσιολ. Μέγαν Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον Μεϊμάρην γιὰ τὶς συνεχεῖς του προσπάθειες ἀνάδειξης καὶ διατήρησης τῆς πατρῴας μουσικῆς στὴν Πόλη μας.
Βιβλιόφιλος

Εξάλλου, τὸ Σάββατον, 12 Ἰανουαρίου 2019, κατὰ τὴν πρώτην διὰ τὸ νέον ἔτος 2019 συνάντησιν τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου, εἰς τὰ «Χρυσοβέργεια», πραγματοποιήθη, ὡς εἴθισται, ἡ κοπὴ τῆς πατροπαραδότου Πρωτοχρονιάτικης Ἁγιοβασιλόπιττας.


Τὴν Α. Θ. Παναγιότητα ἐξεπροσώπησεν ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος Αὐτῆς Πανοσιολ. κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, ἐνῷ παρέστησαν κληρικοὶ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ., οἱ Ἄρχοντες τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μουσικολ. Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντες τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἱεροψάλτες ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐκ τῶν πλησιοχώρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου, διδάσκοντες εἰς τὴν Σχολὴν Μουσικῆς καὶ στελέχη τοῦ ὀργανικοῦ συνόλου τοῦ Συνδέσμου. Τὸν Μ. Ἀρχιδιάκονον προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ Ἄρχων β΄ Δομέστικος, Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, καὶ ὁ χοράρχης τῆς χορῳδίας Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Μουσικολ. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης, εἰς τὸν ὁποῖον ἔλαχε καὶ τὸ φλουρὶ τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας. Ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος ἀνταπέδωκε τοὺς πρόφρονας λόγους καὶ μετέφερε διὰ μίαν εἰς ἔτι φορὰν τὰς σεπτὰς εὐχὰς καὶ πατρικὰς εὐλογίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, καθὼς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὸ ἐν γένει ὑπὸ τοῦ Συνδέσμου ἐπιτελούμενον ἔργον, ὡς καὶ διὰ τὸν πρὸ καιροῦ ἐπιτυχῶς διοργανωθέντα ἑορτασμὸν τῶν 70χρόνων τοῦ Σωματείου.

Share this post