Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Υπάρχει ανάγκη εισχύσεως τού αυθεντικού εκκλησιαστικού φρονήματος

Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Υπάρχει ανάγκη εισχύσεως τού αυθεντικού εκκλησιαστικού φρονήματος

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος : “Η Εκκλησία δεν δύναται ούτε και  έχει το  δικαίωμα να απέχει  του  διαλόγου μετά του  συγχρόνου κόσμου”

Ολοκληρώθηκαν υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου οι εργασίες της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. 

Σημερινό Ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς  Συνόδου αναφέρει:

“Τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως ἀπησχόλησεν, ὡς ἦτο φυσικόν, τό μέγα ζήτημα τῆς ταλαιπωρούσης τήν ἀνθρωπότητα πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου, ἐκτός τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προσεκλήθη καί ὡμίλησεν ὁ ἔγκριτος Καθηγητής Ἰατρικῆς Δρ Σωτήριος Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε, σύν τοῖς ἄλλοις, εἰς σχετικάς ἐρωτήσεις τοῦ ἱεροῦ σώματος, διαφωτίσας αὐτό ἐπί τῶν διαστάσεων αὐτῆς.

Ἐξ ἄλλου, συνεζητήθησαν ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου κατά τόν 21ον αἰῶνα, αἱ σύγχρονοι γεωπολιτικαί συνθῆκαι καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ἐν αὐταῖς, αἱ διαχριστανικαί καί διαθρησκειακαί σχέσεις, ἡ ποιμαντική τοῦ γήρατος καί τῆς νεότητος, ἀλλά καί ἡ πολύτιμος μαρτυρία τοῦ μοναχισμοῦ, τό ἦθος καί ἡ διαρκής προσφορά του εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.

Κατά τήν διάρκειαν τόσον τῶν εἰσηγήσεων ὅσον καί τῶν συζητήσεων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν σύζευξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως μετά τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀλλά καί τῶν μετασχηματισμῶν τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντος.

            Εἰς τούς Διαχριαστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη ἐξ ἄλλου ἡ ἀνάγκη προβολῆς τῆς ἀληθοῦς καί γνησίας Ὀρθοδόξου πίστεως ὡς προσφορᾶς εἰς τόν κόσμον, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη συνεχίσεως τῆς συνεργασίας κυρίως ἐπί θεμάτων κοινωνικοῦ, οἰκολογικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου πρός ἄμβλυνσιν καί ἄρσιν τῶν προβληματικῶν διαφορῶν καί τῶν συγχρόνων ἀνισοτήτων.

        

   Ἡ Σύναξις τῆς Ἱεραρχίας διεπίστωσε τήν ἀνάγκην ἐνισχύσεως τοῦ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, ἀφοῦ μετά λύπης παρατηρεῖται διάθεσις ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας, ὡς ἀποδεικνύεται περιτράνως ἀπό τά τελευταῖα ἐκκλησιαστικά καί μή γεγονότα (ἀποχή τεσσάρων κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, Οὐκρανικόν Εκκλησιαστικόν ζήτημα, πανδημία), ὅπου διαπιστώνεται ἀπόκλισις τῶν ἀποφάσεων ὡρισμένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἐκ τῆς κανονικῆς παραδόσεως, ἀπόκλισις, ἔναντι τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νά ἀδιαφορῇ.

Ἅπαντες οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔσχον τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν διά πρόσωπον πρός πρόσωπον κοινωνίαν μετ᾿ ἀλλήλων, τήν γνωριμίαν τῶν παλαιοτέρων μετά τῶν νεωτέρων, τῶν ἐγγύς μετά τῶν μακράν, τήν ἀνταλλαγήν ἐκκλησιαστικῆς καί ποιμαντικῆς ἐμπειρίας καί τήν ἄντλησιν κατευθύνσεων καί ὁδηγιῶν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου ἐν Φαναρίῳ, καί διά τόν ἀναβαπτισμόν εἰς τά νάματα τῆς παραδόσεως τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Τέλος, ἡ Σύναξις εὔχεται ὑπέρ τῆς ταχίστης καταπαύσεως τῆς πανδημίας, καί προτρέπει τούς πιστούς νά ὑπακούουν εἰς τάς κρατικάς καί ὑγειονομικάς ἀρχάς (ἐμβολιασμός κ.ο.κ.) καί ἐπικαλεῖται ἐπί τήν Οἰκουμένην τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην, τήν ἐλπίδα καί τό ἔλεος τῆς Ἁγίας Τριάδος”.

Στην Σύναξη συμμετείχαν περίπου 130 Ιεράρχες, από ολόκληρη την οικουμένη. 

Στην ομιλία του, αμέσως μετά την Ι. Ακολουθία, που τελέστηκε κατά την έναρξη των εργασιών της Συνάξεως, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, σημείωσε:
“Εντός του κλίματος της πανδημίας και της εξ αυτής προελθούσης γενικωτέρας συγχύσεως, διεπιστώθη ότι η έννομος τάξις έχει κυριαρχικόν λόγον, ισχυρότερον ακόμη και από αυτόν της ιατρικής. Αντιλαμβανόμεθα βεβαίως ότι, έχοντες ενώπιον ημών τον ιόν COVID-19, ομιλούμεν περί μιάς ιατρικής, της οποίας κεφαλαιώδες αντικείμενον πλέον είναι ένα υπερ-γεγονός, μεγάλαι παγκόσμιοι καταστάσεις, μία πανδημία (με την κυριολεκτικήν σημασίαν της λέξεως), σχετιζομένη προς την δημοσίαν υγείαν και όχι προς την ατομικήν υγείαν ή συμπεριφοράν. Αλλά, τελικώς, η έννομος τάξις είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τας κρισίμους αποφάσεις περί των αναγκαίων μέτρων αντιμετωπίσεως της πανδημίας και διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα εν σχέσει και προς την Εκκλησίαν, την θρησκείαν και την πίστιν. Συγχαίρομεν τους αδελφούς Αρχιερείς, οι οποίοι κατώρθωσαν να αντιμετωπίσουν τα εκ της νομοθεσίας αναφυέντα εν ταίς επαρχίαις αυτών προβλήματα, άνευ αποκλίσεως ουδέ κατ᾽ ελάχιστον από των τεθεσπισμένων της πίστεως, των ιερών και των οσίων της Παραδόσεως ημών και των υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπομένων”.
*Παρακολουθείστε την έναρξη των εργασιών της Συνόδου και την ομιλία του Πατριάρχη

Στην αντιφώνησή του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μιλώντας εκ μέρους της Ιεραρχίας του Θρόνου, ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την πρωτοβουλία του να συγκαλέσει την Σύναξη αυτή, κατά την οποία θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία και θα υπάρξει η δυνατότητα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εμπεριστατωμένη εισήγηση, που πραγματοποίησε ο νέος Άρχων Πρωτοασηκρήτης Εντιμολ. κ. Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: “Η Πρόκλησις της Πανδημίας”.
Ο κ. Καθηγητής πρόθυμα απάντησε στις διάφορες απορίες και ερωτήσεις του ιερού Σώματος.
*Η ομιλία του Καθηγητού Σ. Τσιόδρα είχε ως θέμα: «Η Πρόκλησις της Πανδημίας».

*Το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην έναρξη των εργασιών της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου

Βαρθολομαίος: ΗΕκκλησία δεν δύναται ούτε και έχει το δικαίωμα να απέχει του διαλόγου μετά του συγχρόνο… by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Οικουμενικός Πατριάρχης: Η Εκκλησία, όταν ομιλεί , το πράττει διά να υπερασπισθεί τον άνθρωπο by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post