Συγκεκριμένες προτάσεις για διάσωση της οικονομίας