ΣΠΑΡΑΓΜΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΙΑΣ

ΣΠΑΡΑΓΜΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΙΑΣ

Του Μητροπολίτου

πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου*

Περίεργον φίλοι καί γνωστοί:

Ὁ Ἄναξ εἰκονογραφικῶς θεώμενος, φαίνεται διαρκῶς σμικρυνόμενος, σωματικῶς, ἐν συγκρίσει πρός τούς περιστοιχίζοντας Αὐτόν –συχνάκις τουλάχιστον μεγαλοσώμους–, τουθ’ ὅπερ παρατηρεῖται καί εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἀρχιτεκτονικήν, ὡς π.χ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Καπνικαρέας Ἀθηνῶν! Καί τοῦτο εἶναι δυνατόν; Μάλιστα –ἐξαιρουμένου τοῦ ἡλικιακοῦ παράγοντος–, τό λιγότερον ὁραματικῶς. Ὅμως ex altera pars ἐμφανίζεται ὡς μεγεθυνόμενος ἐσωτερικῶς, ἐν πληρότητι πνεύματος καί ἐκλαμπροτικῶς!

Τρανόν δέ εἰκονογραφικόν καί εἰκονολογικόν παράδειγμα ἔχομεν εἰς τό “Παιδίον” Ἰησοῦς, τό ὁποῖον κάθεται εὐθυτενῶς, καί οὐχί ἐναγκαλιστικῶς, εἰς τήν ἀριστεράν χείρα τῆς Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ Ὀδηγητρίας Θεοτόκου τῆς Βρεφοκρατοῦσης, τοῦ γνωστοῦ “Παιδαριογέροντος” εὐλογοῦντος. Τό μικρόν τουτέστιν ἐν τῷ μεγάλῳ, κατά τό “ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμέ δε ἐλαττοῦσθε” (Ἰωάν. 3,30)

Τοῦτο ἄλλωστε δέν ἀπαντῶμεν καί εἰς τήν σύγχρονον νανοτεχνολογίαν;

Εὐλογεῖτε Παναγιώτατε.

Γράφονται δέ ταύτα καθ’ ὅτι ἡ Α.Θ.Π. ἐκπέμπει φῶς διαχρονικῶς εἰς τό σύγχρονον σκότος.

*Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Share this post