Σμύρνη: Με χαρά και πνευματική αγαλλίαση η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη

Σμύρνη: Με χαρά και πνευματική αγαλλίαση η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη

Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί αγαλλίασιν πνευματικήν υπεδέχθησαν τά μέλη τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, μέ επί κεφαλής τόν Ποιμενάρχην των, Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαίον, τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, τήν Κυριακήν, 9 Οκτωβρίου, εις τόν Ι. Ναόν Αγ. Φωτεινής, όπου Αυτός εχοροστάτησε κατά τήν τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

            Μετά τό πέρας αυτής, ο οικείος Ποιμενάρχης προσεφώνησε διά θερμών λόγων τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, εκφράσας τήν βαθυτάτην ευχαριστίαν καί ευγνωμοσύνην αυτού καί τού ορθοδόξου λείμματος τής Σμύρνης όπως επισκεφθή τήν Ορθόδοξον Κοινότητα αυτής καί ευλογήση Πατριαρχικώς τό επιτελούμενον εκκλησιαστικόν έργον καί μετά συγκινήσεως ανέφερε χαρακτηριστικώς «Η σημερινή έλευσίς Σας, Παναγιώτατε, δέν είναι ως αι άλλαι λοιπαί τού παρελθόντος. Έχει ιδιαιτέραν σημασίαν καί συμβολισμόν: Σήμερον, δέν έρχεσθε απλώς ως ευλαβής, όπως επράξατε πολλάκις εις τό παρελθόν, προσκυνητής. Σήμερον, έρχεσθε διά νά τιμήσητε διά τής υψηλής Σας παρουσίας καί ευλογήσητε Πατριαρχικώς τήν Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης. Σήμερον διά πρώτην φοράν, μετά παρέλευσιν χρόνου μακρού, Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπτεται τήν νύμφην τής Ιωνίας καί ευρίσκει εκεί υπάρχουσαν καί ζώσαν καί θάλλουσαν τοπικήν Εκκλησίαν, μέ Ποιμενάρχην καί ιερόν κλήρον καί ευσεβή λαόν, όχι επισκέπτην αλλά χριστεπώνυμον πλήρωμα. Σήμερον, έρχεσθε μετά τής τιμίας συνοδείας Σας, καί ο Ιερός ούτος Ναός καί ο περίβολος Αυτού πληρούνται όχι μόνον εκ τών συνοδιτών Σας συμπροσκυνητών τής Αποστολικής καί Μαρτυρικής Ιωνικής Γής, αλλά καί από λαόν τού Θεού, μόνιμα μέλη τής Ορθοδόξου Κοινότητος. ».

Ο οικείος Ποιμενάρχης κατέκλεισε διά τής προσφοράς συμβολικού δώρου, ειπών «Είθισται εις τοιαύτας περιπτώσεις, Παναγιώτατε, νά προσφέρωνται δώρα. Εις τήν άλλοτε πλουσίαν καί ευημερούσαν υλικώς Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης σήμερον άργυρος καί χρυσίον δέν υπάρχει. Αλλά ημείς καυχώμεθα διά τούτο. Διότι σκοπός ημών δέν είναι νά θησαυρίσωμεν θησαυρούς επί τής γής, τούς οποίους σής καί σκώληξ καί φθορά τού πανδαμάτορος χρόνου κατατρώγουν. Σκοπός η αποθησαύρισις θησαυρών εν ουρανοίς. Δι ημάς δέ τούς κληρικούς ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι τό ποίμνιόν μας, τού οποίου τήν ευθύνην ανέθεσεν εις ημάς η Εκκλησία. Ένα κομμάτι από τόν θησαυρόν τούτον θά Σάς προσφέρωμεν σήμερον, χαρακτηριστικόν δείγμα τής ταυτότητος τού συγχρόνου χριστεπωνύμου πληρώματός μας: Σάς προσφέρομεν ένα κομμάτι τής καρδίας καί τής ταυτότητός μας, ολίγα εύοσμα άνθη, κομιζόμενα υπό παιδίων: δύο απογόνων Σμυρναϊκής Ρωμέικης οικογενείας, τής θυγατρός έλληνος, καί τών τέκνων ανά μιάς ρωσσικής, ουκρανικής, ρουμανικής καί εντοπίου οικογενείας, εκζητούντες τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ευχήν όπως Κύριος ο Θεός, σκέπη ευλογή καί στερεώνη καί καταταρτίζη τήν άμπελον ταύτην, αναθάλλουσαν καί αναφυομένην μετά τόν παρατεταμένον καύσωνα καί τήν μακράν ξηρασίαν θέρους αυχμηρού»

Απαντητικώς, ο Πατριάρχης ωμίλησε διά λόγων συγκινητικών περί τήν μακράν ιστορίαν τής Σμύρνης καί τής ευρυτέρας περιοχής τής Ιωνίας, εξέφρασε τήν ευαρέσκειάν Του διά τό επιτελούμενον εκκλησιαστικόν καί ποιμαντικόν έργον, συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην καί τούς συνεργάτας του, κληρικούς καί λαϊκούς, ευλογήσας δέ καί τά νέα μέλη τής υπό τήν προεδρείαν τού Εντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου Εκκλησιαστικής Επιτροπής τού Ι. Ναού Αγίας Φωτεινής. Τέλος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε δημοσία τάς ευχαριστίας τής Μεγάλης Εκκλησίας καί τάς προσωπικάς Αυτού πρός τό ζεύγος Mehmet καί Arzu Bastiyal διά τήν μεγάτιμον δωρεάν ακινήτου πρός στέγασιν τών Γραφείων τού Μητροπολίτου καί τής Κοινότητος.

            Επηκολούθησε δεξίωσις εις τόν αύλειον χώρον τού Ναού, καί εν συνεχεία ο Πατριάρχης ετέλεσε τόν Αγιασμόν τών Γραφείων τού Μητροπολίτου καί τής Κοινότητος.

            Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εκκλησιάσθησαν η Ευγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, Γενική Πρόξενος τής Ελλάδος εν Σμύρνη, ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Τρομπούκης, μέλη τής Ελληνικής Αποστολής εις τό ενταύθα Στρατηγείον τού ΝΑΤΟ μετά τών οικογενών των, μέ επί κεφαλής τόν Εντιμ. κ. Ε. Κακάμπουραν, Συνταγματάρχην, τό ζεύγος Mehmet καί Arzu Bastiyal, προσκυνηταί εκ τού Εξωτερικού καί πλήθος μελών τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.
Κατά τάς Ιεράς Ακολουθίας έψαλλον, υποδειγματικώς κατά τό Πατριαρχικόν ύφος, οι Μουσικολ. κ.κ. Ηρακλής Μαλανδρίνος, Νικόλαος Βουρνούς καί Γεώργιος Πατελογιάννης, εκ Χίου, συνδεόμενοι προσωπικώς πρός τόν Ποιμενάρχην.

Πηγή-φωτογραφίες: Ι.Μ. Σμύρνης

Προσφέρουμε ένα κομμάτι της καρδιάς και της ταυτότητας μας by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post