ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΖΙΚΗΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΖΙΚΗΝΟΥ

Του Μητροπολίτη 

Γέροντος Χαλκηδόνος

Αθανασίου

Η Δρ. M. Fındıkgil εξέδωσε εσχάτως εις το περιοδικόν Sankt Georgs Blatt του Αυστριακού Κολλεγίου του Αγ. Γεωργίου εν Κων/πόλει, μικρά και ενδιαφέροντα άρθρα υπό τον τίτλον: “Καλοκαιριναί έδραι των πρεσβειών της Πόλεως” , αι οποίαι ευρίσκονται εις μαγευτικάς θέσεις των παραλίων του Βοσπόρου και συνιστούν μνημειώδη ξύλινα η πέτρινα του 19. κυρίως αιώνος και εις διαφόρους ρυθμούς κατασκευασθέντα κτήρια, πολλάκις εντός μεγάλων καταπρασίνων κήπων. Τα κτήρια αυτά τα οποία κοσμούν ως μαργαρίται το Κατάστενον, τεκμαίρουν όχι μόνον τας αγαθάς σχέσεις της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τας Μεγάλας Δυνάμεις της Δύσεως, αλλά και το πνεύμα της ανοχής και του κοσμοπολιτικού χαρακτήρος αυτής.
Η κ. Fındıkgil τυγχάνει απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Πόλεως και έχει δώσει διαφόρους διαλέξεις εις την Γερμανίαν (Πανεπιστήμια Βερολίνου, Darmstadt, Karlsruhe). Διδάσκει δε εις την Σχολήν Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Gelişim της Πόλεως ενώ έχει διδάξει επίσης και εις το Πανεπιστήμιον Okan και εις το Πολυτεχνείον της Gebze.

Εις το άρθρον V περί της πρεσβείας της Γαλλίας, της οποίας το κτήριον ανήκε εις την πλουσίαν Φαναριώτικην οικογένειαν του Υψηλάντου, αναφέρει ότι πολλά κειμήλια και αξιόλογα έργα των κτηρίων αυτών κατεστράφησαν εκ των συνήθων πυρκαιών της Πόλεως, όπως σήμερον, πολλά μέγαρα της παραλίας συχνάκις γίνονται παρανάλωμα του πυρός εκ ποικίλων λόγων, όπως χάριν της κατασκευής νέων, ακηδείας, ατυχημάτων κλπ., υπό των ανθρώπων και των ιδιοκτητών των, ενώ ενίοτε εισέρχονται -Κύριε ελέησον- διερχόμενα πλοία εντός αυτών, των κυβερνητών αυτών υπνούντων και κοιμωμένων η λόγω αβλεψίας και ατυχημάτων! 


Μεταξύ λοιπόν των έργων της τέχνης αυτών, περιλαμβάνεται και μία προσωπογραφία του Σουλτάνου Selim III, υπό του διαπρεπούς ανακτορικού ζωγράφου Κωνσταντίνου Κυζικηνού (Kapıdağlı)2, ο οποίος εφιλοτέχνησε 29 πορτραίτα Οθωμανών Σουλτάνων (Λεύκωμα J. Young)3. Το έργον τούτο εδωρήθη προσωπικώς υπό του Σουλτάνου εις τον Γάλλον πρέσβην Sebastiani. Τα έργα του Κυζικηνού (1789-1870) είναι κοσμικά και θρησκευτικά ευρίσκονται εις το Μουσείον του Topkapı και ναούς της Κων/πόλεως. Ηκολούθη δε την νατουραλιστικήν τεχνοτροπίαν. 

[1]- M. Fındıkgil, Interessantes aus der Stadtgeschichte Istanbuls, Sankt Georgs Blatt, Ἰαν. (2021) 16.

[1]- Περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔργου του, ὅρα: Ἀ. Παπᾶ, Ἑλενουπόλεως, Πολίτες Ζωγράφοι καὶ Ἁγιογράφοι τοῦ δέκατου ἔνατου καὶ εἰκοστοῦ αἰώνα, Ἀθήνα 1989, 63. Τοῦ Αὐτοῦ (Χαλκηδόνος), Πολίτες Ζωγράφοι καὶ Ἁγιογράφοι (Ἀναδημοσιεύσεις ἐκ τῆς “Ἀπογευματινῆς” 1976-1990, 2009-2011), Θεσσαλονίκη 2012, 38-39.

[1]- M. Kutluca, Osmanlı Padışahları Albümü, Ἰστάμπουλ4 2009, 28, 38. Türkiye İş Bankası, ἔκδ., Padışahın Portresi  Tesavir-i Ali Osman. 8 Haziran – 6 Eylül 2000, Topkapı Sarayı Müzesi, ἄ.τ. Δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἔχομεν δύο πίνακας Selim ΙΙΙ. Ὁ εἷς παριστᾶ αὐτὸν κατὰ τὸ ἥμισυ καὶ ὁ ἕτερος καθήμενον ἐπὶ τοῦ δώματος. Ἄγνωστον ὅμως ποῖος ἐκ τῶν δύο ἔχει καταστραφεῖ.

Share this post