Πατριάρχης Αλεξανδρείας : “Ληστρική και ασεβής” η συμπεριφορά της Εκκλησίας Ρωσίας

Πατριάρχης Αλεξανδρείας : “Ληστρική και ασεβής” η συμπεριφορά της Εκκλησίας Ρωσίας

“Στώμεν καλώς», αλλά και στώμεν θαρσαλέως!”.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος, σε εγκύκλιό του, επικρίνει έντονα το Πατριαρχείο Μόσχας για  «Εκκλησιαστικό επεκτατισμό,   αρπαγή ενοριακών κοινοτήτων γηγενών ορθοδόξων, με μέσο τον δελεασμό δια χρηματισμού των εφημερίων τους”. Επίσης, χαρακτηρίζει «ληστρική και ασεβή» την συμπεριφορά της  Εκκλησίας  Ρωσίας.

*Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου είναι το ακόλουθο: 

«Μετά λύπης λαμβάνουμε αναφορές από αδελφούς Ιεράρχες του καθ’ ημάς Πατριαρχικού Θρόνου, στις οποίες μας περιγράφουν τα όσα δεινά επέφερε ή ως μή ώφελε όλως αντικανονική και απαράδεκτη προσπάθεια εισβολής της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία αποτελεί αναμφιβόλως την απ’ αιώνων Κανονική δικαιοδοσία του παλαιφάτου Πατριαρχείου μας, κατόπιν της εκ μέρους μας αναγνωρίσεως της Κανονικώς παραχωρηθείσης από το Σεπτών Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτοκεφαλίας στην τοπική Εκκλησία της Ουκρανίας.

Κύριος στόχος των αναδέλφων ρωσικών ενεργειών είναι η αρπαγή Ενοριακών κοινοτήτων γηγενών ορθοδόξων, δηλαδή ο διά χρηματισμού δελεασμός των Εφημερίων αρχικώς και εν συνεχεία η αποστασία των Ενοριών αυτών μετά των Ναών, κτισμάτων κ.λπ. εκ του καθ’ ημάς Παλαιφάτου Πατριαρχείου, το οποίο εμόγησε για την θεμελίωση της Ορθοδοξίας στην πολύπαθη αφρικανική γη και μοχθεί νυχθημερόν διά των επιπόνων αγώνων όλων μας για τον εν Χριστώ φωτισμό και άλλων αδελφών και την ακατάπαυστη σύσταση δομών, πέραν των ευκτηρίων οίκων, προς βελτίωση της εν γένει ποιότητος της ζωής των.

Κατόπιν αυτής της ληστρικής και ασεβούς συμπεριφοράς της χρονικώς νεωτέρας Ρωσικής Εκκλησία πρός τό καθ’ ημάς Πρεσβυγενές Πατριαρχείο, το οποίο με την αδιάκοπη δισχιλιετή μαρτυρική ζωή και δράση Του, πρωτίστως δε την Αποστολική Παρακαταθήκη και Διαδοχή Του, τυγχάνει αρχαιότερο απάντων των αφρικανικών κρατών, πατρικώς παραγγέλλομεν όπως προβήτε απαραιτήτως διά τών νομικών συμβούλων των Ιερών Μητροπόλεων και Επισκοπών σε κάθε προβλεπομένη εκ της τοπικής νομοθεσίας πράξη πρός διασφάλιση της κινητής και ακινήτου περιουσίας των καθ’ υμάς εκκλησιαστικών Έπαρχιών, αλλά και στην άμεση επαναφορά κάθε περιουσιακού στοιχείου (ναών, κτιρίων, γαιών κ.τ.ό) στήν κατά νόμον κατοχή του Νομικού Προσώπου αυτών (Μητροπόλεων και Επισκοπών) από κάθε καταπατητή. Σημειωθήτω ότι στα πλαίσια του αγώνος αυτού γίνεται αντιληπτή η επικαιροποίηση και μεγίστη σπουδαιότητα του θέματος της αποκτήσεως το συντομότερον δυνατόν τίτλων ιδιοκτησίας και νομίμου κατοχής και χρήσεως των πάσης φύσεως ακινήτων των Ι.Μητροπόλεων και Επισκοπών σύμφωνα με την κατά τόπους κειμένη νομοθεσία.

Περί του θέματος των αποσχισθέντων κληρικών τυγχάνει αυτονόητος ή εκ μέρους σας αρχικώς επιβολή αργίας σε αυτούς από κάθε ιεροπραξία με την ελπίδα της μετανοίας των έως την τελεσίδικη συλλογική απόφαση περί τοιαύτων αντεκκλησιαστικών συμπεριφορών από το αρμόδιο Πνευματικό Δικαστήριο του καθ’ ημάς Πρεσβυγενούς Θρόνου.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Στώμεν καλώς», αλλά και στώμεν θαρσαλέως! Στοιχούντες στην Αρχιερατική μας καθομολόγηση περί της άμωμήτου πίστεως και της Κανονικής τάξεως όπου στέργουμε και αποδεχόμεθα «τάς Αγίας επτά Οικουμενικάς Συνόδους, και των Τοπικών, άς εκείναι αποδεξάμεναι εκύρωσαν…και τους Ιερούς Κανόνας, ούς οι Μακάριοι εκείνοι, πρός τήν της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας διακόσμησιν καί τών ηθών ευταξίαν κατά τάς Αποστολικάς παραδόσεις… παρέδωκαν τη Εκκλησία, ενστερνίζομαι… μηδέ προσθείς μηδέ αφαιρών» και προεκτείνοντες αυτήν και σε όσα με τόσους πόνους, κόπους, ταπεινώσεις και αιματηρές θυσίες επιτεύχθησαν και δημιουργήθησαν ελέω και Χάριτι Θεού στην ήπειρο του μέλλοντος από τους μακαριστούς προκατόχους μας αλλά και εμάς, σας καλούμεν πατρικώς να σταθείτε με ακραιφνές ορθόδοξο θυσιαστικό φρόνημά, παρρησία και θάρρος έναντι του εκ του βορρά ανιστορήτου, εκβιαστικού, αντιχριστιανικού -διά τούτο καί μή ευλογημένου εν τέλει παρά Κυρίου- «έκκλησιαστικού» (!) επεκτατισμού.

Προσευχόμενοι διαπύρως όπως ο Αναστάς Κύριος και Δομήτωρ της Έκκλησίας καθάρη τον νούν και την καρδία των γηγενών κληρικών και αυτοχθόνου ποιμνίου μας από την προδοτική συμπεριφορά της πνευματικής αποστασίας «διά τα τριάκοντα αργύρια», επικαλούμεθα τα κράτιστα έφ’ υμάς και επί τα πνευματικά τέκνα υμών.

Αγαπητός εν Χριστώ Αναστάντι αδελφός

+ Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας τη 9η Μαΐου 2022

Share this post