Πανήγυρις Αγίου Βουκόλου στην Σμύρνη

Πανήγυρις Αγίου Βουκόλου στην Σμύρνη

Η ορθόδοξη κοινότητα Σμύρνης προεόρτασε τον πρώτο Επίσκοπο της, Άγιο Βουκόλο, του οποίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη στις 6 Φεβρουαρίου. Στον ιστορικό ναό τον αφιερωμένο επ’ ὀνόματι αυτού και του Αγίου Πολυκάρπου τελέστηκε Τριασαρχιερατική Θεία λειτουργία , της οποίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηπονήσων κ. Δημήτριος , συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. Έψαλαν τα μέλη της χορωδίας εκκλησιαστικής μουσικής «Ηδύμελον», με χοράρχη τον κ. Ιωάννη Τσιάμη.

 

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Πριγκηπονήσων Γέρων Δημήτριος , ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:

«Ἀδελφοί μου,
Μέ βαθειά συγκίνησι σήμερα τιμοῦμε εἰς τόν ἱστορικό αὐτό Ναό τῆς Σμύρνης, τήν ἐτήσια ἱερά μνήμη τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Βουκόλου, ἡ ἐκ νεαρωτάτης ἡλικίας θεοσέβεια καί ψυχική καθαρότης τοῦ ὁποίου προσήλκυσε τήν προσοχή τοῦ πανευφήμου Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ καί ἀγαπημένου μαθητοῦ Του Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος τόν κατέστησε πρῶτο Ἐπίσκοπο Σμύρνης.
Οἱ ἀοίδιμοι Συναξαρισταί του, Μαυρίκιος Διάκονος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πολιός μοναχός Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀναφέρουν ἐπί λέξει, ὅτι “ὁ θεῖος οὗτος Ἱεράρχης, ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτιζόμενος, ἐφώτιζε καί αὐτός τούς ἐν τῷ σκότει τῆς ἀγνωσίας εὑρισκομένους καί διά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἐποίει αὐτούς υἱούς φωτός καί ἡμέρας, ἐλευθερώνων αὐτούς ἀπό τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους”.
Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, τό σημερινό Εὐαγγέλιο προέβαλε τήν ὀρθή χρῆσι τῶν ταλάντων-χαρισμάτων, μέ τά ὁποῖα ὁ Θεός κυριολεκτικῶς κοσμεῖ τήν ψυχή καί τήν ζωή ὅλων μας, καί μᾶς προέτρεψε πρός τοῦτο, δέν εἶναι δυνατόν νά μή ἐξάρουμε μέ βαθειά συγκίνησι καί δέος τό κορυφαῖο θεῖο χάρισμα τῆς ἐκ παίδων ἀκηλίδωτης, θεοσεβοῦς καί θυσιαστικῆς ψυχῆς καί ζωῆς τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, πρώτου Ποιμένος τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς πόλεως, τοῦ ὁποίου ἐπικαλοῦμαι, ἐπί πάντας, ἀδελφοί μου, τήν πρός Κύριον μεσιτεία.

 


Αἰσθάνομαι δέ εἰς τό σημεῖο αὐτό τήν ἀνάγκη, ὡς πρσβύτερος Ἀρχιερεύς καί ταπεινός πατήρ κατά πνεῦμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας, ἐκ βάθεων νά εὐχαριστήσω τόν πολυεύσπλαγχνο Κύριο, ὁ Ὁποῖος κατά τούς καιρούς αὐτούς τῆς πνευματικῆς ξηρασίας ἐχάρισε εἰς τήν Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σμύρνης κύριον Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος διά τῆς ἐξαιρέτου παιδείας, τοῦ ἤθους καί τῆς σπανίας ἐπιμελείας του τιμᾷ τό ὑψηλό ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης, πού τοῦ ἐπεδαψίλευσεν ἡ Ἐκκλησία τῇ ἐπινεύσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Διερμηνεύων τά ἀνάλογα αἰσθήματα καί τοῦ ἑτέρου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ Ἀρχιερέως Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἱεράρχου διακεκριμένου καί θυσιαστικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, εὔχομαι εἰς τόν ἅγιον Σμύρνης πολυχρόνιον ζωήν, ὑγείαν καί τετιμημένην Ἀρχιερατικήν διακονίαν καί προσφοράν, εὐχαριστῶν αὐτόν ἐγκαρδίως καί διά τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν καί φιλοξενίαν πού μᾶς παρέχει πρός τέλεσιν τῆς σημερινῆς ἱερᾶς πανηγύρεως.
Ἀδελφοί μου,
Ἡ ὀφειλετική βεβαίως προβολή τῶν ἱερῶν χαρισμάτων καί γνωρισμάτων τοῦ τιμωμένου σεπτοῦ Ἁγίου Βουκόλου, παρά τήν δικαιολογημένη πανηγυρική ἀτμόσφαιρα πού προκαλεῖ, ἡ ὁποία ἄλλωστε καί ἐκ παραδόσεως χαρακτηρίζει τήν Ὀρθόδοξο ἑορτή, κατά τήν σημερινή ἀντιευχαριστιακή ἐποχή μας, μᾶς προκαλεῖ συνάμα καί θλῖψι».

Share this post