Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα

Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα

Η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Φέτος η ημέρα αυτή γιορτάζεται σήμερα,  16 Ιουνίου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά το 2010 στην ΕΕ οι πατέρες πήραν το 2% των αδειών που διατίθενται για οποιονδήποτε από τους δύο γονείς για την φροντίδα των παιδιών. Η ΕΕ επιθυμεί να αλλάξει την κατάσταση και να δώσει στους άνδρες περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στη φροντίδα των οικογενειών τους. Σύμφωνα με μελέτες όταν οι πατέρες παίρνουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους, επωφελείται όλη η οικογένεια. Έρευνες δείχνουν ότι η διάρκεια της άδειας που παίρνουν οι πατέρες συνδέεται με την ικανοποίηση που αποκομίζουν από τη σχέση τους με το παιδί τους. Η μεγαλύτερη χρήση, εκ μέρους των πατέρων, των αδειών που αφορούν τα παιδιά θεωρείται επίσης ευεργετική για την ανάπτυξη των παιδιών και την ισότητα των φύλων. Η συμμετοχή των πατέρων στη φροντίδα των παιδιών επηρεάζει επίσης την απόφαση των γυναικών να αποκτήσουν παιδιά.

Για όλους τους λόγους αυτούς οι Ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες για την άδεια πατρότητας και τη μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια. Τα μέτρα υιοθετήθηκαν με 490 ψήφους υπέρ έναντι 82 και 48 αποχών. Συγκεκριμένα στο ψήφισμα του ΕΚ της 4ης Απριλίου 2019 υιοθετήθηκαν τα εξής σημεία:

Το δικαίωμα για τουλάχιστον δέκα εργάσιμές ημέρες άδειας πατρότητας για πατέρες και αντίστοιχους δεύτερους γονείς (όπου κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο) παρέχεται για την περίοδο της γέννας αλλά και σε περίπτωση θνησιγένειας, με αποδοχές τουλάχιστον στο επίπεδο της άδειας ασθενείας.
Οι Ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης στην αρχική πρόταση δύο μήνες μη μεταβιβάσιμης γονικής άδειας μετ’ αποδοχών. Αυτή η άδεια είναι ατομικό δικαίωμα, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών της φροντίδας που απαιτεί μια οικογένεια.
Τα κράτη μέλη θα θέσουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοχών ή επιδομάτων για την ελάχιστη μη μεταβιβάσιμη περίοδο γονικής άδειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική άδεια συχνά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων για την οικογένεια και ότι το υψηλότερα αμειβόμενο μέλος της οικογένειας (το οποίο συχνά είναι άνδρας) θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι γονείς και όσοι ασκούν επιμέλεια θα μπορούν να αιτηθούν τη μετατροπή των συνθηκών εργασίας τους, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω τηλεργασίας ή ελαστικών ωραρίων. Κατά την εξέταση αιτημάτων για ευέλικτή εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τους δικούς τους πόρους και ανάγκες, αλλά και τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι γονείς παιδιών με αναπηρίες ή μακροχρόνιες ασθένειες, καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τι κάνει η Ευρώπη για εμένα- Πατέρες, https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/A04
Το ΕΚ υιοθετεί μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190402IPR34670/meps-adopted-measures-to-reconcile-work-and-family-life
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0348_EL.html
Δημοσίευση της EPRS σχετικά με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια στην ΕΕ, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599323/EPRS_BRI(2017)599323_EN.pdf

Share this post