Οικουμενικός  Πατριάρχης  Βαρθολομαίος: Το «σαρακοστιανό κλίμα» δεν είναι καταθλιπτικόν, αλλά ατμόσφαιρα χαράς.

Οικουμενικός  Πατριάρχης  Βαρθολομαίος: Το «σαρακοστιανό κλίμα» δεν είναι καταθλιπτικόν, αλλά ατμόσφαιρα χαράς.

Κατηχητήριος Λόγος για  την ενάρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2021

“Με προσευχή για οριστικήν υπέρβασιν της φονικής πανδημίας και ταχείαν αντιμετώπισιν των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της  και την επαναλειτουργίαν της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, υποδεχόμεθα εν Εκκλησία την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν”, τονίζει στον Κατηχητήριο Λόγο του ο  Οικουμενικός  Πατριάρχης  Βαρθολομαίος.

Επίσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, επισημαίνει: 

*Εις το στάδιον της νηστείας, η θέασις και βίωσις της ζωής των πιστών έχει πασχαλινόν χαρακτήρα, γεύσιν Αναστάσεως.

*Το «σαρακοστιανό κλίμα» δεν είναι καταθλιπτικόν, αλλά ατμόσφαιρα χαράς.

*Η πίστις είναι η απάντησις εις την φιλάνθρωπον συγκατάβασιν του Θεού προς ημάς, το «Ναί» με όλην μας την ύπαρξιν εις τον «κλίναντα ουρανούς και καταβάντα», διά να λυτρώση το ανθρώπινον γένος «εκ της δουλείας του αλλοτρίου» και να μας ανοίξη την οδόν της κατά χάριν θεώσεως. Εκ της δωρεάς της Χάριτος πηγάζει και τρέφεται η θυσιαστική αγάπη προς τον πλησίον και η «φροντίς» διά την κτίσιν όλην.

*Εάν απουσιάζη αυτή η φιλάδελφος αγάπη και η θεοτερπής μέριμνα διά την δημιουργίαν, τότε ο συνάνθρωπος καθίσταται η «κόλασίς μου» και η κτίσις εγκαταλείπεται εις αλόγους δυνάμεις, αι οποίαι την μεταβάλλουν εις αντικείμενον εκμεταλλεύσεως και εις περιβάλλον εχθρικόν διά τον άνθρωπον.

*Ο δεύτερος όρος διά την απελευθέρωσιν, την οποίαν υπόσχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι η συγγνώμη.

*Με αυτήν την διάθεσιν και τα αισθήματα, ενούντες τας προσευχάς μας μαζί με όλους εσάς, αγαπητοί, διά την οριστικήν υπέρβασιν της φονικής πανδημίας και ταχείαν αντιμετώπισιν των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της, και εξαιτούμενοι τας ικετηρίους υμών δεήσεις, διά την, πεντηκονταετίαν όλην μετά την άνωθεν, όλως αδίκως, επιβληθείσαν σιωπήν, επαναλειτουργίαν της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, υποδεχόμεθα εν Εκκλησία την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 

 

Ο Κατηχητήριος Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2021 , είναι γραμμένος σε 13 γλώσσες:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γεωργιανά, Κορεατικά, Ινδονησιακά. 

*Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Κατηχητηρίου Λόγου στα ελληνικά:

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ -Μ . ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2021 by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


ΦΩΤΟ: Αρχείο Ν. Μαγγίνα

 

Share this post