Οικουμενικός Πατριάρχης: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπήρξε ανυποχώρητος υπερασπιστής των απαραγράπτων δικαίων και της πανορθόδοξου ευθύνης του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπήρξε ανυποχώρητος υπερασπιστής των απαραγράπτων δικαίων και της πανορθόδοξου ευθύνης του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου

Συλυπητήρες  επιστολές Πατριάρχη Αλεξανδείας Θεόδωρου Β’ &   Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων της Ελλάδος προς τον Μητροπολήτη Πάφου Γεώργιο, Τοποτηρήτη του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

 Tον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κυρό Χρυσόστομο B’ , ο οποίος εκοιμήθη την Δευτέρα, ύστερα από πολυετή δοκιμασία της υγείας του μνημόνευσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης , Βαρθολομαίος, μιλώντας χθες στην  Κοινοτική Αίθουσα του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στο  Μέγα  Ρεύμα του Βοσπόρου.

“Ο αείμνηστος αδελφός υπήρξε θερμός και ανυποχώρητος υπερασπιστής των απαραγράπτων δικαίων και της πανορθόδοξου ευθύνης του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου. Η εκδημία του αποτελεί μεγάλην απώλειαν και διά την Μεγάλην Εκκλησίαν και δι᾽ ημάς προσωπικώς, διό και αυθορμήτως απεφασίσαμεν να μεταβώμεν εις Λευκωσίαν διά να προστώμεν της εξοδίου ακολουθίας του εκλιπόντος Προκαθημένου το προσεχές Σάββατον. Είη η μνήμη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου και Παύλου Αρχιερέως αιωνία και άληστος!”, τόνισε ο Παναγιώτατος.  

Επίσης, σε άλλο σημείο της ομιλίας Του ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε:

“Ιδού και πάλιν ευρισκόμεθα σήμερα εδώ μαζί σας και μαζί με τις ψυχές των ενθάδε ευσεβώς κειμένων Πατριαρχών, λογάδων του Γένους και απλών Χριστιανών, υμνούντες και τιμώντες τους προστάτες του γραφικού αυτού Βοσπορινού χωριού Παμμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ και μαζί τους πάσας τας επουρανίους και ασωμάτους Δυνάμεις.

Πράττοντες δε αυτό ως ελάχιστη οφειλή προς τους φύλακάς μας αγγέλους, ζητούμε συγχρόνως την σκέπη τους και την διά της μεσιτείας τους προς Κύριον ενίσχυσί μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εδώ στο Μέγα Ρεύμα, στην Πόλιν των Πόλεων αυτή και στην οικουμένη όλη την αποστολική μας ζωή και πολιτεία. Επικαλούμεθα δηλαδή την προστασία των αγγελικών δυνάμεων για να συνεχίσουμε να είμαστε «μωροί διά Χριστόν» και συγχρόνως «φρόνιμοι εν Χριστώ». Ασθενείς αλλά και ισχυροί. Ένδοξοι και μαζί και άτιμοι. Να συνεχίσουμε να πεινώμεν, να διψώμεν, να κολαφιζώμεθα, να αστατώμεν, να κοπιώμεν εργαζόμενοι ταίς ιδίαις χερσί. Να εξακολουθήσουμε λοιδορούμενοι να ευλογώμεν, διωκόμενοι να ανεχώμεθα, βλασφημούμενοι να παρακαλώμεν”.

Ο κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία για την εορτή της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Πριν από την ομιλία του ο Παναγιώτατος τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Πατριαρχών Σοφρωνίου Β’, Γαβριήλ Δ΄, Κωνσταντίου Β΄ και Γρηγορίου Στ΄, τα λείψανα των οποίων βρίσκονται ενταφιασμένα στον περίβολο του Ναού,  καθώς και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄, αλλά και Αρχιερέων της Μητρός Εκκλησίας.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’, ο οποίος θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β’ απέστειλε το ακόλουθο Πατριαρχικό Γράμμα προς τον Τοποτηρητή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ.Γεώργιο, εκφράζοντας τις συλλυπητήριες ευχές Του και την ευγνωμοσύνη Του για τις ευεργεσίες του μακαριστού Προκαθημένου προς το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αλεξανδρείας :

«Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Πάφου, Τοποτηρητά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπίσκοπῆς Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Γεώργιε, χάρις καί ἔλεος ἐφ’ ὑμᾶς καί εἰρήνη παρά τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐν βαθείᾳ θλίψει καί συνοχῆ καρδίας ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β’, λίαν ἀγαπητοῦ καί περιποθήτου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, δι΄ ὅν ἡδέως προσευχήθημεν τῷ Κυρίῳ, ὅπως κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων.

Εἴχομεν τήν ἀγαθήν τύχην νά γνωρίσωμεν ἀπό ἐτῶν τόν μακαριστόν Πρωθιεράρχην καί νά θαυμάσωμεν, οὐ μόνον τήν ἄκραν αὐτοῦ ἀφοσίωσιν εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί εἰς τά τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου ἀπαρασάλευτα δίκαια, ἀλλά ἰδιαιτέρως τόν πρωτοποριακόν θεολογικόν λόγον αὐτοῦ καί τήν ἀμέριστον ἀγάπην του πρός τήν ὑπ’ οὐρανόν τοῦ Χριστοῦ Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν. Διό καί ἐν τοῖς χρόνοις τῆς λαμπρᾶς Πρωθιεραρχικῆς διακονίας αὐτοῦ ὁ καθ’ ἡμᾶς Πρεσβυγενής Ἀποστολικός καί Πατριαρχικός Θρόνος τοῦ Ἁγίου Μάρκου φιλαδέλφως ἐτυχεν τῶν πολλαπλῶν εὐεργεσιῶν τοῦ μακαριστοῦ Προκαθημένου, μεθ’ οὗ συνεδέθημεν μετά φιλίας ἀκλονήτου καί εἰλικρινοῦς. 

Τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β’, ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός ἀναντιρρήτου πνευματικοῦ μεγέθους, διακονήσαντος ἀγλαοκάρπως τήν κατά Κύπρον Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἔστω ἡ μνήμη ἄληστος.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

+ Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας και πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’”

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, Γιώργος Καλαντζής, σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Πάφου , τονίζει ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος “είχε τα μάτια στραμμένα στον πάνσεπτο θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που αποτελεί το αειθαλές κέντρο της Ορθοδοξίας”.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post