Ωδή επί τοις Χριστουγέννοις

Ωδή επί τοις Χριστουγέννοις

Μητροπολίτου πρώην Χαλκηδόνος 

Αθανασίου*

Τό νά γράψῃ τις διά πνευματώδεις ἀνθρώπους, ἀναμφιβόλως εἶναι ἐντυπωσιακώτερον ἀπό τό δι’ ἀντιθέτους γενόμενον. Goethe (Faust)

Μόνον τό ὅτι διά τούτου λαμψικῶς “ἡλιάζεταί” πως καί ὁ “δείξας”!

Πῶς λοιπόν νά Σᾶς προσφωνήσω, Παναγιώτατε, σήμερον;

Κυναίγειρε τῆς πίστεως καί Ὀρθοδοξίας,

Κλίνων τό γόνυ ἐπί τῇ παμφώτῳ νυκτί, παρ’ ὅλα, καί τῇ φερέλπιδι πανδαισία τῆς τοῦ κλεινοῦ καί οὐρανοφάντορος παιδός γεννήσει, ὑποβάλλων σεβάσματα βαθέα, ἀσπάζομαι τήν χαριτόβρυτον δεξιάν Σας, εὐχόμενος ἀνέφελον τό στερέωμα τοῦ ἐρχομένου νέου ἔτους καί λήθην τοῦ παριππεύσαντος.

Ἡμεῖς, Ἄναξ, πολυφίλητε, πολύχρωμε καί φωτόμορφε τῆς Ἐκκλησίας, νυχθημερόν ἀναπέμπομεν εὐχάς ταπεινῶς καί προσευχάς τῷ ἐν Τριάδι ὑμνουμένῳ Θεῷ, ἔχοντες Ἀρχιερέα Μέγαν προνομιακῶς, ἡλιάτωρα ἀτρόμητον, βροντόλαλον, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ ἀδελφοποιτόν (Wrembeck) ναυκράτιον,  μαχητήν ἄρχι θανάτου, ἐλπιδοφορέα, ἀειθαλῆ, ἀσύνορον, ἀνθρωποπρόσιτον τέλειον, κατά δύναμιν, ἐν τῇ σοφίᾳ, εἰρήνη, ἀγάπῃ, δικαιοσύνῃ καί συνέσει, συναλληλικόν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Μαρτυρίου τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων, ἀγραυλοῦντα κερβερικῶς ἀπό πάσης ὁρατῆς καί ἀοράτου προσβολῆς τά Ὅσια καί Ἱερά τοῦ Γένους τῶν Ρωμαίων.

Ὄλβια τά ἔτη σου, Παναγιώτατε.

Εὐγνωμόνως, ἐν παντί “Κυρηναῖος” τις τῶν πρωτευόντων, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας…  

Ἐν Χαλκηδόνι, τῇ 23ῃ Δεκεμβρίου 2023

* Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους

Share this post