Ο Βαρθολομαίος στο Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας

Ο Βαρθολομαίος στο Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας

ΣτοΓενικό Προξενείο της Ουκρανίας μετέβη σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με τη συνοδεία του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και του Μ. Συγκέλλου Ιακώβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης «διαβίβασε στον Γενικό Πρόξενο Εντιμότατο κ. Roman Nedilskyi και τους συνεργάτες αυτού την αμέριστη συμπάθεια, συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Μητρός Εκκλησίας προς αυτούς, την εν τη Πόλει πολυάριθμη Ουκρανική Κοινότητα και ολόκληρο τον ηρωικό λαό της χώρας, ενώ συγχρόνως τους διαβεβαίωσε μέσω των συνεχών προσευχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ της επικράτησης της ειρήνης, της διατήρησης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της εισβολής ξένων δυνάμεων σε αυτήν».

Ο Γενικός Πρόξενος ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για αυτή τη νέα στοργική εκδήλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ενημέρωσε λεπτομερώς τους συνομιλητές του για τις τρέχουσες εξελίξεις και την πορεία των αρξαμένων διαπραγματεύσεων.

 Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού  Πατριαρχείου:

“Σήμερον, Δευτέραν, 28ηνλήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου, μετέβη εἰς το ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Οὐκρανίας και διεβίβασεν εἰς τον Γενικόν Πρόξενον Ἐντιμότατον κ. Roman Nedilskyiκαί τούς συνεργάτας αὐτοῦ την ἀμέριστον συμπάθειαν, συμπαράστασιν καί ἀλληλεγγύην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός αὐτούς, την ἐν τῇ Πόλει πολυάριθμον Οὐκρανικήν Κοινότητα καίὁλόκληροντόνἡρωϊκόνλαόν τῆς χώρας των, ἐνῶ συγχρόνως τούς διεβεβαίωσε διά τάςσυνεχεῖςπροσευχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, τῆς διατηρήσεως τῆς ἀνεξαρτησίας και ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ἀμέσου καταπαύσεως τοῦ πυρός και τῆς εἰσβολῆς ξένων δυνάμεων εἰς αὐτήν.

Ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ηὐχαρίστησε την Α.Θ.Παναγιότητα διά την νέαν ταύτην στοργικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου και ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τούς συνομιλητάς του διά τάς τρεχούσας ἐξελίξεις καί την πορείαν τῶν ἀρξαμένων διαπραγματεύσεων”.

ΦΩΤΟ: Ν. Παπαχρήστου

Share this post