Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος σε γεύμα του Τούρκου ΥΠΕΞ

Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος σε γεύμα του Τούρκου ΥΠΕΞ

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, παρέστησαν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παραρτήματος Σμύρνης τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος (ΑK Parti), εἰς γεῦμα, παρατεθέν εἰς τό ἑστιατόριον Asansör, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας.
Εἰς τό γεῦμα τοῦτο μετεῖχον οἱ Ἐξοχ. κ. Erol Ayyıldız, Νομάρχης τῆς Σμύρνης, Σοφολογιώτατος κ. Recep Şükrü Balkan, Μουφτῆς τῆς Σμύρνης, καί Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν Σμύρνῃ Ρωμαιοκαθολικῶν, καί οἱ Πάστορες τῆς Ἀγγλικανικῆς Παροικίας, τῶν Προτεσταντῶν καί τῶν Βαπτιστῶν τῆς πόλεως, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος αὐτῆς.
Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὁ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu ἐνημέρωσε τούς συνδαιτυμόνας Aὐτοῦ διά τό ἐνδιαφέρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας ἡμῶν περί τῶν διαβιουσῶν ἐντός αὐτῆς Μειονοτήτων καί ἐζήτησε ὅπως πληροφορηθῇ ἀπασχολοῦντα τάς ἐν Σμύρνῃ Μειονότητας θέματα, ἐφ᾿ ᾧ καί ἀνεπτύχθη λίαν ἐποικοδομητικός διάλογος, ἁπάντων τῶν παρισταμένων εὐχαριστησάντων τῇ Α. Ἐξοχότητι καί δι’ Αὐτῆς τῷ Ἐξοχ. κ. Προέδρῳ καί τῇ Ἐντίμῳ Κυβερνήσει τῆς Χώρας ἡμῶν διά τό ἐν προκειμένῳ ἐνδιαφέρον ἀλλά καί διά τήν μέριμνάν των πρός ἀπρόσκοπτον τήν ἐπιτέλεσιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν μελῶν τῶν διαφόρων Μειονοτήτων.
Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ἀφοῦ ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου καί τῶν μελῶν αὐτῆς διά τάς διευκολύνσεις τάς ὁποίας παρέχει ἡ Κυβέρνησις τῆς Χώρας πρός τήν Ρωμαιορθόδοξον Ὁμογένειαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν μελῶν αὐτῆς, ἐνημέρωσε τόν Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν ἐπί τῶν ἀπασχολούντων αὐτήν ζητημάτων, ἡ δέ Α. Ἐξοχότης ἐξέφρασε τό ἐνδιαφέρον Αὐτῆς διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κατά πάντα εὐλόγων τούτων αἰτημάτων.
Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ γεύματος ἐν λίαν εὐχαρίστῳ ἀτμοσφαίρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως, περιστοιχιζόμενος ὑπό τῶν ἀνωτέρω θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῆς Σμύρνης.
Εἰς ἀνάμνησιν τῆς συναντήσεως ταύτης, ἐπεδόθη τῷ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργῷ συμβολικόν δῶρον ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

*Ανακοίνωση Ι. Μ. ΣΜΥΡΝΗΣ

Share this post