Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος ευχήθηκε να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων λαών Ρώσσων καί Ουκρανών

Ο Σμύρνης Βαρθολομαίος ευχήθηκε να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων λαών Ρώσσων καί Ουκρανών

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Σμύρνη

Μέ τήν αθρόαν συμμετοχήν τών μελών τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ετελέσθησαν αι Ιεραί Ακολουθίαι τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου καί τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως εν Σμύρνη, προεξάρχοντος τού οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τόν οποίον επλαισίωσαν οι κληρικοί τής Κοινότητος.
Κατά τήν ημέραν τής εορτής τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος πρός τούς πιστούς, ανεφέρθη εις τήν σημασίαν δύο διαλόγων: αυτού μετά τού πονηρού -τής Εύας μετά τού όφεως, Εωσφόρου-, καί αυτού μετά τού αγαθού -τής δευτέρας Εύας, τής Παναγίας Μαρίας, μετά τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ- καί εις τάς συνεπείας αυτών εις τό γένος τών ανθρώπων. Ετόνισε μάλιστα τήν αξίαν τού διαλόγου, ως αποτέλεσμα τού αυτεξουσίου καί τής ελευθερίας, μέ τά οποία επροίκισε τόν άνθρωπον ο Δημιουργός καί Θεός μας, τά οποία καί καταρρίπτουν τόν συχνάκις σκοπίμως προβαλλόμενον αντιεκκλησιαστικόν καί αντικληρικαλιστικόν μύθον τού «πίστευε καί μή ερεύνα».

Λαβών αφορμήν εκ τών γεγονότων ότι ο μέν πρώτος διάλογος είχεν ως αποτέλεσμα τήν διάρρηξιν τών σχέσεων ανθρώπου καί Θεού, ο δέ δεύτερος τήν αποκατάστασιν τών σχέσεων τούτων, τήν ευδοκίαν καί τήν ειρήνην, ηυχήθη οι πιστοί νά αξιοποιούμε πάντοτε τήν ευλογημένην αυτήν δυνατότητα, μέ στόχον τήν ανάπτυξιν αληθούς σχέσεως μέ τόν Θεόν καί Πατέρα μας καί πρός τόν πλησίον μας, τήν εικόνα Του.

Ιδιαιτέραν μνείαν εποίησε, επ ευκαιρία, εις τόν πόλεμον εν Ουκρανία, τραγικήν περίπτωσιν  διαρρήξεως σχέσεων μεταξύ αδελφών, καί ηυχήθη νά επιτευχθή εν πνεύματι αγάπης Χριστού εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ τών αδελφών Ορθοδόξων λαών Ρώσσων καί Ουκρανών, ώστε νά αποκατασταθή η ειρήνη εις τήν πολύπαθη Δνειστερίαν. Εκάλεσε μάλιστα τούς πιστούς νά προσευχηθούν πρός τούτο, αλλά καί νά καθιστούν έργον τής καθημερινής των ζωής τόν διάλογον καταλλαγής πρός τόν πλησίον, ώστε νά επικρατή αγάπη καί ειρήνη εις τάς ανθρωπίνας σχέσεις. Τέλος, ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως πάντων τών εν Ουκρανία κατά τάς πολεμικάς συρράξεις φονευθέντων αδελφών ημών.
Ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησε καί κατά τάς Ιεράς Ακολουθίας τής Γ΄ Στάσεως τών Χαιρετισμών πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Θείαν Λειτουργίαν επί τή Συνάξει τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τόν Μέγαν Εσπερινόν τής Σταυροπροσκυνήσεως καί τόν Κατανυκτικόν τήν Κυριακήν τό εσπέρας.


Τήν Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεως απευθυνόμενος πρός τούς πιστούς ανεφέρθη εις τό νόημα τής Προσκυνήσεως τού Τιμίου Σταυρού κατά τήν Κυριακήν τής Μεσονηστισίμου, εκάλεσεν αυτούς εις συστράτευσιν πνευματικών καί σωματικών δυνάμεων ώστε νά διέλθωμεν εν αγιασμώ προσωπικώ τό υπόλοιπον τής Μεγάλης Σαρακοστής, γευόμενοι τούς γλυκείς καρπούς τού Ξύλου τής Ζωής, καί όχι τούς πικρούς τού ξύλου τής παρακοής, καρπούς μετανοίας, συγχωρητικότητος, αγάπης καί φιλανθρωπίας, εμπράκτως.

ΠΗΓΗ-Φωτογραφίες : Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης.

Share this post