«Ο κυνηγός των μικρών πτηνών».

«Ο κυνηγός των μικρών πτηνών».

1919-1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Καθημερινή»Αθηνών : Η «πραγματική ευκαιρία» για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Ένα από τα θέµατα που έχουν συζητηθεί αρκετά είναι, αν το 1919 η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να είχε διεκδικήσει την κατάληψη όχι της Σμύρνης, αλλά της Κωνσταντινούπολης. Η συζήτηση αυτή –που συνεχίζεται και σήμερα– διεξαγόταν εν θερμώ την περίοδο εκείνη.

Σε αυτήν παρενέβη η «Καθημερινή» Αθηνών  την παραμονή των Χριστουγέννων του 1919 με κύριο άρθρο το οποίο, αναφερόμενο στον Ελ. Βενιζέλο, είχε έναν δηκτικό, αλλά και ενδεικτικό της άποψής της τίτλο: «Ο κυνηγός των μικρών πτηνών».

                                                        

                                                                       Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”
«Ο κ. Βενιζέλος επ’ ουδενί λόγω πείθεται να ζητήση διά την Ελλάδα την Κωνσταντινούπολιν. Η Αγγλία, κατά τας βεβαιώσεις των ιταλικών φύλλων, τον ωθεί εις τούτο. Αλλ’ ο κ. Βενιζέλος αρνείται να διατυπώση την τολμηράν αξίωσιν. Διατί άραγε; Μήπως πράγματι ο κ. Πρωθυπουργός δεν θέλει την Κωνσταντινούπολιν; Εδήλωσεν, είνε αληθές, προ καιρού ότι και προσφερομένην δεν θα την εδέχετο, διότι ευρίσκει ότι ο ελληνικός μίσχος είνε πολύ ισχνός, όπως κρατήση τόσον ογκώδη καρπόν».
Η «Καθηµερινή» διατύπωνε τότε την άποψη ότι παρουσιαζόταν μια «πραγματική ευκαιρία», η οποία καλούσε τον Βενιζέλο να αναλάβει, «χάριν των ελληνικών συμφερόντων, αγώνα διπλωματικόν προς την Κωνσταντινούπολιν».

 «Πράγµατι», έγραφε εμφατικά, «ουδέποτε άλλοτε παρουσιάσθη οία σήμερον ευκαιρία διά την διεκδίκησιν της Κωνσταντινουπόλεως».

Το φύλλο απασχόλησε ιδιαίτερα το «ιρλανδικό πρόβλημα», που επίσης προέβαλε με οξύτητα εκείνη την περίοδο. Από τη μια αναδημοσίευε κατατοπιστικό άρθρο από το «Σέκολο» του Μιλάνου, το οποίο εξηγούσε πώς φτάσαμε στις βρετανικές εκλογές του 1918, στις οποίες τα μέλη του Σιν Φέιν κέρδισαν τη συντριπτική πλειοψηφία των ιρλανδικών εδρών, για να δημιουργήσουν στη συνέχεια μια ιρλανδική συνέλευση και να κηρύξουν την ιρλανδική ανεξαρτησία: «Και από ενός έτους», έγραφε η εφημερίδα, «έχομεν την περίεργον κατάστασιν, ότι η Ιρλανδία έχει ανακηρυχθή ανεξάρτητος Δημοκρατία, μολονότι εξακολουθεί να διοικήται και να κατέχηται στρατιωτικώς υπό της Αγγλίας».

Παράλληλα, δηµοσιεύονταν δηλώσεις του Λόιντ Τζορτζ, ο οποίος υποστήριξε στη Βουλή των Κοινοτήτων «ότι τόσον διά την Αγγλίαν όσον και διά την Ιρλανδίαν ο αποχωρισμός ούτος θα είχε σοβαρωτάτας επιζημίους συνεπείας».

1919-1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Η «πραγματική ευκαιρία» για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

                                © Παρέχεται από: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ1919-1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Η «πραγματική ευκαιρία» για τον Ελευθέριο Βενιζέλο                                                            

Share this post