Νεφύδριον ἐπί τῇ νέᾳ διδακτοροποίησει (Κῦπρος) τῆς Α.Θ.Π. 10.09.2022, ἐν Φαναρίῳ

Νεφύδριον ἐπί τῇ νέᾳ διδακτοροποίησει (Κῦπρος) τῆς Α.Θ.Π. 10.09.2022, ἐν Φαναρίῳ

Του Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου*

Humilitas ad sapientiam disponit»

(Θωμᾶς Ἀκυνάτης)

«Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καί ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καί εἰσελεύσεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεύς τῆς δόξης; Κύριος κραταιός καί δυνατός, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεύς τῆς δόξης» (Ψαλμ. 23, 7-10).

Παναγιώτατε,

Ὡς «Φωτοδόχος Λαμπάς» φωτίζετε νυχθημερόν καί ἐκλάμπρως τούς ἐν σκότει καί σκιᾷ καθημένους, διά τοῦ φέγγους τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ὑμῶν, ἵνα ἐξέλθωσιν ἐκ τῆς πύλης τοῦ Ἅδου τῆς χαινούσης φρικτῶς εἰκονογραφικῶς τοῦ Mantegna, δοξάζοντες καί ὑμνολογοῦντες τόν Παντεπόπτην εἰς τόν αἰῶνα, ἐν ᾧ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν. Καί μάλιστα οὐχί ὡς «Ποιμήν Ποιμένων, Κριτής τῆς Οἰκουμένης, τρίτος καί δέκατος τῶν Ἀποστόλων», ἀλλά ὡς Ἄναξ ἀνάκτων καί ἐν ταὐτῷ μάρτυς τοῦ κλεινοῦ Φαναρίου, φυλάσσων κυναιγείρως τά ὅσια καί ἱερά τοῦ Γένους τῶν Ρωμαίων ἀπό τῶν ἰταμῶν βρωτολοιγῶν ἐπιβουλῶν μητραλοικῆς καί ἑτέρας χρωματολογίας. Κύριος φυλάττει ἡμᾶς καί τόν κόσμον.

Παναγιώτατε,

Θερμά συγχαρητήρια διά τήν νέαν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν τήν ἀπονεμηθεῖσαν ὑμῖν, καί χαροποιήσασαν μεγάλως τούς ἀγαπῶντας τουλάχιστον ὑμᾶς, καί ζηλεύοντας ἀκάκως (Γέφτιτς).

«Τοιοῦτος γαρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό  τῶν ἁμαρτωλῶν…» (Ἑβρ. 7, 26).

Ad multos annos Domine Ilustribus.

Dein «knecht» Athanasios

Chalzedon 10.09.2022

*Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους

Share this post