Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων- εργαζομένων 130 ως 150 εκατομ. ευρώ.

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων- εργαζομένων 130 ως 150 εκατομ. ευρώ.

Νέα μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων αλλά και των ανέργων ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, μετά και την επιβολή χθες νέων περιοριστικών μέτρων από την Κυβέρνηση για αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας στα ειδικά σχέδια που έχουν εγκριθεί, τα οποία ήταν αποτέλεσμα και κοινωνικού διαλόγου κατά το διάστημα που έχει προηγηθεί καθώς και της συνεργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, προβλέπεται ότι θα παρέχουν στήριξη σε πέραν των 60.000 εργαζομένων, αλλά και σημαντικό αριθμό ανέργων κατά τους επόμενους μήνες, με συνολική δαπάνη περί τα 130 ως 150 εκατομμύρια ευρώ.

Τόνισε ότι όπως και σε προηγούμενες φάσεις υλοποίησης ειδικών σχεδίων, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για οποιονδήποτε εργοδότη είναι να μην έχει προβεί και να μην προβεί σε οποιεσδήποτε απολύσεις για οικονομικούς ή άλλους παρόμοιους λόγους. Το ύψος της στήριξης που παρέχεται σε μισθωτούς εργαζόμενους ανέρχεται στο 60% των ακαθάριστων απολαβών τους, με μέγιστο τα €1.214 σε μηνιαία βάση και ελάχιστο τα €360. Περαιτέρω, για συμμετοχή εργοδοτών που δεν τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, χρειάζεται να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία να υπερβαίνει το 40%.

Νέα ειδικά σχέδια για τρεις τομείς

Τα νέα σχέδια, όπως είπε η Υπουργός αφορούν τρεις τομείς.

Ο πρώτος τομέας αφορά την στήριξη Τουριστικής Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που Συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία. Για σκοπό αυτό, όπως είπε, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό και τουριστικών πρακτορείων.

Τα δύο Σχέδια θα ισχύσουν για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 και μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων που θα αναστείλουν τις δραστηριότητες τους εντελώς.

Επιπλέον, ως σημαντικό κίνητρο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 90% του προσωπικού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ως επίσης και σε 65% των άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον Τουριστικό τομέα, ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 100% του συνόλου του προσωπικού για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις εργαζόμενους. Ειδικότερα για τα τουριστικά πρακτορεία, η στήριξη επεκτείνεται μέχρι και στο 80% του συνόλου του προσωπικού ή στο 100% για μικρές επιχειρήσεις με μέχρι τρεις εργαζόμενους.

Ο δεύτερος τομέας αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή συνδεόμενες με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή, με βάση τα Διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας καθώς και των επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες και κύκλος εργασιών τους αποδεδειγμένα συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή. Για τον σκοπό αυτά θα υλοποιηθούν δύο επιπρόσθετα ειδικά σχέδια για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 ανάλογα με την περίοδο ισχύος των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Στα υπό αναφορά ειδικά σχέδια θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα Διατάγματα πλήρους αναστολής εργασιών, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και θα παρέχεται στήριξη σε 97 ως και 100% των εργαζομένων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Στα πιο πάνω ειδικά σχέδια θα μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν και επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους αναστολής των εργασιών τους.

Ο τρίτος τομέας αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων/εργαζομένων ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Όπως ανέφερε η Υπουργός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εργαζόμενους σε φωτογραφεία, παιδοκομικούς σταθμούς, αίθουσες δεξιώσεων και άλλες επηρεαζόμενες οικονομικές δραστηριότητες, επεκτείνεται η λειτουργία του ειδικού σχεδίου για επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, βάσει του οποίου μπορεί να παρέχεται στήριξη στο 50% των εργαζομένων υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πέραν του 40%.

 

Παράλληλα, η Υπουργός ανέφερε ότι με βάση την πολιτική της Κυβέρνησης για επιπρόσθετη στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων, σε όλα τα πιο πάνω ειδικά σχέδια, έχουν περιληφθεί πρόνοιες για επιδότηση του 100% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 3 εργαζόμενους ενώ ιδιαίτερα για τα σχέδια για επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών ή τις συνδεόμενες με αυτές επιχειρήσεις, επιδοτείται το 100% του προσωπικού για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και 9 εργαζόμενους.

Στήριξη Ανέργων  – Επέκταση Ανεργιακού

Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι επεκτείνεται επίσης για ακόμη δύο μήνες η καταβολή του ειδικού ανεργιακού επιδόματος στους ανέργους που έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα. Αφορά δηλαδή πρόσωπα τα οποία λάμβαναν το κανονικό τους ανεργιακό για το πλήρες διάστημα των 6 μηνών και από τον περασμένο Απρίλιο έχει επεκταθεί η καταβολή ειδικού ανεργιακού και πέραν των 6 μηνών, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.

Αποφασίστηκε επιπλέον η συνέχιση της στήριξης σε ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία, όπως για παράδειγμα φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που να υπερβαίνει το 40%. Η στήριξη που παρέχεται αντιστοιχεί σε 60% των δηλωμένων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισοδημάτων τους, με ελάχιστο ποσό τα €300 και μέγιστο τα €900 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

Στήριξη Ιδιαίτερα Ευπαθών Ομάδων Εργαζομένων

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι για όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες με βάση το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας και ο εργοδότης τους αδυνατεί για αντικειμενικούς λόγους να υλοποιήσει τις συστάσεις του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, θα παρέχεται επίδομα ασθενείας για όσο διάστημα απαιτηθεί βάσει των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Παράλληλα με την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων, η Υπουργός ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η υλοποίηση των υπόλοιπων σχεδίων για ενίσχυση της απασχόλησης με συνολικό κόστος €56 εκατομμύρια που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο.

«Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή και ταυτόχρονα με τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία της υγείας των πολιτών, έχει υιοθετήσει μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ώστε ο κάθε εργαζόμενος που επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, να μπορεί να έχει ένα επαρκές εισόδημα για τη διαβίωσή του», ανέφερε η Υπουργός.

Επανέλαβε επίσης ότι η ευθύνη για την τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας και εμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημίας ανήκει σε όλους μας συλλογικά ακολουθώντας τις συστάσεις των αρμοδίων και να τηρούμε τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Όπως είπε η Υπουργός, μέχρι σήμερα και από τον Μάρτιο, έχει αξιοποιηθεί συνολικό ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων ευρώ για τα ειδικά σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσω των ειδικών σχεδίων, ανέφερε, έχουν στηριχθεί πέραν των 190.000 εργαζομένων κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, ενώ και κατά το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου όπου υπήρξε σημαντική ύφεση της πανδημίας, συνέχισε η στήριξη σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων και επιχειρήσεων που εξακολούθησαν να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις συνέπειες της πανδημίας, κυρίως στον τουριστικό τομέα αλλά και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουριστικό τομέα.

Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα αποτρέψουν διψήφιο ποσοστό ανεργίας

Φωτο: Στ. Ιωαννίδης

Σε ερώτηση το κατά πόσο θα υπάρξουν διψήφια νούμερα στην ανεργία, απάντησε ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης με την επιδότηση του μισθολογικού κόστους και την απαγόρευση των απολύσεων, είναι τα σχέδια λόγω των οποίων μέχρι σήμερα δεν υπήρξε δραματική αύξηση της ανεργίας. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι και με βάση τα νέα αυτά σχέδια θα μπορέσουν να αποτραπούν διψήφιοι αριθμοί αύξησης της ανεργίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση της ανεργίας στο 8,3% από το 6% και είπε ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικής ανεργίας, γιατί γίνεται αυτόματη ανανέωση των προσώπων που ήταν στο ανεργιακό ηλεκτρονικά και όχι με τη φυσική παρουσία. Πρόσθεσε ότι και στην ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι αυτά τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματική εικόνα.

Ερωτηθείσα κατά πόσο έχει υπολογιστεί μέχρι πότε και σε ποιο βαθμό μπορεί το κράτος να συνεχίσει τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, ακόμα κι αν υπάρξουν ενισχυμένα μέτρα όπως ένα lockdown, η κα. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι η συνετή οικονομική διαχείριση έδωσε το δικαίωμα στην Κυβέρνηση από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι τον Μάρτιο του 2021 να συνεχίζει αυτή την επιδότηση των μισθών, έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος να μείνει χωρίς επίδομα.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά τα σχέδια είχαν γίνει από τον Μάρτιο σε πλήρη συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών.

«Μπορούμε να τα στηρίξουμε και είναι υποχρέωση μας η στήριξη των εργαζομένων», ανέφερε η Υπουργός.

Παραμένει ο 13ος μισθός

Η υπουργός ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση,  ότι με βάση τον νόμο περί καταβολής 13ου μισθού, συνεχίζει να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής του.

Ωστόσο, είπε  ότι σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος αμείβεται με ένα επίδομα και είναι εκτός εργασίας και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα καταβολής του 13ου, υπάρχει ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων και μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας για να μπορέσουν να συζητήσουν με καλή θέληση τόσο οι εργοδότες όσο και εργαζόμενοι, ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί τα δύο μέρη. Συμπλήρωσε ότι ο νόμος περί 13ου μισθού δεν έχει διαφοροποιηθεί και άρα είναι δικαίωμα του εργαζόμενου ο 13ος μισθός, εκεί όπου υπήρχε η υποχρέωση πάντοτε.

Ερωτηθείσα πώς ελέγχεται η επίπτωση στον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης για σκοπούς στήριξης, ανέφερε ότι στους πρώτους τρεις μήνες αυτό γινόταν με βάση μια υπεύθυνη δήλωση από τον επιχειρηματία. Μετά τον Ιούνιο, είπε, για να είναι κάποιος δικαιούχος πρέπει να έχει βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ότι η μείωση είναι πέρα του ποσοστού που προνοείται στα σχέδια.

Ανέφερε ακόμα ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τις προσπάθειές του και για τους μήνες Μάρτιο-Μάϊο διεξάγει ελέγχους για να μπορέσει με βάση τα πραγματικά στοιχεία της κάθε επιχείρησης να δουν αν πράγματι ισχύει η μείωση του κύκλου εργασιών που δηλώθηκε. Μέχρι τώρα, ανέφερε, έχουν ελεγχθεί πέραν των 3000 επιχειρήσεων, έχουν μπει κάποια κριτήρια και διεξάγεται ο ορθός έλεγχος.

 Για καταγγελίες από δικαιούχους ότι καθυστερούν να λάβουν τα επιδόματα και ειδικά από ανθρώπους του πολιτισμού, η Υπουργός ανέφερε ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα επιδόματα αμέσως μετά τον τερματισμό της υποβολής αιτήσεων. Ανέφερε ακόμα ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και πρέπει να δώσουν επαρκή στοιχεία για την έκδοση επιταγών, κάτι που χρειάζεται περαιτέρω χρόνο. Υπενθύμισε επίσης ότι οι αιτήσεις γίνονται από τους εργοδότες και όχι τους εργαζόμενους και προέτρεψε τους εργαζόμενους πρώτα να επικοινωνούν με τον εργοδότη τους, για να δουν αν όντως του έχει περιλάβει στις αιτήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, υποχρεούται ο εργοδότης να πληρώσει τον μισθό τους.

Όσον αφορά τους ανθρώπους του πολιτισμού, αναφέρθηκε στο επίδομα το οποίο αποφάσισε να δώσει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δηλώνοντας ότι όσες περιπτώσεις ήταν εγγεγραμμένες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνουν επιδόματα, ωστόσο υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανέφερε, δεν υπάρχουν τα στοιχεία άρα δεν μπορούν να λάβουν επίδομα από το Υπουργείο.

Share this post