Λιθουανοί κληρικοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας και καθαιρέθηκαν από την Μόσχα

Λιθουανοί κληρικοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας και καθαιρέθηκαν από την Μόσχα

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήρε τις καθαιρέσεις και τους επανέφερε στον εκκλησιαστικό τους βαθμό. 

Το Πατριαρχείο Μόσχας καθαίρεσε, αν και δεν  υπέπεσαν σε Κανονικό παράπτωμα, 4 ιερείς από την Λιθουανία. Το “αμάρτημα” τους ήταν ότι εναντιώθηκαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία ευλόγησε ο Πατριάρχης Κύριλλος. 

Οι κληρικοί άσκησαν έκκλητον προσφυγή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η υπόθεση τους εξετάστηκε από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία ήρε τις καθαιρέσεις τους. 

Ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας  της Συνόδου αναφέρει:

“Πρό τινων μηνῶν ἀπηυθύνθησαν διά γραμμάτων τῇ Ἀ.Θ.Παναγιότητι τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ οἱ ἐκ Λιθουανίας Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωθιερεῖς κ. Vladimiras Seliavko καί Vitalijus Mockus καί Πρεσβύτεροι κ. Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila καί Georgy Ananiev, καθυποβληθέντες τῇ ποινῇ τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί ἤσκησαν, καθ᾽ ὅ ἔχουσι δικαίωμα, ἔκκλητον προσφυγήν ἐνώπιον Αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀποκλειστικῶς ἔχων, ἔκ τε τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων (9 καί 17 τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου) καί ἐκ τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας, καί τήν τῆς ἐκκλήτου εὐθύνην, ἀπεδέξατο τά ὑποβληθέντα αἰτήματα. 

Μετά ἀπό ἐνδελεχῆ μελέτην τῶν ὑπό κρίσιν περιπτώσεων, διεπιστώθη ἀφ᾽ ἑνός μέν ὅτι αὗται εἶχον τελεσιδικήσει ἐνώπιον τῆς ἐπιβαλούσης τάς ποινάς ἐκκλησιαστικῆς των ἀρχῆς, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ὅτι οἱ λόγοι δι᾽ οὕς ἐπεβλήθησαν αἱ ποιναί οὐδόλως προέρχονται ἐκ κριτηρίων ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλά ἐκ τῆς δικαίας ἐναντιώσεως τῶν εἰρημένων κληρικῶν εἰς τόν πόλεμον τῆς Οὐκρανίας. Δι᾽ ὅ καί ὁ Παναγιώτατος, κρίνας ἀμετακλήτως τάς ἐκκλήτους αὐτάς προσφυγάς, εἰσηγήθη τῇ περί Αὐτόν Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ τήν ἄρσιν τῆς ἐπ᾽ αὐτούς ἐπιβληθείσης ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί τήν ἀποκατάστασίν των εἰς τόν ὅν ἔφερον ἐκκλησιαστικόν βαθμόν, ὅπερ καί ὁμοφώνως ἀπεφασίσθη.

Πρός τούτοις καί μετά τήν οὑτωσί γενομένην ἀποκατάστασιν, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήματός των, ὑπό τό σεπτόν ὠμοφόριον Αὐτοῦ τούς διαληφθέντας κληρικούς, λαβών ὑπ᾽ ὄψιν τά περί τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ παραδεδομένα, ὡς ἄλλως τε ἐνδεικτικῶς καταγράφονται καί εἰς τήν τοῦ Θεοδώρου Ἀντιοχείας τοῦ Βαλσαμῶνος ἑρμηνείαν εἴς τε τούς 17ον καί 18ον Κανόνας τῆς ἐν Τρούλλῳ ἀλλά καί εἰς τόν 10ον τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῶν Συνόδων («Από δε του παρόντος κανόνος σημείωσαι εν ρητώ, ότι μόνω τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως εφείται κληρικούς αλλοτρίους δέχεσθαι, και δίχα απολυτικής γραφής του χειροτονήσαντος αυτούς»)

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 2023

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου

Share this post