Κιέβου Επιφάνιος: “Ουδείς μπορεί να κρατάει το Άγιο Ποτήριο με χέρια μέσα στο αίμα».

Κιέβου Επιφάνιος: “Ουδείς μπορεί να κρατάει το Άγιο Ποτήριο με χέρια μέσα στο αίμα».

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου & πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος συνεχάρη, με γραπτό μήνυμα, τους Προκαθημένους και Ιεράρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών για την  εορτή του Πάσχα.

«Φέτος, οι εν Ουκρανία Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πόνου, θλίψεων, δακρύων, βασάνων, καταστροφής, βίας και θανάτου, που επέφερε στην ειρηνική γη της Ουκρανίας ο στρατός της Ρωσίας»,  τονίζει ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος στο μήνυμά του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει  στην στάση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου λέγοντας ότι Ουδείς δύναται βαστάζειν το Άγιον Ποτήριον και την ποιμαντορικήν ράβδον εν αίματι μεμολυσμέναις χερσίν”.

 

Ο Πατριάρχης  Μόσχας Κύριλλος και πρόεδρος Πούτιν στην Λειτουργία της Ανάστασης στην                            Μόσχα

Παρατίθεται το μήνυμα του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας:

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Επί ταίς Εορταίς του Αγίου Πάσχα, επιθυμούμεν να μοιρασθώμεν μεθ ̓ Υμών τα χαρμόσυνα λόγια του αγγελικού μηνύματος της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ομολογούντες ταύτην την αλήθειαν ως τον ακρογωνιαίον λίθον της κοινής ημών Χριστιανικής Ορθοδόξου Πίστεως.

Εφέτος, οι εν Ουκρανία Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζουν την Ανάστασιν του Χριστού εις εξαιρετικάς συνθήκας, ήτοι εν μέσω πόνου, θλίψεων, δακρύων, βασάνων, καταστροφής, βίας και θανάτου, α επέφερεν εις την ημετέραν ειρηνικήν γην ο της Ρωσσίας στρατός. Προ της ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρκοστής, ο ηγέτης της Ρωσσίας έδωκεν την εντολήν της επιθέσεως κατά πόλεων και χωρίων της Ουκρανίας και της δολοφονίας των αδελφών μας.

Τα κατά του ειρηνικού λαού της Ουκρανίας εγκλήματα ταύτα εσυνεχίσθησαν καθ ̓ όλην την διάρκειαν της Τεσσαρακοστής και έτι σήμερον εξακολουθούν να διαπράττωνται υπό των εισβολέων. Τα παγκοσμίου φήμης σύμβολα των εγκλημάτων τούτων είναι η Μπούτσα, ένα ακμάζον προάστειον του Κιέβου, ένθα εκατοντάδες άμαχοι εξετελέσθησαν κατά την διάρκειαν της ρωσσικής κατοχής, και η Μαριούπολη, μία επ ̓ ονόματι της Παναγίας ωραία και μεγάλη πόλις, την οποίαν η Ρωσσία έχει μετατρέψει εις ερείπια και τάφους διά τους χιλιάδας αθώους υπό των εισβολέων δολοφονηθέντας.

Είμεθα πεπεισμένοι, ότι ουχί μόνον τα εγκλήματα ταύτα, αλλά και οι λόγοι και αι πράξεις του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, όστις από άμβωνος υπεστήριξεν τον κατά της Ουκρανίας πόλεμον, εκ του οποίου αποθνήσκουν και όσοι εθεώρουν αυτόν ποιμένα των, δέον όπως καταδικασθώσιν υπό του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδείς δύναται βαστάζειν το Άγιον Ποτήριον και την ποιμαντορικήν ράβδον εν αίματι μεμολυσμέναις χερσίν.

Εντούτοις, εν μέσω του σκότους και των δεινών του πολέμου, το της Χριστού Αναστάσεως φως παρέχει ημίν την πίστιν εις την τελικήν νίκην της αληθείας, της ζωής και της αγάπης. Είμεθα ευγώμονες προς όλους εκείνους, οίτινες, διά της υπέρ της διά την Ουκρανίαν ειρήνης προσευχής, διά της παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας και της φροντίδος διά τους πρόσφυγας και διά της έργω και λόγω καταδίκης της ρωσσικής επιθετικότητος, επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν την αδελφικήν των αγάπην.

Συγχαίροντες Υμίν εκ βάθους καρδίας επί τη Αναστάσει του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ευχόμεθα Υμίν πολλά και ευλογημένα έτη διακονίας επ ̓ ωφελεία της Εκκλησίας και του ευσεβούς εμπεπιστευμένου Υμίν ποιμνίου, υγιείαν καλήν, αύξησιν πνευματικών και σωματικών δυνάμεων και πάσαν παρά Κυρίου ευλογίαν!

Εξαιτούμενοι τας Αγίας προσευχάς Υμών δι ̓ ημάς προσωπικώς, διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ουκρανίας και τον Ουκρανικόν λαόν, διά την νίκην της αληθείας και την επικράτησιν δικαίας ειρήνης εν τω κράτει ημών, διαβεβαιούμεν διά τας υπέρ Υμών ημετέρας προσευχάς και διατελούμεν”.

ΠΗΓΗ: Υπηρεσία Τύπου  της Ορθοδόξου Εκκλησίας  Ουκρανίας (OCU)

 

Share this post